Tema 71 – La realización de trabajos prácticos en tecnología

Tema 71 – La realización de trabajos prácticos en tecnología

1.- INTRODUCCIÓ

2.- L’AULA DE TECNOLOGIA.

3.-PROPOSTA D’ACTIVITATS I TREBALLS PRÀCTICS QUE ES PODEN REALITZAR A L’AULA DE TECNOLOGIA.

4.-CRITERIS ORGANITZATIUS I DIDÀCTICS DE L’AULA DE TECNOLOGIA.

5.-RELACIÓ DELS CONTINGUTS AMB LES ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I LA INTERVENCIÓ PEDAGÒGICA.

6.- NORMES DE SEGURETAT.

1.- INTRODUCCIÓ

La incorporació de l’Àrea de Tecnologia a l’Ensenyament Secundari Obligatori, és un dels trets més significatius de la Reforma del Sistema Educatiu en aquesta etapa. Ens trobem doncs, davant del repte d’afrontar una nova àrea que implica al mateix temps uns nous continguts, uns nous equipaments i un nou perfil del professorat. L’aula de Tecnologia de l’ESO és l’espai idoni per a l’experimentació i l’assaig dels conceptes treballats per l’àrea de Tecnologia durant tota l’etapa d’ensenyament obligatori. També és en aquest espai on es desenvoluparan les tasques de muntatge i construcció. Amb la utilització de l’equipament de l’aula de Tecnologia, l’alumnat pot dur a terme bona part de les activitats d’aprenentatge que els han de permetre assolir els objectius de l’etapa. Hem de tenir molt en compte que cada activitat que fem ha d’estar estretament relacionada amb l’equipament didàctic de l’aula de Tecnologia, sense el qual no tindrien sentit o, simplement, no es podrien dur a terme. La realització de projectes tecnològics, conjuntament amb l’elaboració de la documentació necessària es considera una part bàsica en el currículum de l’Àrea de Tecnologia, cal tenir-ho en compte en el moment de dissenyar les unitats didàctiques.

2.- L’AULA DE TECNOLOGIA.

Per a poder treballar amb comoditat i correcció en els crèdits referents a l’àrea de Tecnologia, l’Administració ha previst que els centres disposin d’un espai especial per a aquesta àrea i ha definit quines haurien de ser les seves principals característiques. Aquest local pretén complir els requisits mínims necessaris per a poder desenvolupar les activitats procedimentals de l’àrea. En els següents punts desenvoluparem les característiques bàsiques d’aquesta aula tan específica.

Espai físic.

L’aula de tecnologia està pensada com un espai obert sense divisions preconcebudes, de 100 m2, més 20 m2 destinats a magatzem. Aquesta concepció de l’aula permet poder-hi realitzar tasques educatives teòriques i pràctiques. La capacitats de l’aula és de 24 alumnes. Aquestes dades seran sempre de tipus orientatiu i, per tant, cada centre les adaptarà a les seves necessitats.

Mobiliari específic. Destacarem aquí els objectes més importants i estructurals de l’aula:

Pissarra magnètica: És una pissarra de tipus mural composta per tres elements en forma de tríptic. Els dos elements laterals són mòbils i el central és fix. La pissarra magnètica, com a conseqüència de tenir la superfície blanca, està pensada per a poder-hi fer una explicació de tipus teòric mitjançant retoladors, projeccions de diapositives, transparències, cossos opacs, etc, així com poder-hi utilitzar elements magnètics de simbologia a l’hora de dissenyar circuits.

Armari biblioteca: A l’aula tindrem un lloc on dipositarem la bibliografia necessària per a poder consultar amb facilitat. Tanmateix, l’aula disposarà de catàlegs comercials i tot aquell material elaborat pels mateixos alumnes que pugui ser d’interès per a treballs posteriors. Tot aquest material estarà classificat i ordenat per a facilitar la seva recerca.

Taules: Els alumnes disposaran de dos tipus de taules ben diferenciades. Unes s’utilitzaran per a realitzar les pràctiques i proves, és a dir, per a fer tasques de tipus manipulatiu, i les altres estan destinades a fer un treball més teòric. Aquestes darreres són per a dos alumnes i han de disposar de presa de corrent amb comandament autònom i mòbil.

