Tema 54 – Intervenció educativa i adaptacions curriculars amb alumnes sords.

Tema 54 – Intervenció educativa i adaptacions curriculars amb alumnes sords.

Sumari: Pàg.

1. INTRODUCCIO. . . . . . . . . 66.2

2. ADAPTACIONS CURRICULARS DE CENTRE. . . . . 66.4

2.1 Adaptacions als elements bàsics. . . 66.4

a. Objectius i continguts. . . . . . . 66.4

b. Metodologia i activitats. . . . . . 66.4

c. Avaluació. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.5

2.2 Adaptacions als elements d’accés. . . . . . . . . .

a. Personals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Materials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Organitzatius. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. ADAPTACIONS CURRICULARS A NIVELL D’AULA. . . . . . . . . .

a. Als elements bàsics. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Als elements d’accés. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. ADAPTACIONS CURRICULARS A NIVELL INDIVIDUAL. . . . . .

a. Als elements bàsics. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Criteris i actuacions segons el grau de deficiència auditiva. .

5. BIBLIOGRAFIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. INTRODUCCIO.

La presència d’un o més alumnes amb deficiència auditiva dins d’un centre obliga a plantejar‑se quelcom més que actuacions puntuals o unidireccionals referides a l’atenció al desenvo­lupament del seu llenguatge. Així, qualsevol previsió d’aten­ció logopèdica prendrà sentit en la mesura que formi part d’un marc global d’actuacions referides a garantir una resposta educativa coherent a les necessitats d’aquell/s noi/s.

Tanmateix, cal considerar que les diferències individuals entre els alumnes sords són molt notables i no només pel que fa al grau o al tipus de sordesa, sinó també per la in­cidència diversa d’altres variables com poden ser l’entorn sòcio‑fami­liar, el moment i la forma com es va desvetllar la sordesa, la concurrèn­cia d’altres deficiències, el desenvolu­pament cog-nitiu o l’atenció educativa rebuda. Per tant, caldrà conside­rar que parlar de gravetat de la sordesa ‑més propi d’un con- text mèdic que no pas educatiu‑ no delimitarà ni la previsió de desen­volupament ancada ni una de predefini­da en l’aspecte psicopedagò­gic.

En el terreny educatiu convindrà intentar delimitar les neces-sitats educatives especials d’un alumne en un context determi­nat, que hauran de donar lloc a una adaptació curricu­lar i/o a uns ajuts pedagògics especials.

Globalment, doncs, entendrem que la resposta educativa als nens amb deficiència auditiva, haurà de partir de:

a) La consideració de la globalitat de la resposta educativa esmentada.

b) L’acceptació de la diversitat entre els nois/es amb defi­ciència auditiva, generadora de diferents necessitats educati­ves especials.

Al llarg d’aquest tema parlarem de com ajustar la resposta educativa del centre educatiu a les necessitats educatives especials de nens amb problemes d’audició.

En aquest context, entendrem que les adaptacions curriculars són modificacions que cal fer al currículum per tal que aquest doni resposta a les necessitats educatives especials.

Parlarem, diferènciadament, d’adaptacions que cal fer a nivell de centre, a nivell d’aula i a nivell individual i en tots els casos partim d’un mateix eix vertebrador: la resposta educati­va que donem a les necessitats educatives especials dels nens amb dèficit auditiu.

Totes aquestes adaptacions i, globalment, aquesta resposta han de tenir present:

a) Implicacions que de forma global té la deficiència auditiva en el desenvolupament global d’un nen.

‑ Entrada de la informació principalment per via visual

‑ Menor coneixement de l’entorn

‑ Dificultats en incorporar normes socials

‑ Dificultats per a la representació de la realitat a través del llenguatge oral

‑ Dificultats en la identitat social i personal

b) Necessitats generades per aquestes implicacions:

‑ Necessitat de recórrer a estratègies visuals i aprofitar altres canals (restes auditives, tacte,…)

‑ Necessitat d’experiència directa i major informació del que succeeix.

