Tema 65 – Formació Professional -de base i específica- i preparació per a la transició de la vida activa en alumnes amb necessitat educatives especials i en els que no arriben asls objectius de l’Ensenyament Secundari Obligatori.

Tema 65 – Formació Professional -de base i específica- i preparació per a la transició de la vida activa en alumnes amb necessitat educatives especials i en els que no arriben asls objectius de l’Ensenyament Secundari Obligatori.

Sumari: Pàg.

1. INTRODUCCIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.2

2. FORMACIO PROFESSIONAL ESPECIFICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.3

2.1. Objectius del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.3

2.2. Característiques dels programes formatius . . . . . . . . . . . . . . . . 77.4

2.3. Estructura organitzativa del sistema de mòduls . . . . . . . . . . . . . 77.5

2.4. Desplegament del Disseny Curricular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.6

2.4.1. Marc currícular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.7

2.3.2. Disseny curricular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.8

2.3.3. Desplegament currícular al Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.8

3. FAMILIES PROFESSIONALS I MODULS PROFESSIONALS . . . . . 77.10

4. LA FORMACIO PROFESSIONAL DEL ALUMNES AMB

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.12

5. BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.14

1. INTRODUCCIO.

La Formació Professional de Base es desenvoluparà en l’Educa­ció Secundària Obligatòria i en el Batxillerat, en tant que la Formació Professional Específica es troba dins de la Educa­ció Secundària Postobligatòria.

La Formació Professional de Base, no és una Formació Profes­sional Ocupacional, sino és una formació impartida als Centres de Secundària amb l’objecte de pre-parar als alumnes per a estudis universitaris i per a sortides professionals més immediates.

Té com a objectiu desenvolupar un conjunt de coneixements i aptituds bàsiques que es relacionen amb un ampli camp profes­sional i és per això una garantia per a una formació poliva­lent, oberta a més a diverses branques de formació específi­ca i garantia de una mobilitat professional.

La incorporació de la Formació Professional de Base a l’Educació Secundària Obligatòria introdueix una dimensió pràctica i professionalitzadora en les àrees tradicionals, posant de rellieu el significat de matèries tals com les matemàtiques, ciències socials, etc…. El conjunt de la Formació Professio­nal de Base, La Formació Professional Específica i la Formació en el Nivell 1, és el que denominem La Nova Formació Professional.

Els mòduls de nivell 1, són de preparació professional, no suposen una veritable qualificació professio­nal, segons com els caracteritza la Comunitat Econòmica Europea, el nivell que es presuposa que adquirirà l’alumne al final d’aquest Mòdul serà el corresponent als estudis obligatoris. A aquests Mòduls s’incorporaran programes que es relacionaran amb l’educació compensatòria i la Garantia Social.

Sobre aquesta nova Formació Professional no tenim encara normativa que

desenvolupi la LOGSE i tot el que es fa és matèria experimental.

2. FORMACIO PROFESSIONAL ESPECIFICA.

La formació Professional Específica, estarà ubicada dins de l’Educació Secundària Postobligatòria, i tindrà dos Nivells, Nivell 2 i Nivell 3, segons el que estableix la Comunitat Econòmica Europea. Els nivells a Catalunya seran el de Grau Mitjà, (Mò-duls Professionals-2), al qual es podrà accedir en acabar i acreditar haver superat els objectius terminals mínims de l’Educació Secundària Obligatòria, i el Grau Su-perior (Mòduls Professionals-3), per el qual caldrà haver superat algun dels nous Batxillerats. Aquests itineraris comporten tenir assumits els continguts formatius de caràcter general, que s’hauran rebut en les esmentades etapes. La Nova Formació Professional Específica incorpora solament continguts professionalitzadors orga-nitzats en Cicles Formatius o Mòduls de durada variable.

Per Mòdul s’entén l’oferta formativa integrada que condueix a superar un Cicle For-matiu determinat i assumir un títol professional.

A la Fig. 77.1. s’assenyala la relació entre les Mòduls o Cicles Formatius, el sistema educatiu en general i el món del treball.

2.1. Objectius del sistema.

La Nova Formació Professional té com a objectius:

a. Preparar als joves per a la seva adaptació als permanents canvis tecnològics.

b. Facilitar la transició al treball de forma directa als joves que hagin finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria o els Batxillerats.

c. Adaptar l’oferta formativa a les necessitats canviants i particularitzades de cada entorn concret.

d. Afavorir la formació permanent dels treballadors.

e. Adaptar els nivells de formació als nivells de qualificació professional establert per la Comuni­tat Econòmica Europea (Decisió 85/368, de 16 de juliol de 1985), en cinc nivells.

La formació per accedir als nivells 2 i 3 s’imparteix a la Formació Profes­sio­nal de Grau Mitjà (Mòduls 2), o de Grau Superior (Mòduls 3).