Equipament de Suport. Aquest material ha d’estar disponible en lloc segur i de fàcil accés.

Audiovisuals: El material audiovisual es trobarà recollit en un armari. A l’armari es preveu guardar-hi les cintes de vídeo, diapositives, transparències i l’equipament necessari per a utilitzar aquest material audiovisual, com ara retroprojector, projector….

Material informàtic: El material informàtic pel que fa al hardware, estarà format per un ordinador personal tipus PC, una impressora, un interface i un automatisme. El software estarà composat dels programes de l’’EAO (PIE), programes de gestió senzilla i algun llenguatge informàtic de suport com ara el LOGO. La seva utilització, dependrà de les necessitats de cada moment, però en termes generals s’utilitzarà per activitats de gestió (com pot ser el control de biblioteca/gestió administrativa de l’aula o elaboració de cartes) i aplicacions tecnològiques pròpies de l’activitat a l’aula.

Material específic. En aquest apartat s’inclouen aquells instruments, eines i màquines que permeten l’activitat específica de l’Àrea de Tecnologia.

Operadors elèctrics: Es tracta d’elements del sistema elèctric, que van connectats mitjançant connectors aeris. Per començar a estudiar els circuits elèctrics, el millor es fer-ho amb corrent continu de baix voltatge. Així es poden realitzar tota mena de manipulacions sense cap perill. Si a més utilitzem un conjunt d’operadors com el que hi ha a l’aula de Tecnologia el muntatge i desmuntatge dels circuits és fàcil i ràpid, de manera que en poc temps es pot aconseguir realitzar diverses experiències. Un operador és un element d’un sistema com per exemple els operadors següents:

Interruptor.

Polsadors N.O.

Commutadors de dues posicions.

Claus d’encreuament.

Portabombetes de rosca petita.

Portapiles per a piles de 1.5V.

Brunzidor de CC 1-12V.

Motors de CC de 0-12V.

Altres elements de l’aula de tecnologia per muntar circuits elèctrics: les bases per a la fixació dels components on encaixen els operadors, els connectors aeris o cables de connexió, pinces de cocodril.

Operadors mecànics: Permeten la construcció de sistemes mecànics en els quals es pot observar bàsicament la transmissió de moviments.

Mecano: El concepte de mecano inclou els components que utilitzarem per a la construcció d’estructures. Els tipus de peces de què disposem a l’aula de Tecnologia són les següents:

Elements per estructures: tubs, tires, barres i planxes metàl·liques.

Elements d’unió: volanderes, cargols, femelles, volanderes d’amarrar, reblons d’alumini, molles, reblons de plàstic, femelles cegues, volandera de goma, cargols de cap aixamfranat, barreta roscada.

Elements de fixació amb mobilitat: casquet amb topall, casquet, collaret de topall amb casquet llarg i curt.

Planxes i suport de PS (poliestirè): planxa de poliestirè i planxa de poliestirè foradada en forma d’U.

Elements de transmissió i desplaçament: rodes dentades de plàstic, con dentat, espiral, cadena de transmissió, tira dentada de plàstic flexible, cremallera de plàstic rígid, politges de plàstic, corones, rodes de PVC, rodes de PVC amb manegueta de llautó, rodes de fusta, hèlix de plàstic.

Motors elèctrics i accessoris: motor de 2 a 6 V, suport per a motors, accessoris per a motors, motor amb engranatges de canvi de velocitat, caixes reductores per a motors simples.

Elements elèctrics conductors: Cable d’una fase (un sol fil), cable de dues fases (dos fils), fil de Ni-Cr.

Plegadora per a plàstics (dotació instituts model Plexiform-580): L’aula de Tecnologia està dotada d’un equipament específic, per al plegatge de planxa de plàstic. Aquest equipament és format per la plegadora i el calibratge. La plegadora fonamentalment està formada per un transformador i un fil de nicrom o Ni-Cr que s’escalfa gràcies a un corrent de baix voltatge. El calibratge consisteix en un banc format per dues peces unides per frontisses amb un semicercle graduat que serveix per ajustar els plegament a l’angle desitjat, entre 0º i 165º. Els plàstics que es poden utilitzar per al plegatge són: el PS, el PMMA i el PVC. Si no es té pràctica, el millor és començar amb el PS.