‑ Necessitat de més informació relativa a valors i normes

‑ Necessitats d’un sistema lingüístic de representació

‑ Necessitat d’assegurar la identitat i l’autoestima

‑ Necessitat d’aprofitar‑se d’un codi comunicatiu útil

‑ Necessitat d’aprendre ‑encara que sigui de forma inten­cio­nal‑ el codi comunicatiu majoritari.

Lògicament, aquestes implicacions i les necessitats que gene-ren han d’ésser enteses com a referències genèriques donades les pautes anteriors establertes.

2. ADAPTACIONS CURRICULARS DE CENTRE.

A partir del marc global esmentat i tenint en compte totes les altres variables que informen la presa de decisions, hau-rem de considerar adaptacions:

2.1 Als elements bàsics (objectius i continguts, metodologia i avaluació).

a) Objectius i continguts, caldrà:

‑ Proposar els mateixos objectius generals que per a la resta d’alumnes del centre

‑ Reformular objectius i/o continguts

‑ Continguts globalitzats

‑ Funcionalitat en el llenguatge

‑ Prioritzar continguts referits a procediments

‑ Explicitar continguts referits a valors, normes i actituds.

‑ Introduir continguts sobre un sistema comunicatiu comple­mentari.

‑ Reformular objectius i continguts referents a lecto‑escrip­tura.

b) Metodologia i activitats:

‑ Afavorir la interacció

‑ Proposar una metodologia activa que afavoreixi l’apre­nen­tatge significatiu.

‑ Prioritzar l’ús de tècniques i estratègies visuals

‑ Dissenyar activitats que permeten l’autonomia en els aprenentat­ges.

‑ Utilització sistemàtica d’un codi comunicatiu útil

‑ Utilització del mètode elegit per a l’ensenyament del llenguatge oral i escrit

‑ Decidir sobre el mètode d’ensenyament del llenguatge oral.

c) Avaluació

‑ Avaluar els continguts i no tant la forma d’expres­sar‑los

‑ Avaluar emprant instruments adequats

‑ Avaluar el seu llenguatge oral

‑ Avaluar els continguts introduïts com a part del currículum ordinari.

2.2 Als elements d’accés (personals, materials i organitza­tius)

a) Personals:

‑ Previsions de formació del professorat

‑ Actituds positives

‑ Personal especialitzat

‑ Ajustament de les expectatives de professors i pares

b) Materials:

b.1) Materials didàctics:

‑ Materials d’autoformació del professorat

‑ Selecció i adaptació de materials didàctics

‑ Seleccions de materials visuals

‑ Accés als equipaments tècnics i al material per a l’entrenament auditiu

‑ Material didàctic i tècnic per al llenguatge oral.

b.2) Espais

‑ Aules poc sotmeses a sorolls externs

‑ Aules que permetin diverses formes d’agrupament

c) Organitzatiu

‑ Organització del temps que contempli la possibilitat d’agru­paments flexibles

‑ Organització del temps per a la coordinació amb l’equip de recolzament

‑ Contactar amb serveis tècnics i centres de recursos que els garantitzin.

Partint de la “forçada globalitat” de la proposta, aquestes serien aquelles adapta­cions curriculars ‑tan d’elements bàsics com d’accés‑ que podrien contemplar‑se a nivell de centre.

3. ADAPTACIONS CURRICULARS A NIVELL D’AULA.

Entenem per aula, en aquest context, l’àmbit on es desenvolupa el procés d’ensenya­ment‑aprenentatge d’un grup concret d’alum­nes.

Per adaptacions curriculars d’aula entendrem aquells modificac­ions o ajustaments que es realitzin en els diferents elements de l’acció educativa a compartir per tot un grup d’ensenyament­‑aprenentatge i que són plantejades específicament per tal de respondre als alumnes amb necessitats educatives especials que pertanyin a aquest grup.

Lògicament, aquestes modificacions seran assumides pel profes­sors d’aula i es veuran reflectides a la seva programació.

a) Modificacions referents als elements bàsics:

a.1 Referents a objectius i continguts

‑ introduir continguts referits a l’aprenentatge d’un sistema complementari al llenguatge oral.

‑ Introduir continguts de valors, normes i actituds sobre aspectes de con­vivència en general.

‑ Prioritzar objectius i continguts referits als aspectes funcionals de llenguatge.

