Programación Educación Física.

Programación Educación Física.

PROGRAMACIÓ ANUAL D’EDUCACIÓ FÍSICA PER A ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Introducció

El present treball consisteix en l’elaboració d’una programació anual d’Educació Física per a alumnes d’Educació Primària. Aquesta unitat didàctica estarà enfocada/dividida en 5 unitats didàctiques, de les quals domés desenvoluparem 1 U.D. al 100%. Les altres cinc U.D. tans sols plantejarem un objectiu general i un objectiu motriu per a cada una. Les unitats didàctiques exposades son :

A.- Lateralitat.

B.- Equilibri.

D.- Habilitats i Destreses.

E.- Expressió i Comunicació.

F.- Els Jocs.

La unitat didàctica que desenvoluparé al 100% sirà la de lateralitat. Cada U.D. constarà amb 14 sessions.

El treball anirà dirigit a alumnes del primer cicle de Primària, per tant de 6-7 anys.

L’avaluació la faré mitjançant l’observació directa, i basant-me en quatre aspectes :

1.- Realització de tasques amb el mínim esforç.

2.- Control sobre el ritme d’execució de tasques.

3.- Capacitat de representació mental del moviment.

4.- Actitud i comportament a classe.

5.- Assistència a classe.

L’avaluació dels aprenentatges assolits per els nostres alumnes sirà continua i global al llarg de tot el procés, tenint en conte que els nivells inicials de cada alumne, la seva evolució en el temps, l’objectiu que interessi treballar, …etc. És a dir, que l’observació quotidiana i minuciosa en les situacions habituals de la classe dels principals elements que considerem relacionats amb el contingut i els objectius proposats ha de tenir un paper fonamental.

Cal esmentar que aquesta programació s´haurà d’anar adaptant o modificant en funció de les necessitats que puguin sorgir durant el curs. Hem de tenir clar que la programació, no és més que l’estructuració del treball que han de realitzar els alumnes i que sempre haurà d’anar d’acord amb les característiques d’aquests. Si ens adonem que la programació no compleix aquests requisits, s’haurà de tornar a planificar de nou.

GRUP DIANA :

Grup de 26 alumnes del Primer Curs del Primer Cicle de Primària, tenen, per tant 6 anys. Degut a les característiques pròpies de tots els cursos, a aquest nivell haurem de treballar pensant en un grau de maduració que anirà dels 5 als 7 anys.

Els nins no tenen cap tipus de dificultat física ni psíquica, al mateix temps no ha cap problema d’integració social ni lingüístic. Domés hi ha un nin de color i una nina de raça gitana però com ja hem dit estan ben integrats. Tots els nins son nascuts a Mallorca.. El grup està format per 15 nins i 11 nines. Tots ells presenten un nivell d’aprenentatge acceptable, tenint en conte les petites diferències individuals.

CENTRE ESCOLAR :

El centre escolar està especialitzat en Educació Infantil i Educació Primària, i és un centre concertat. Està equipat amb un gimnàs gros i ben equipat (tot tipus de material), dues pistes poliesportives, una sala d’audiovisulas, un petit escenari de teatre, una biblioteca, una sala d’ordinadors i un petit laboratori. També té servei de menjador, així com un ampli ventall d’activitats extraescolars ( informàtica, futbol, bàsquet, idiomes, tallers diversos…) .

Hi ha una APA, que està perfectament integrada i col·labora amb l’escola en la realització de gran quantitat d’activitats.

ENTORN FÍSIC I SOCIAL :

El centre escolar es troba situat/ubicat a la perifèria de una ciutat d’uns 25.000 habitants. Es una ciutat que viu del turisme, té platges a la bora i un bosc frondós, que fa de pulmó de la ciutat. És una ciutat amb una forta tradició esportiva, hi ha clubs de futbol, bàsquet, voleí, natació, vela….etc. Els pares dels nostres alumnes es dediquen, majoritàriament, a activitats turístiques i al sector de serveis.

METODOLÒGIA :

La metodològia ha emprar serà diferent segons les circumstàncies. Les primeres sessions s’utilitzarà un mètode directiu : amb assignacions de tasques i manament directe per part del professor ; després s’utilitzarà un mètode menys directiu : amb resolucions de problemes i ensenyança recíproca o de lliure exploració.