2.2. Característiques dels Programes Formatius .

Les principals característiques del Mòduls o Programes Formatius són els següents:

a. Són intensius, per facilitar l’accés al sistema productiu de forma ràpida, atès que ja s’ha superat el procés de formació tant general com professionalitza­- dor.

b. Són de qualitat, tant pel que fa a la metodologia en el desplegament dels Dissenys Curriculars com per assegurar la disponibilitat dels recursos neces- saris i la participació de les empreses en què es realitza la formació en pràc- tiques.

c. Són diversificats, perquè presenten un ventall definit de perfils professionals, que es corresponen a altres tants llocs de treball, amb possibilitats d’iti­neraris formatius propis.

2.3. Estructura organitzativa del sistema de Mòduls.

En la Fig. 77.2 es mostra l’estructura de les Arees dels Mòduls Professionals en quant a la seva durada, distri­bució percentual i camps de coneixement.

* La durada es fixa en hores i és variable segons el per­fil que es vulgui assolir. En general està compresa entre 750 i 900 hores de formació lectiva en el cen- tre educatiu, de la qual el 84% correspon a l’Area de Tecno­logia i el 16% a l’Area de Formació Laboral. A més a més haurà un mínim de 200 hores més de formació pràcti­ca en empreses o institucions, com a part inte­grant del currículum.

* Els continguts estaran directament relacionats amb els objectius que es volen assolir i els perfils professio­nals que l’empresa demana, tant a nivell d’operari (MN-2) com de tècnic superior (MP-3).

* L’accés als Mòduls o Cicles de la Formació Professio­nal Específica pot ser des del sistema educatiu (Ensenya­ment Secundari Obligatori i Baxillerats), o des de la pràctica laboral mitjançant proves d’accés, a més a més de les proves directes i de la de corres­pondèn­cia de coneixements per obtenir el títol.

* Quant al professorat, serà el propi del sistema educatiu, encara que també s’hi podran incorporar experts del sistema productiu, amb caràcter temporal o com a especialistes per a la formació de temes especí­fics.

2.4. Desplegament del Disseny Curricular.

La primera part del Mòdul inclou aquells elements que defineixen l’àmbit profes-sio­nalitzador de l’oferta o Cicle Formatiu com són: Justificació, Denomina­ció, Ni-vell, Objectius, Camp i Perfil professional i Durada.

La segona part conté el Disseny Curricular del Cicle, entés con el conjunt d’ob-jectius i capacitats a aconse­guir i de continguts que l’alumne haurà d’assumir al llarg del seu procés d’aprenentatge, i inclou també orienta­cions didàctiques per a la impartició del Mòdul, les activitats d’aprenentatge i les d’avaluació.

2.4.1. Marc currícular.

Es l’espai de referència per definir les finali­tats del sistema educatiu

recollides a la Consti­tució i l’Estatut i les Lleis bàsiques que els desenvo­lupen. En aquest marc es destria l’ensen­yament obligatori del que no ho és, es distri­bueix l’ensenyament en diverses etapes i es fixen les capaci-tats que han d’aquirir els alumnes a cadascuna d’elles.

El Marc Curricular proposat pel Departament d’En­senyament i adaptat als ensenyaments tècni­co-professionals considera quatre fonts bàsiques d’in-formació: sòcio-professional, psicopedagògi­ca, epistemològica i pedagògi­ca que permeten establir els objectius generals de l’ensenyament.

2.4.2. Disseny curricular. (Veure Tema 4)

Tal com s’assenyala en la Fig. 77.3., és el marc on es fixen els objectius generals de les diver­ses etapes i, en el cas de la Formació Professio­nal Específica, els objectius generals del Mòdul; es proporciona informació sobre què, quan i com ensen­yar, i què, quan i com avaluar.

Tot i adop­tar una estructura fonamentalment oberta i deixar un ampli mar-ge d’actuació als centres, hi ha uns continguts que són preceptius per a tots els centres i que inclouen:

– Objectius generals del Mòdul.

– Objectius terminals del Mòdul.

– Continguts:

. Fets, conceptes i sistemes conceptuals,

. Procediments i

. Actituds, valors i normes.

– Orientacions didàctiques

2.4.3. Desplegament currícular al Centre.

La concreció del Disseny curricular de cadascun dels Mòduls es fa realitat al mateix centre docent on s’ha d’impartir, tot i conside­rant el caràcter obert del Mòdul i l’exigència de la seva adapta­ció a l’entorn social i econòmic concret. Es l’equip docent de cada centre qui ha de planifi­car i organitzar els crèdits de durada variable, i programar-los en unitats didàctiques que fixin els continguts, objectius, activitats d’aprenen­tatges, activitats d’avalua­ció i selecció dels recursos materials o didàctics, sempre relacio­nant l’acti-vitat formativa que es desenvolupa al centre docent amb les pràctiques obli­gatòries a l’empresa, que són part integrant del propi Mòdul. Tot d’acord

amb el Disseny Curricular pres­criptiu fixat per l’administració educativa.

L’ordenació del continguts en crèdits, i la dels propis crèdits, respon als criteris següents:

* Criteris generals:

Necessitats de qualificació de l’entorn social i econòmic del centre i recursos humans i mate­rials, visió integradora dels coneixements pro­fessionals i lògica en la priorització de contin­guts segons la complexitat.

* Criteris pedagògics:

Graduació en els continguts, relació amb les activitats profes­sionals, integració de teoria i pràctica, temporització de pràctiques i continguts dependents.

