Tema – 22 Presentació i desenvolupament d’un model concret d’orienta­ció educativa així com els seus instruments i tècniques d’orientació.

Tema – 22 Presentació i desenvolupament d’un model concret d’orienta­ció educativa així com els seus instruments i tècniques d’orientació.

1. MODEL CONCRET D’ORIENTACIO. Un programa integral d’orientació.

En psicopedagogia i orientació emmarcaren la prevenció primària en l’afirmació que prevenir exigia intervenir més en grans grups que amb individuali­tats.

Aquest programes sòlida base de coneixe­ments sobre higiene mental i amb intencionalitat previsora de la inadapta­ció.

Existeix una fort controversia si han de ser serveis directes o en indirectes.

L’orientador pot desenvolupar un paper de consultor i assessor dels programes preventius com una estratègia comprensiva de la intervenció dissenyada per a la població escolar en la seva totalitat.

L’orientador preventiu se centra, en principi, en l’alumne; però progressiva­ment, ha d’ampliar els seus serveis treballant amb els adults ‑ sobre tot amb els professors i les forces comunitàries ‑ suggerint‑los procediments metodològics per a usar amb els alumnes problemàtics.

2. EL PROGRAMA INTEGRAL D’ORIENTACIO PREVENTIVA DE SHELDON I MORGAN.

Dissenyat per a reconèixer, definir i promoure les potencialitats de l’alumne en els aspectes tant cognitius com afectiu, de manera interdepen­dent.

Es basa en les directrius proposades en el model d’Oregon State Department of Education

Cinc tasques o àmbits d’orientació preventiva: a alumnes, a profes­sors, a pares, a la comunitat i a l’organització de l’ensenya­ment.

DE cada àmbit desenrotlla el component o objectiu, els criteris d’assoliment, els procedi­ments per a l’assess­ment (evaluació contínua) i l’avaluació específica

Per exemple, el Programa per a l’Orien-tació Familiar

conté aquests apartats:

1. Com observar els seus fills.

2. El llenguatge: pensament i comunicació

3. La intel.ligència i les seves relacions amb l’educació

Nens dotats i menys dotats

4. Aptituds motrius: el cos en contínua activitat

5. La maduresa socio‑emocional

L’assessoria a professors es basa en que hauran de crear una atmosfera conductora cap a les relacions socials positives i el desenvolupa­ment integral de les persones.

Pel que fa al Didàctica entrenar‑se cap una metodologia més eficaç i per altre canto formar‑se en les tècniques de la comunicació interpersonal …

3. INSTRUCCIONS I TECNIQUES DE L’ORIENTACIO PREVENTIVA

A . Subjecte de l’orientació: alumnes

Objectius:

‑ Ajudar als alumnes a funcionar entre la varietat de siste­mes que els envolten (companys, família, aula,  comu­nitat, etc.)

Activitats i tècniques:

‑ Estudi de les necssitats

‑ Sessions individuals o en grups

‑ Coordinació dels recursos comunitaris.

B. Subjecte de l’orientació: professors

Objectius:

‑ Ajudar a ensenyar de manera que es procurin actituds positives cap a un mateix i cap als demés i a identificar dificultats i llacunes del llenguatge i/o del desenvolupament.

Activitats i tècniques:

‑ Tallers de treball sobre enfocament preventiu i individualitzacio.

‑ Serveis de consulta a àrees com recursos, planificació, organització de l’aula, processos de desenvolupament, ensenyament individualitzat, etc.,

‑ Demostracions sobre diferents tècniques preventives,

‑ Tècniques d’observació, xerrades amb pares i amb professors i tutors

C. Subjecte de l’orientacio: pares

Objectius

‑ Ajudar als pares a comprendre les aptituds i necessitats.

Activitats i tècniques:

‑ Taules rodones i grups de treball sobre desenvolupament evolutiu, salut, recursos comunitaris, coneixements dels pares,

‑ Conferències i xerrades,

‑ Responsabilitats de la família a l’àmbit educatiu,

‑ Coordinació entre expectatives de la família i de l’escola

D. Subjecte de l’orientació: Comunitat.

Objectius:

‑  Coordinar recursos de l’escola i de la comunitat.

Activitats i tècniques:

– Informació sobre els programes d’orientació preventiva o primària.

‑ Creació de comissions d’ajuda,

‑ Xerrades de l’equip orientador sobre els problemes específics de nens i adolescents.

‑ Desenvolupament de diversos sistemes de retorn a d’altres especialistes.

IMPLICACIONS

MATERIALS: Programa de Heateu o J. Riart. Exemple desenvolupat a Cangas. Enquesta adaptada del Programa de J. Riart.