L’emmotlladora per buit: El model de que disposen la majoria dels centres públics és la Clarke 1210. En els centres docents es treballa mitjançant emmotlladores perquè són molt fàcils d’utilitzar i és més fàcil de reduir a models de manipulació pràcticament artesanals. El procés d’injecció és molt més costós i només és rendible per grans produccions. Es poden distingir tres tipus d’elements bàsics: Elements mecànics, elements elèctrics i elements pneumàtics.

Fonts d’alimentació, polímetres i oscil·loscopi:

Eines i màquines: La selecció de les eines i màquines que constitueixen la dotació de l’aula de Tecnologia, s’ha fet en funció de l’edat dels alumnes que les han d’utilitzar i procurant que permetin fer les construccions i operacions més bàsiques. El tipus de maquinària i els seus accessoris, estan pensats per treballar materials que no comportin grans dificultats a l’hora de manipular-los. Les eines bàsiques de l’aula són les següents:

raspa de mitja canya, serjant, martell amb boques de goma, llima de mitja canya, serjant de

marqueteria, clau fixa amb dues boques, llima plana, alicates universals, clau de tub, llima rodona,

alicates de boca plana, rebladora, llima triangular, alicates de boca rodona, pistola per a cola

termofusible, arc de serra per a metall, alicates per a pelar fils, mascle i filera de roscar, arc de serra

de marqueteria, tisores de tallar planxa, tornavís de vora recta, xerrac, martell de boca quadrada,

tornavís d’estrella, barrina, martell de boca rodona i bola, tornavís per a electricista, aixamfranadora

manual (fresa cònica amb mànec), martell amb boques de niló, cargol de banc.

La classificació de les eines i màquines segons la seva funció:

Eines d’abrasió o fricció

la llima

Eines de perforació

la barrina

la broca

el trepant portàtil

el trepant de sobretaula

Eines d’agafar o retenir

les alicates

el serjant

Eines de cargolar

el tornavís

les claus

Eines passives

el cargol de banc

Eines de mesurar, traçar i marcar

la cinta mètrica

l’escaire

el regle graduat d’acer inoxidable

el peu de rei

el compàs de punta

les puntes de senyalar

goniòmetre o centenella

el nivell

Eines d’adherir i soldar

el soldador elèctric

el bufador o soldador de gas

Elements de protecció

els guants

les ulleres

Eines de tall

les tisores

la serra de mà

la serra de vogir

les alicates de tall

Eines de percussió

el martell

3.-PROPOSTA D’ACTIVITATS I TREBALLS PRÀCTICS QUE ES PODEN REALITZAR A L’AULA DE TECNOLOGIA.

La realització de projectes que sorgeix de la construcció d’objectes, conjuntament amb l’elaboració de la documentació necessària es considera molt important en el currículum de Tecnologia (annex Tema 0. “Projecte tecnològic”). En la taula següent indicarem una sèrie d’activitats d’ensenyament/aprenentatge que es poden desenvolupar a l’aula de Tecnologia. Cal recordar que les activitats d’ensenyament/aprenentatge són totes aquelles activitats que realitza l’alumne en seguir el crèdit, encaminades a assolir els objectius del crèdit. En les activitats d’ensenyament/aprenentatge es relacionen els continguts. Cal no confondre-les amb els continguts, tot i que tant els uns com els altres es formulen amb un substantiu. Una activitat d’ensenyament/aprenentatge és més concreta i específica que no pas un contingut, tal com es pot observar en la taula següent:

Les estructures

· assaigs amb paper.

· influència de la forma de la secció en la resistència d’una barra.

· assaigs amb les tires metàl·liques de l’aula.

· comprovar la influència de la forma de la secció en la resistència a la flexió de les tires metàl·liques de l’aula.

· elaboració de peces auxiliars amb les tires metàl·liques.

· obtenir una sèrie de peces auxiliars per al muntatge d’estructures. Mecanitzar peces metàl·liques amb les eines de l’aula.

· del triangle a les estructures.