‑ Prioritzar objectius i continguts referits a l’aprenent­atge de la lecto‑escrip­tura.

‑ Prioritzar objectius i continguts referents a les dimensions social i individual.

a.2 Referents a la metodologia i activitats:

Tota programació d’aula ha de recollir aspectes com_

‑ Fomentar el paper del professor com a mediador entre els alumnes i els continguts

‑ Potenciar aprenentatge significatius

‑ Afavorir la interacció

A partir d’aquest, les adaptacions a realitzar són:

‑ Relacionar la realitat amb els continguts escolars

‑ Utilitzar tècniques que afavoreixin l’autonomia i la respon­sabilitat dels alumnes a l’aula.

‑ Potenciar les metodologies que ofereixin al nen opor­tunitats per tal d’exercir les seves capacitats.

‑ Prioritzar aquelles tècniques que afavoreixin la utilit­zació de canals d’entrada visual.

b) Modificacions referents als elements d’accés.

b.1) Elements personals:

Cal considerar els següents elements personals:

‑ Professor‑tutor

‑ Alumnes

‑ Suports i altres especialistes

A nivell de professor‑tutor, cal:

‑ informar‑se i conèixer les característiques de les persones sordes en general i les possibilitats del seu alumne en concret

‑ Afavorir i estimular el procés d’acceptació de la sordesa per part de l’alumne sord

‑ Aconseguir un nivell de comunicació amb els alumnes sords de la classe, similar en quantitat i qualitat al que tenim amb els alumnes oients de la seva mateixa edat.

‑ Afavorir que l’alumne intervingui a classe i acudeixi al professor quan presenti dificultats, com qualsevol altre alumne.

A nivell de relació entre alumnes, cal:

‑ Evitar qualsevol actitud de sobreprotecció

‑ Cuidar les formes d’agrupament entre els alumnes

A nivell de suports i altres especialitat, caldrà:

‑ Comprovar i analitzar les modificacions que a nivell d’horaris i organització d’agrupaments suposarà l’adopció de cadascuna de les modalitats d’atenció dels professors de suport i especialistes.

‑ Garantir espais i temps de coordinació entre el profes­sor‑tutor i els diferents especialistes.

B.2) Elements referents a l’organització d’espais, aspecte física de l’aula i temps i horaris:

En aquest àmbit caldrà:

‑ Una distribució flexible del mobiliari de l’aula.

‑ Garantir una posició del/s alumne/s sord/s a l’aula que afavoreixin la percepció d’estímuls mitjançant el canal visual.

‑ Situar les fonts d’informació en un lloc accessible als nens i al professor

‑ Cuidar que l’ambientació de l’aula sigui rica en estímuls visuals.

‑ Tractar de reduir el soroll ambiental de la classe

‑ Cuidar la il.luminació de la classe i tractar d’evitar les vibracions que es poden produir per algun objecte.

‑ Establir en quins moments de l’horari de l’aula és més rendible la utilització d’ajuts tècnics.

‑ Ser flexibles a l’hora d’organitzar els horaris de classe, facilitant que els suports puguin ajus­tar‑se als seus horaris.

‑ Establir a l’horari de l’aula en quins moments han d’intervenir els diferents especialistes.

‑ Determinar un temps clar i precís per a realitzar les tasques de coordinació, a l’horari dels diferents professionals.

4. ADAPTACIONS CURRICULARS A NIVELL INDIVIDUAL.

4.a. Als elements bàsics

‑ Podem realitzar les mateixes adaptacions que es proposa­ven per al centre: Introduir, prioritzar, reformular, temporalitzar i afegir l’eliminació com una adap­tació únicament a nivell individual.

‑ Les principals adaptacions a realitzar serien:

‑ Introduir objectius i continguts referents a l’aprenenta­tge del llenguatge oral.

‑ Introduir objectius i continguts referits a la cura i man­teniment de les pròtesis.

‑ Prioritzar objectius i continguts referents a l’aprenenta­tge del llenguatge escrit i a la potenciació de la comprensió lectora.

‑ Prioritzar objectius i continguts referits als aspectes funcionals del llenguatge.