ESTRUCTURA DE LES SESSIONS :

Cada unitat didàctica tindrà els seu propi objectiu general, això vol dir que el objectiu general de les sessions d’una U.D. sempre serà el mateix. Cada sessió també tindrà els seus propis objectius específics :

-Motriu

-Cognitiu

-Afectiu

Un aspecte molt important de les sessions serà que aquestes siguin educatives, per tant el min ha de ser conscient de perquè fem la classe, de conèixer la intencionalitat de la sessió. Així mateix és, també, molt important que la sessió sigui participativa.

Dividirem les sessions en 6 fases o apartats :

Acitivació : és la fase a on el professor dona a conèixer els objectius/ intencionalitat de la sessió. Serà tant teòric com pràctic, i tindrà una duració aproximada de 10 minuts. En la activació pràctica se ha de cercar una activitat que compleixi amb aquests tres punts :

* motivant.

* que el alumne constati que li fa falta.

* que sigui preparatori per a la activitat posterior.

Activitats : es la fase on es realitzaran les activitat per a plasmar els objectius. Tindrà una durada de entre 30-40 minuts. No s’haurà d’interrumpir la marxa del exercici, i si s’han de fer correccions és faran individualment.

Teorització : és la fase a on tant el alumne com el mestre analitzaran les tasques fetes i decidiran si han sigut vàlides per assolir els objectius.

Procés d’adquisició de destreses i habilitats (PADH) : És farà referència a les parts d’aquest procés que s’han treballat en les activitats.

Àrea de interès : igual que a l’apartat anterior farem referència a les àrees que s’han desenvolupat en les activitats.

Material utilitzat : material necessari per poder fer les activitats.

DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT DIDÀCTICA N·1 :

OBJECTIU GENERAL :”Desenvolupament de la Lateralitat”

SESSIÓ 1

A aquestes edats, 6anys, els alumnes ens arriben sense que els mestres sàpiguen quin grau de lateralitat tenen cada alumne. La localització de la lateralitat és imprescindible per poder treballar el objectiu general plantejat. Per tant, el primer que hem de fer és saber, de forma fiable, quins son els segments dominants de cada alumne. Per això farem passar un full d’observació de la lateralitat. S’utilitzarà un mètode directiu.

Objectiu específic motriu : Localització dels segments dominants.

Objectiu cognitiu : Conèixer el segment que té millor qualitat d’actuació.

Objectiu afectiu : Respectar la diferència entre companys en quant al segment dominant.

ACTIVACIÓ :El mestre explicarà els objectius de la sessió.

A cada nin el professor els hi donarà un paper i un llapis. A la fulla hi hauran d’escriure el seu nom amb la mà esquerra, el mestre demanarà a qui li ha anat bé ?. Després es farà lo mateix amb la ma dreta. El mestre demanarà si a tots ens ha anat be escriure amb diferent mà.

El mestre dirà que com que tots no emprem la mateixa mà avui farem uns jocs per saber quina mà i peu utilitzen millor.

ACTIVITATS :Passarem un full d’observació de la lateralitat.

DRETA ESQUERRA

· grups de 4 nins, posar una pilota davant de cada

nin i a la mateixa distància. A la senyal del mestre

!!ja!!, mirarem avera qui agafa la pilota abans de tot,

domes es pot utilitzar una mà.

· Jugar a “Joan petit quan balla”. Fer grups de 5,

s’ha de picar al terra amb la part del cos que digui la

cançó.

· Grups de 2, un enfront de l’altre, quan el mestre di-

gui !!ja!! un intentarà trepitjar el peu de l’altre,

domés un pic i amb un peu. Després farà lo mateix

l’altre company.

· Individualment, el professor donarà una bossa de plàs

tic, els alumnes la inflaran y després l’hauran d’explotar

amb un peu. Després amb una sola mà.

· Individualment cada nin donarà una xut a una pilota

de futbol.

· Individualment cada nin llançarà la pilota lo mes lluny

que pugui cap a dalt amb una sola ma, després de la senyal

del professor.