· comprendre el paper del triangle en el disseny d’estructures.

· muntatge de triangles rectangles.

· analitzar la relació entre els costats d’un triangle rectangle muntat amb les tires metàl·liques de l’aula.

· estructures amb el mecano de l’aula de Tecnologia.

· manipular amb habilitat el material de construcció de l’aula. Dissenyar i muntar estructures tridimensionals.

· estructures fetes amb llistons.

· dissenyar i muntar estructures fetes amb llistons.

La transmissió del moviment

· estudi dels operadors mecànics de l’aula de Tecnologia

· comprendre el funcionament dels operadors mecànics de l’aula de Tecnologia.

· la construcció de manovelles.

· comprendre la utilitat i els principis mecànics de les manovelles. Practicar el roscatge sobre barreta de llautó de 3.9 mm.

· comprovar els efectes d’un tractament tèrmic sobre un objecte de metall.

· la fixació de les rodes i les politges.

· conèixer les diferents tècniques per fixar als eixos les rodes i les politges del mecano de l’aula.

· la transmissió del moviment amb el mecano de l’aula.

· conèixer els diferents sistemes de transmissió del moviment que es poden aplicar amb el material de construcció de l’aula de Tecnologia.

· muntatge i assaig d’operadors mecànics.

· muntar i assajar dels diferents sistemes de transmissió del moviment que es poden aplicar amb el material de construcció de l’aula de Tecnologia.

· les politges connectades.

· comprendre el funcionament de les politges i els principis mecànics del polispast i de l’elevador de cadena.

Els operadors i els motors elèctrics.

· estudi dels operadors elèctrics de l’aula de Tecnologia.

· conèixer la funció dels operadors elèctrics de l’aula de Tecnologia. Aprendre la representació simbòlica de circuits elèctrics.

· els motors elèctrics de l’aula de Tecnologia.

· conèixer les característiques dels motors del mecano de l’aula de Tecnologia. Comprendre la importància de la relació de transmissió en utilitzar un motor.

Introducció al treball amb plàstics.

· identificació de plàstics.

· identificar els plàstics més usuals per les seves propietats.

· fitxes per a la identificació de plàstics.

· creació de fitxes identificatives.

· el tallament de la planxa de plàstic.

· tallar planxa de plàstic per a ser utilitzada a les activitats de l’aula de Tecnologia.

· les unions mecàniques amb planxa de plàstic.

· conèixer diverses tècniques d’unió utilitzables amb planxa de plàstic.

· utilització de la plegadora per a plàstics.

· conèixer les característiques i el funcionament de la plegadora per a plàstics de l’aula de Tecnologia i saber-la aplicar en projectes senzills.

Proposta de projectes

· construcció d’una capsa amb frontissa.

· utilitzar dues tècniques d’unió: encolat amb pistola termoencoladora i unió amb reblons. Construir un objecte senzill.

· un vehicle amb motor de goma elàstica.

· aplicar la transmissió del moviment per politges. Treballar, en projectes senzills, amb materials i equipament de l’aula.

· un vaixell amb motor aeri.

· construir un model de llanxa amb un sistema de propulsió per hèlix aèria.

· una vagoneta sobre rails automàtica.

· construir una vagoneta amb canvi automàtic del sentit de marxa.

· un funicular.

· aplicar la transmissió del moviment per cable en una maqueta de funicular.

· un tren cremallera.

· aplicar la transmissió del moviment per roda dentada i cremallera.

· un cotxe amb comandament a distància.

· integrar en un sol projecte continguts relatius a la transmissió del moviment, els circuits elèctrics i el treball amb materials diversos

4.- CRITERIS ORGANIITZATTUS I DIDÀCTICS DE L’AULA DE TECNOLOGIA.

Per tal de millorar l’activitat docent dins de l’aula de Tecnologia, cal establir un conjunt d’acords en el departament de Tecnologia. Un dels acords més importants és saber quin professor es responsabilitzarà de l’organització i control de l’aula de Tecnologia. No cal dir, però, que tots els professors del centre, siguin o no del Departament de Tecnologia, que per la raó que sigui utilitzin l’aula, seran, també, responsables de les accions dels seus alumnes i les conseqüències que se’n derivin. Tots els professors han de vetllar per el bon ús de l’aula i el seu manteniment.