* Criteris organitzatius:

Distribució per trimestre, adaptació dels horaris setmanals a les pràctiques laborals, orde­nació dels contin­guts dels crèdits en paralAlel en funció de l’avenç, determinació del nombre de crèdits simultanis, assignació de pro-fesso­rat i docents a cada part del Mòdul.

En la Fig. 77.4 s’esquematitza el procés de planificació dels continguts, l’ordenació en crèdits i la temporització.

3. FAMILIES PROFESSIONALS I MODULS PROFESSIONALS.

Tot seguit s’ofereix la relació del Mòduls Professionals que s’experimenten o estan en procés d’experimentació a Catalunya, agrupats, als esmentats efectes, en les families professionals que s’assenyalen.

Families professionals Mòduls

Administrativa MP-2 Auxiliar d’Administració de Gestió

MP-3 Comptabilitat i Gestió

MP-3 Programació d’Informàtica de Gestió

MP-3 Administració Empresarial

MP-3 Administració de Comerç Exterior

MP-3 Informació i Atenció al Públic

MP-3 Secretariat Multilingüe

______________________________________________________________________­

Comercial MP-2 Auxiliar Comercial

MP-3 Tècnic Comercial

______________________________________________________________________

Disseny MP-2 Auxiliar d’Oficina Tècnica

MP-3 Disseny Industrial

_______________________________________________________________________

Arts Gràfiques MP-3 Composició d’Arts Gràfiques

____________________________________________________________________

Imatge i So MP-3 Mitjans Audio-Visuals

___________________________________________________________________

Estètica MP-2 Perruqueria

____________________________________________________________________

Sanitària MP-2 Auxiliar d’Infermeria

MP-3 Farmàcia

_____________________________________________________________________

Treball Social MP-3 Animació Socio-Cultural

______________________________________________________________________

Hoteleria i Turisme MP-2 Servei de Restauració

MP-2 Hostalaria Cuina

MP-2 Recepció i Serveis Turístics

_______________________________________________________________________

Química MP-2 Operador Químic

MP-3 Tècnic de Laboratori Químic

MP-3 Medi Ambient

______________________________________________________________________

Tèxtil MP-2 Confecció Industrial

MP-3 Confecció de Teixits

MP-3 Filatura i Teixits

_______________________________________________________________________

Electricitat-Electrònica MP-2 Instal.lacions Elèctriques

MP-3 Equips Informàtics

MP-3 Sistemes Automàtics

_______________________________________________________________________

Automoció MP-2 Planxa i Pintura de Vehicles

MP-2 Mecànica de l’Automòbil

MP-2 Electricitat de l’Automòbil

MP-3 Automoció

___________________________________________________________________

Mecànica MP-2 Màquines i Eines

MP-2 Manteniment Industrial

MP-3 Fabricació Mecànica

____________________________________________________________________

Tècniques Industrials MP-2 Instal.lacions d’Aigua, Gas i Calefacció

MP-3 Instal.lacions Frigorífiques i de Clima-

tització

______________________________________________________________________

Construcció MP-2 Obres i Edificacions

MP-2 Pintura i Acabats

_______________________________________________________________________

Fusta MP-2 Fusteria

MP-2 Indústries de la Fusta i el Moble

_______________________________________________________________________

Indústries

de l’Alimentació MP-3 Industries Alimentàries

_______________________________________________________________________

Agrària MP-2 Agro-pecuària

MP-2 Producció de Plantes

MP-2 InstalAlacions i Manteniments de Jardins

MP-3 Fructicultura

_______________________________________________________________________

Marítimo-Pesquera MP-2 Pesca Litoral

_______________________________________________________________________

4. LA FORMACIO PROFESSIONAL DEL ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCA- TIVES ESPECIALS.

Un contingut important de la tasca social de las persones el constitueixen les seves relacions socials i afectives.

Aquestes condicions es troben moltes vegades condicionades per la posició i lloc de la persona dins el sistema laboral. Es mitjançant un lloc de treball i d’un rol social com la persona s’integra en la societat i obté d’ella un reconeixe­ment.

El treball confereix a l’individu un sentiment i una realitat d’autonomia i inde­pendència, que el fa concient del seu propi valor i de la possible obtenció en la vida de seguretat social i econòmica. Aixó és cert per a tothom.

El lloc de treball és el principal vehicle d’integració i realització social.

D’acord amb “la compensatòria”, “l’especial”, l’única alternativa vàlida per als adults amb determinades dificultats o retards, eren els tallers o empreses protegides.

5. BIBLIOGRAFIA.

– COLL, Cesar; PALACIOS, Jesús: MARCHESI, Alvaro:

Desarrollo Psicològico i Educación.

Alianza Editorial, Madrid 1990.

– Departament d’Ensenyament: Nova ordenació del Sistema Educatiu.

FORMACIO PROFESSIONAL. Gener 1992

-MEC: De la Escuela a la Vida Activa. Editorial Popular.

Madrid 1989

-MEC: Nuevas situaciones, Nuevos educadores. Editorial Popular.

Madrid. 1989