TEORITZACIÓ : El mestre demanarà a cada nin quina ha estat la mà que li va millor utilitzar. I quin peu ?

PADH :

*Estudi analític del moviment. ( Ex : 1,2,3,4,5,6 ).

ÀREES D’INTERÉS

*Experimentació Psicomotriu. (Ex :1,2,3,4,5 i 6).

*Integració i Reconeixement social. ( Ex : 1,2,3,4,5,6 ).

MATERIAL I RECURSOS

– Una Pilota de tenis ; Una bossa de plàstic o en es seu defecte un globus ; pilotes de futbol 

– Gimnàs o pati

SESSIÓ 2

Com que hem trobat que hi ha nins que no tenen del tot fixada la lateralitat, dedicarem tres sessions per aconseguir-la. Tenir la lateralitat fixada es primordial en aquestes edats, ja que l’omissió d’aquest fet pot plantejar problemes irreversibles en moments posteriors. Utilitzarem una metodologia directiva. Els pocs nins que la tenen fixada, aniran avançant al seu ritme

Per això, ara per ara olvidarem el camí normal de la programació (desenvolupament de la lateralitat) i domés es treballarà la fixació.

Objectiu general : Fixació de la lateralitat

Objectiu específic motor : Independència dels segments respecte a la resta del cos.

Objectiu cognitiu : Saber que hi ha tasques que et permeteixen fixar la lateralitat. Conèixer algunes parts del teu cos.

Objectiu afectiu : Valorar l’eficàcia de les accions.

ACTIVACIÓ

El mestre els hi farà accions de grans jugadors de futbol ( Ronaldo, Rivaldo, Kiko ) i de bàsquet ( Jordan, Magic Jonshon, Petrovick ). Els nins provaran de fer-ho, tir a porteria i a canastra.

Comentarem que si treballem l’ús del segment dominant tindrem més facilitat per realitzar les anteriors accions.

ACTIVITATS :

1.- Individualment, un globus per cada jugador en un ma. Els nins es desplacen per tot l’espai cadascun amb el seu globus. El mestre anirà nombrant diferents parts del cos i els jugadors han de golpejar el globus amb la part que ha dit el mestre.

2.- Botar una pilota amb oposició d’un contrari. Botar-la amb una sola mà

3.- Col·locarem 2 cordes paral·leles al gimnàs. Farem grups de 4. Cada grup estirà col·locat a una part de la corda. Jugarem a passar la pilota per damunt de les cordes. Perd un punt qui no aconseguesqui passar la pilota. Al final es farà recompte de punts.

4.- Una anella per dos jugadors. Els nins junt al seu anella. El mestre dirà una part del cos ( peu, ma …) i cada jugador l’introduirà en el seu anella.

5.- Jugar als cotxes de xoc. Mentres sona la música tots s’han d’anar esquivat entre ells. Quan el mestre para la música el joc es para i el mestre diu una part del cos ( peu o ma ). En aquest moment, tots han d’intentar xocar amb els altres amb la part que ha dit el mestre. Torna la música i segueixen esquivant-se.

TEORITZACIÓ :

El mestre demana quin ha estat el joc que més els hi ha agradat. També els hi demanen a on creuen que hi ha hagut més independència de segments.

PADH :

Estudi Analític del Moviment : (Ex :1,2,3,4,5 )

ÀREES D’INTRÉS :

* Experimentació Psicomotriu : ( Ex : 1,2,3,4 ).

* De Integració i Reconeixement Social : ( Ex : 1,2,3,4,5 )

MATERIAL I RECURSOS :

– Pilotes de voleï i bàsquet ; Aparat de música ; anelles ; cordes.

– Gimnàs o pati

SESSIÓ 3

Objectiu general : Fixació de la lateralitat

Objectiu específic motriu : Anàlisis de les possibles trajectòries del segment.

Objectiu cognitiu : Conèixer les diferències bàsiques dels objectes( color, tamany… )

Objectiu afectiu : Actitud positiva enfront les explicacions del mestre i fer lo que diu el mestre.