Funcions a realitzar:

a) Reposicions de material.

b) Adreces de cases comercials.

c) Llistat de l’inventari de l’aula.

Responsabilitats sobre l’organització espaial de l’aula.

a)Situació del mobiliari específic (pissarra, audio-visuals, material informàtic etc).

b)Prioritzar la situació de les màquines, en funció del risc i de les hores d’utilització.

c)Adequar els equipaments i materials de manera que permeti el treball teòric i pràctic en el mateix espai.

Responsabilitat sobre les hores d’ocupació. Prioritàriament totes les activitats és realitzaran en l’aula de Tecnologia. Si hi ha alguna activitat que es realitzi fora de l’aula caldrà preveure el tipus d’aula o activitat.

a) Aules ( informàtica, laboratori, dibuix, etc).

b) Treballs de camp.

c) Visites (indústries, museus, etc).

Normes bàsiques de funcionament de l’aula.

a)Lloc de treball (individual i en grups).

b)Conservació del material, equipaments, màquines, eines, neteja i recollida de deixalles.

c) Etiquetat de materials, eines i expositors.

Normes de seguretat bàsiques. Elaboració de fitxes i cartells plastificats que d’una forma molt clara indiquin les normes de treball i riscos de les eines i les màquines. (Tal com s’adjunten el final del tema)

5.- RELACIÓ DELS CONTINGUTS AMB LES ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I LA INTERVENCIÓ PEDAGÒGICA.

La intervenció pedagògica pren com a referència les orientacions didàctiques del primer nivell de concreció i aquest està relacionat amb els recursos didàctics que tindrem al nostre abast en l’aula de Tecnologia. Els Recursos Didàctics seran totes les eines i els materials dels quals podrem disposar (aula, recursos materials, medis audiovisuals, medis informàtics, etc). El contingut ve constituït per tots aquells fets, conceptes, sistemes conceptuals, procediments, valors, normes i actituds, a través dels quals es pretén desenvolupar determinades capacitats dels alumnes. En l’àrea de Tecnologia els continguts s’estructuren en dos cicles per cada etapa de l’ESO (12-16 anys). En el primer cicle és quan es realitza el primer contacte de l’alumne/a amb la tecnologia. Els continguts que es treballaran són bàsicament procedimentals i de valors, normes i actituds, com es pot observar en el currículum desenvolupat per la McGraw-Hill:

Crèdit 1: Mides i materials.

Unitat 1: L’entorn tecnològic.

Unitat 2: Els objectes a primer cop d’ull.

Unitat 3: Com són i d’on vénen els materials.

Unitat 4: Els materials d’ús comú.

Unitat 5: Els metalls.

Crèdit 2: Anàlisi i construcció d’objectes.

Unitat 1: L’anàlisi dels objectes.

Unitat 2: La representació dels objectes.

Unitat 3: Eines i operacions.

Unitat 4: Les unions.

Unitat 5: El procés tecnològic.

Crèdit 3: L’Alimentació i el vestit.

Unitat 1: Tècniques per a l’obtenció de matèries primeres per al vestit i l’alimentació.

Unitat 2: Elaboració i conservació dels aliments.

Unitat 3: Les matèries tèxtils. La filatura.

Unitat 4: El tissatge, la tintura, l’estampació i la confecció.

Unitat 5: L’anàlisi de productes comercials.

Crèdit 4 : Espurnes, fils i bombetes. El motor elèctric.

Unitat 1: L’electricitat en la nostra societat.

Unitat 2: El circuit elèctric.

Unitat 3: Els aparells de comandament.

Unitat 4: Disseny de circuits.

Unitat 5: L’electromagnetisme. El motor elèctric.

En el segon cicle els continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals prenen més força, com es pot observar en els següents crèdits editats per la editorial McGraw-Hill:

Crèdit 5:L’habitatge.

Unitat 1: El procés tecnològic de l’habitatge.

Unitat 2: Disseny i representació gràfica de l’habitatge.

Unitat 3: Materials i tècniques constructives.

Unitat 4: Les instal·lacions de l’habitatge. Normes d’ús, conservació i seguretat.

