Actividades profesores sexenios

Actividades profesores sexenios

 

 

 

 

 

Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

ORDE 99/2010, de 21 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les modalitats, la convocatòria, el reconeixement, la certificació, el registre i la valoració de les activitats de formació permanent del professorat. [2011/545]

Article 27. Activitats que contribuïsquen a la millora de la qualitat de l’ensenyança

 

Activitats:

 

Per dia o activitat,nombre de crèdits

El màxim d’acreditació anual per este apartat serà de:

L’organització i intercanvi d’alumnes i viatges educatius.

5 crèdits (per dia)

20 crèdits.

Escoles de pares.

 

20 crèdits anuals per a l’organització i direcció.

Mitjans de comunicació escolar.

 

20 crèdits anuals per a l’organització i direcció.

Grups de teatre, música, esport escolar, mediambientals o culturals.

 

20 crèdits anuals per a l’organització i direcció.

L’organització i direcció d’activitats educatives de caràcter conjuntural, com setmanes esportives, culturals i d’altres .

 

5 crèdits per activitat

màxim de 20 crèdits anuals.

 

5. Totes estes activitats han d’estar previstes en la programació general anual dels centres i la seua realització quedarà reflectida en la memòria anual de centre.

6. El secretari del consell escolar, amb la verificació prèvia que es complisquen les condicions abans mencionades, realitzarà la certificació corresponent a les esmentades activitats.

MOLT IMPORTANT !

 

Per als sexennis també veure la orde:

 

Article 42. Complement de formació permanent del professorat

1. Per al reconeixement del dret al complement retributiu de formació permanent del professorat, caldrà tindre acreditats sis anys de servicis en els llocs mencionats en l’article 3.1 del Decret 157/1993 ni haver participat amb aprofitament en activitats de formació o haver realitzat unes altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyança

corresponent a un mínim de cent crèdits per cada període de sis anys, caldrà que corresponguen, atenent la seua incidència directa en la qualitat de l’ensenyança:

a) Un mínim de 70 crèdits a activitats que exercisquen les competències científiques, didàctiques (metodologia, tutoria, gestió d’aula, convivència, resolució de conflictes i habilitats comunicatives i socials), atenció a la diversitat i específiques del lloc que s’exercix.

b) Un mínim de 20 crèdits a activitats que exercisquen competències tècniques:

Bloc 1) tecnologies de la informació i la comunicació.

Bloc 2) llengües estrangeres.

Quan les competències específiques del lloc que s’exercix tinguen relació amb algun dels blocs anteriors, els crèdits hauran d’obtindre’s de l’altre bloc.

c) Un mínim de 10 crèdits a activitats que exercisquen les competències de desenrotllament personal i del centre (prevenció de riscos laborals, programes institucionals i institucionalitzats).

El desglossament de les competències professionals atribuïbles a cada un dels apartats anteriors s’especificarà en el desenrotllament del corresponent Pla Anual de Formació Permanent del Professorat.

2. No serà possible acumular crèdits sobrants d’un sexenni per a perfeccionar el sexenni següent, per la qual cosa per al sexenni següent serà necessari acreditar, d’acord amb el que disposa la present orde, un mínim de 100 crèdits corresponents a activitats formatives que necessàriament hauran de ser realitzades després del reconeixement del sexenni anterior.

3. Els funcionaris que perfeccionen un període de sis anys en les condicions que preveu el Decret 157/1993, de 31 de desembre, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyança, presentaran la corresponent sol·licitud amb la documentació que justifique els crèdits necessaris per a la percepció del sexenni.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Reconeixement d’activitats de formació

Les activitats de formació del professorat la finalització de les quals es produïsca durant l’any 2010 es reconeixeran d’acord amb el que establix l’Orde de 9 de juny de 1994 de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es regula la convocatòria, el reconeixement, la certificació i el registre de les activitats de formació permanent del professorat.

Segona. Reconeixement del dret al complement retributiu de formació permanent

Al professorat que a l’entrada en vigor de la present orde li falten més de tres anys de servici per a perfeccionar el sexenni iniciat, el reconeixement d’este s’efectuarà d’acord amb el que establix esta orde.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor La present orde entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 21 de desembre de 2010