ACTIVACIÓ :

Comentar els objectius a treballar. Abans d’això el mestre haurà tret moltes pilotes. El mestre dirà que donin dues voltes pel gimnàs. Com sempre haurà nins que no escoltaran i al veure les pilotes aniran a agafar-les. El mestre farà parar, i dirà a tots els nins que han de fer cas a les indicacions seves, que han de creure.

ACTIVITATS :

1.- Grups de 3 amb una pilota. Un es col·locarà enmig i els altres dos al costat del primer. Els dos dels costats s’han de passar la pilota amb una mà, al mateix temps que el que està enmig l’intentarà agafar.

2.- El mateix que abans, però amb un sol peu.

3.- Haurà un apart del gimnàs que l’anomenarem “casa”. Tot el gimnàs estarà ple de material per fer la funció de obstacles. Desde una altra part del gimnàs hi haurà la sortida. Farem grups de 3, on dos dels companys del mateix grup hauran de cercar el millor camí per arribar a casa, tenint en conte que l’altre component del grup farà de “llop”. Quan el professor doni el senyal sortiran i als 2 segons sortirà el llop.

4.- Quatre persones col·locades tipus “rondo”. Una al mig, que ha d’intentar agafar la pilota que es passen els altres companys. La pilota es passarà amb una mà i es recepcionarà amb les dues.

5.- Una pilota cada dos jugadors, els jugadors es desplacen per tota la sala. La meitat d’ells duran un pilota de diferent color. Quan el mestre diu “groc”, els jugadors que tinguin aquest color han de cercar un company que tinguin a prop i passar-li la pilota. Quan el mestre diu “vermell” els que tinguin aquest color de pilota hauran de cercar a un company que estigui lluny i passar-li. ( tot amb una mà ).

TEORITZACIÓ

Xerrarem sobre les experiències que em tingut.

PADH :

Estudi analític del moviment : ( Ex : 1,2,3, 5 ).

Mimetisme : ( Ex : 4 ).

ÀREES D’INTERÉS :

* Experimentació psicomotriu. ( Ex : 1,2,3 ).

* De integració i reconeixement social. ( Ex : 1,2,3,4,5 )

MATERIAL I RECURSOS :

– Pilotes de diferents colors y tamany ; colxonetes ; bancs ; Anella ; cons …etc

– Gimnàs o pati.

SESSIÓ 4

Objectiu general : Fixació de la lateralitat.

Objectiu específic motriu : Toma de consciència i experimentació sobre moviments senzills de cada part dels segments dominants.

Objectiu cognitiu : Comprensió de senzills missatges corporals.

Objectiu afectiu : Ajudar a recollir el material emprat a classe.

ACTIVACIÓ

Els hi fem visionar un vídeo d’en JORDAN. Està en posició de la pilota y te tres contraris al davant, però aconsegueix ficar canastra. El professor els farà estar en la mateixa situació i els dirà que facin el mateix. ——— No sortirà.

El mestre explicarà que es millor passar la pilota abans que intentar fer lo més difícil. Això domes ho pot fer en Jordan perquè ha entrenat molt.

ACTIVITATS

1.- Individualment cada nin botarà una pilota de minibàsquet amb una sola ma.

2.- “Jugar a pilla pilla”. Qui para ha d’intentar agafar als altres, però domés els hi podrà tocar una part del cos, la que digui el mestre, per considerar-se agafats. Una vegada que algú ha estat agafat passa ha ser el perseguidor.

3.- Grups de 2 persones, cada nin amb una pilota d’espuma. Primer un nin tirarà contra el seu company ( amb una sola ma ), i al mateix temps que tira dirà el nom de la ma amb que està llançant. Lo mateix farà l’altre company. Fer 3 repeticions.

4.- Fer un circuit amb diferents aparats i material. Els nins hauran de desplaçar pel circuit correguent, saltant, arrossegant-se. Fer dues repeticions.

5.- Per grups de dos persones, jugaran a caniques. Hauran de donar a les bolles del company, que estaran situades a 20cm.. Fer 3 repeticions desde diferents distancies i sempre amb una sola ma.

TEORITZACIÓ

El mestre i els alumnes xerraran dels jocs fets avui. Els nins diran si creuen que ha millorat amb les repeticions.