Unitat 5: Construcció de la maqueta d’un habitatge.

Crèdit 6: Màquines, estructures i mecanismes.

Unitat 1: Les màquines.

Unitat 2: Estructures.

Unitat 3: Màquines simples.

Unitat 4: Els mecanismes de transmissió del moviment.

Unitat 5: Màquines motrius: els motors tèrmics.

Crèdit 7: Informàtica, comunicacions i transports.

Unitat 1: Les comunicacions.

Unitat 2: El tractament de la informació i la informàtica.

Unitat 3: El sistema informàtic.

Unitat 4: La tecnologia de control.

Unitat 5: Els transports.

Crèdit 8: Organització industrial i processos de fabricació.

Unitat 1: Necessitats de producció. El sector secundari.

Unitat 2: Les empreses.

Unitat 3: L’organització industrial.

Unitat 4: La fabricació dels objectes.

Unitat 5: Fabricació en sèrie d’un objecte.

Tenir en compte que a partir del present curs 2008-2009 l’assignatura de Tecnologies ha deixat de ser obligatòria a quart d’ESO.

Tot això que s’acaba d’explicar s’haurà de tenir en compte en el moment de dissenyar les activitats d’ensenyament/aprenentatge (a través de què es plantegen els aprenentatges) i les posteriors orientacions per a la intervenció pedagògica (pautes per desenvolupar i/o dur a terme les activitats d’ensenyament/aprenentatge).

Intervenció metodològica del professor a l’aula:

A l’’inici del crèdit s’informarà a l’alumne/a dels objectius així com dels diferents processos, activitats d’ensenyament/aprenentatge i com serà avaluat en cada moment. El material del crèdit que es lliurarà a l’alumne/a està pensat per a que en tot moment pugui seguir el seu propi ritme de treball. No obstant això el professor ha d’imposar fites i dates d’entrega dels diferents treballs. El professor ha d’observar el ritme general de treball i establir les pautes de conducta. També ha de portar un control dels assoliments dels alumnes, fent revisions continuades de la feina desenvolupada. En acabar el crèdit l’alumne/a lliurarà un dossier de tot el material elaborat en el taller.

Orientacions pel treball a l’aula:

És important que totes les instruccions que es donin als alumnes quedin ben clares. Els alumnes en tot moment podran preguntar dubtes que tinguin sobre les instruccions. Un guió sobre les instruccions bàsiques que s’han de donar podrà ser el següent:

ü Lliurament del full amb l’explicació de les activitats.

ü Explicació prèvia, per part del professor, de les diferents activitats.

ü Indicar l’inici i acabament de les activitats.

ü Intervenció puntual per explicar diferents aspectes.

ü Recollir el material.

ü Com ordenar i netejar l’aula.

ü Pautes generals de comportament (referent al menjar, beure, bosses, jaquetes,etc).

6.- NORMES DE SEGURETAT. (Desenvolupat en el Tema 71 BIS)

6.1.-GENERALITATS.

Les normes de seguretat són un dels elements, qualificats de fonamentals per aconseguir èxits en la seguretat i higiene en el treball. En les normes es resumeixen, una vegada depurades i adaptades per a cada treball tecnològic, les reglamentacions oficials sobre seguretat i higiene en el treball. Les normes de seguretat compleixen una triple missió:

1r Constitueixen una referència indiscutible i detallada de qualsevol disposició sobre protecció del treball.
2n Serveixen de base a l’ensenyament sobre les disposicions a complir quant a seguretat i a higiene en el treball.

3r Constitueixen un text legal des del punt de vista disciplinari, per exigir a qui les incompleix les responsabilitats disciplinàries corresponents.

6.2.-CLASSES DE NORMES.

Les normes de seguretat poden classificar-se en tres grups:

. Normes de caràcter general.
. Normes de caràcter particular.
. Normes per a casos d’emergència.
Les normes de caràcter general, es refereixen a prescripcions d’utilitat general, com les d’utilització de locals i zones de treball.

üHa d’existir sempre ordre i neteja a la zona de treball.

üS’han de netejar l’abans possible les taques d’oli i greix.