‑ Prioritzar continguts referits a les dimensions in­dividual‑social.

‑ Reformular objectius de qualsevol àrea curricular on s’esmenti el llenguatge oral com a mitjà de comunicació.

‑ Reformular ‑a nivell individual‑ la temporalització d’objectius i continguts de qualsevol àrea curricular on es prevegi i/o constatin especials dificultats pels alumnes amb deficiència auditiva.

‑ Eliminar objectius d’etapa, de cicle o blocs de continguts corresponents a determinades àrees curriculars com ho poden ésser, en el cas dels nens amb deficiència auditiva, les de música o les de llengua estrangera, sempre de forma individual i atenent a la particularitat de les necessitats educatives especials d’aquell alumne.

4.b) Criteris i actuacions segons el grua de deficiència auditiva

Prenent sempre el context d’una diversitat dimensionada per múltiples variables, la del grau de pèrdua pot orientar‑nos a l’hora d’establir criteris i actuacions.

Veiem‑ne una breu exposició:

a) Els alumnes amb DAL:

– Segueixen el mateix currículum que la resta de la classe.

– Les adaptacions no afecten els components prescriptius del currículum. Es tracta d’ajustament de les ac­tivitats i estratègies didàctiques.

b) Els alumnes amb DAM:

– Les adaptacions curriculars no afecten els components prescrip­tius del currículum, però si que afecten la modificació d’activitats o a l’ús d’estratègies singulars d’accés al currículum.

– Es posarà especial atenció a la facilitació de la lectura labial, a l’aprofita­ment de les restes auditives i a la funcionalitat de la llengua oral.

– A l’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) caldrà un nivell d’adequacions més significatives especial­ment si el desfasament en l’adquisició del contingut de les àrees ha esdevingut molt important.

c) Els alumnes amb DAS:

– Les adaptacions curriculars no solen afectar els objectius general de l’àrea, tot i que en molts alumnes caldrà modificar objectius relacionats amb la llengua, i fins i tot, suprimir objectius d’àrees com música i llengua estrang­era i alguns referits a la segona llengua.

. A la majoria de les àrees, caldrà realitzar adap­tacions segons les neces­sitats de l’alumne en els següents aspectes:

‑ Facilitant els mitjans d’accés al currículum

‑ Incrementant la quantitat d’ajut pedagògic, propor­cionant suport a través de les explicacions complementàries adients.

‑ Proposant la mateixa activitat descomposant en parts més curtes o senzilles.

‑ Proposant la realització de l’activitat en petits grups.

‑ Aportant materials complementaris com gràfics, resums, etc.

d. Els alumnes amb DAP:

– Les adaptacions curriculars podran afectar objectius generals de les àrees, podent arribar a l’exempció general, temporal o permanent d’algunes d’elles, com ara música, segona llengua i/o llengua estrangera.

– A la resta d’àrees els objectius poden veure’s sensiblement modificats o les adaptacions poden tenir un grau superior als casos esmentats fins ara.

En tot cas caldrà:

‑ Facilitar els mitjans d’accés al currículum

‑ Incrementar l’ajut pedagògic mitjançant explicacions complemen­tàries.

‑ Proposar la mateixa activitat descomposta en parts més curtes o més senzilles.

‑ Proposar la ralització de l’activitat en petits grups.

‑ Aportar materials complementaris com gràfics, resum, etc.

‑ Modificant, en el grau de complexitat, els objectius proposats en relació als continguts conceptuals o procedimentals.

‑ Considerant objectius i continguts diferenciats en les àrees de llengües.

5. BIBLIOGRAFIA.

. DD. AA.:

Las necesidades educativas especiales del niño con deficiencia auditiva

7 vols.

Centre Nacional de Recursos para la Educación Especial. Serie Formación. MEC. Madrid, 1991.

– DD. AA.:

Retards i trastorns en la comunicació, la parla i el llenguatge.

Departament d’Ensenyament. Barcelona, 1993.

– DUMONT, A.:

El logopeda y el niño sordo.

Masson, S.A. Barcelona, 1989.

– MARCHESSI, A.:

El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos.

Alianza Psicologia. Madrid, 1987.