üQuan es recullin vidres trencats, encenalls, objectes tallants,etc. Amb els mitjans adequats i amb les mans protegides.

üLes deixalles (vidres trencats, retalls de material, draps,etc.), es dipositaran als recipients disposats a tal efecte.

üNo s’abocaran en el mateix recipient líquids inflamables, mistos, etc.

üCom a líquids de neteja o desengreixat, s’utilitzaran preferiblement detergents.

üEn finalitzar un treball s’hauran de recollir els estris, materials i residus, de tal manera que quedi amb ordre la zona on s’ha treballat.

üLes zones de pas o senyalitzades com a perilloses s’hauran de mantenir lliures d’obstacles.

üEls buits situats en el pla vertical o horitzontal s’hauran de protegir amb cordes, baranes,etc., d’una altura mínima de 0’90 m i estar il·luminada de manera que es vegin clares tals proteccions.

üLes normes de caràcter particular són representatives per a cada tipus de treball i té disposicions de seguretat específiques per a cada moment.

üLes normes per a casos d’emergència es refereixen a l’actuació del personal en cas de perill o accident.

6.3. -CARACTERÍSTIQUES DE LES NORMES.

Les normes han de reunir les següents característiques:

Han d’estar d’acord amb les reglamentacions oficials sobre el treball, que es refereix les normes. Concretament s’han de fer complir com a mínim, les disposicions de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

Han de ser el més clares possibles, i concretes possibles i escrites en llenguatge senzill, a l’abast de tots els que les hagin de complir.

S’han d’evitar, molt, especialment la duplicitat o similitud de normes que tractin de disposicions semblants. En aquest ordre d’idees, abans de dictar-se una norma s’hauran de revisar totes les normes a la fi d’evitar repeticions i el que és més greu, crear alguna contradicció real o aparent.
En qualsevol cas es redactaran les normes en to imperatiu, de manera que no ofereixi dubte de l’obligació del seu compliment.

Sempre que sigui possible s’editaran les normes del mateix format i col·leccionables, de manera que puguin incloure’s noves normes al lloc que els correspongui, i substituir les antiquades, si se n’actualitza alguna.

Aquests llibres han de portar un pròleg o recomanació de la direcció en la qual es recordi, sense cap dubte, l’obligació de tot el personal de complir les normes i fins i tot advertint de les sancions que el seu incompliment comporta.

NORMES DE SEGURETAT

CAL FER-HO SEMPRE:

· Utilitzar tot l’espai disponible que sigui necessari i treballar a una distància adequada dels teus companys i companyes, especialment si fas servir màquines elèctriques.

· Transportar els llistons i les peces llargues en posició vertical.

· Recollir-te els cabells, si els portes llargs, i ajustar-te els punys de la camisa.

· Utilitzar els elements de protecció (ulleres, guants i davantals) quan calgui.

· Subjectar, amb el cargol de banc o els serjants, el material que hagis de treballar amb eines.

NO S’HA DE FER MAI:

· Córrer per l’aula de tecnologia.

· Jugar amb les eines o les màquines.

· Posar-te molt a prop i envoltar els teus companys o companyes quan estan treballant amb eines, especialment si són elèctriques.

· Mullar els aparells elèctrics o acostar-los a la zona del safareig.

· Introduir objectes en els punts de connexió elèctrica.

· Subjectar amb les mans el material que un altre company o companya està treballant amb eines.

NORMES D’ÚS I CONSERVACIÓ

CAL FER-HO SEMPRE:

· Utilitzar cada espai per a la funció que té reservada.

· Col·locar en el lloc corresponent totes les eines, els materials i els productes abans de deixar l’aula.

· Netejar l’aula abans de sortir.

· Utilitzar l’aigua de l’aixeta amb moderació per evitar esquitxades.

· Desconnectar i recollir el cable de les màquines elèctriques portàtils abans de desar-les.

NO S’HA DE FER MAI:

· Utilitzar la zona de disseny i experimentació per fer operacions que puguin produir pols o brutícia.

· Accedir sense permís del professorat al magatzem o a les zones restringides.

· Sortir de l’aula sense haver-la endreçat i netejat.

· Manipular les eines o les instal·lacions quan no es necessiten.