PADH :

Estudi analític del moviment : ( Ex : 4 ).

Mimetisme : ( Ex : 1,2,3,5 )

ÀREES D’INTRÉS :

Experimentació Psicomotriu : ( Ex : 2,3,4 ).

De integració i reconeixement social : ( Ex : 2,3,5 ).

De relació i cooperació amb altres matèries : ( Ex : 2 )

MATERIAL I RECURSOS

-Pilotes de minibàsquet ; d’espuma ; caniques/bolles ; tot tipus de material per fer la funció d’obstacles.

-Gimnàs o pati.

SESSIÓ 5

Una vegada que la totalitat dels nins han superat la fase de fixació retornarem el fil de la programació : desenvolupament de la lateralitat, com a objectiu general.

La metodologia ara serà menys directiva, utilitzarem majoritàriament el segments dominants, encara que ja hi haurà una practica posterior amb els segments no dominants. A partir de aquí, també utilitzarem destreses i habilitats ; utilització del segment no dominant ; associacions ; inversions senzilles i cap al final de l’etapa dissociacions.

Objectiu general : Desenvolupament de la lateralitat.

Objectiu específic motriu : Orientació de la lateralitat a dins l’espai.

Objectiu específic cognitiu : Conèixer els sentits.

Objectiu específic afectiu : Confiança en les pròpies habilitats motrius.

ACTIVACIÓ

Ens reunirem tots al pati fent un rotlo, el mestre demanarà que tots tanquin els ulls i que no facin renou i escoltin durant un minut. Que ha passat ? El professor demana als nins.

Escoltem molt de renou i no podem distingir d’on ve. Al mateix temps si voléssim caminar amb els ulls tancats cap a un determinat lloc ens seria difícil.

Per això lo important és treballar i desenvolupar els sentits.

ACTIVITATS :

1.- Per parelles, un tindrà els ulls tapats amb un mocador, l’altre haurà de dirigir-lo pel gimnàs mitjançant la veu, diguent-li quina direcció haurà de tomar per arribar d’una part del gimnàs fins una altra. Per tot el gimnàs hi haurà material amb la funció de ser obstacles.

2.- Les mateixes parelles es posaran d’acord en elegir un tipus de só. Els situarem a una distància de 20 m un de l’altre, i qui tengui els ulls tapats s’haurà de desplaçar-se fins al seu company domes amb la ajuda del só. Després hi haurà canvi de cec. També es podrà canviar de só i la distància per dificultar la tasca.

3.- Típic jo de la “cucanya”. Es pengen les fruites agafades amb una corda a la altura de la boca dels nins. Amb les mans a la espatllera i sense utilitzar-les, les hauran de mossegar. Podem fer que els alumnes duguin els ulls tapats i hagin de reconèixer el sabor.

4.- Una taula i dos mocadors per tapar els ulls dels nins. Els dos jugadors estaran als dos extrems de la taula. Un haurà de perseguir a l’altre. Cap dels dos podrà amollar els marges de la taula . La resta de la classe pot indicar amb palmes ràpides si el perseguidor s’apropa i amb palmes lentes si s’allunya.

5.- Grups de 6, col·locats en fileres i agafat de la cintura. Segons el color que digui el professor ( blanc i negre ), els alumnes es desplaçaran o s’aturaran.

TEORITZACIÓ

Comentar la importància de desenvolupar els sentits. Comentar els exercicis.

PADH

* Estudi analític del moviment : ( Ex : 1,3,4,5 ).

* Mimetisme : ( Ex : 2 )

* Associacions : ( Ex. 2)

ÀREES D’INTRÉS

– Experimentació Psicomotriu : ( Ex : 1,2,3,4 ).

– D’integració i reconeixement social : ( Ex : 1,2,3,4,5 ).

– De relació i cooperació amb altres matèries : ( Ex : 1,2,3,4).

MATERIAL I RECURSOS :

– Mocadors per a tota la classe ; 5 taules ; fruita diversa (pomes, peres..) ; material de tot tipus per fer d’obstacles.

– Gimnàs o pati.

SESSIÓ 6

Objectiu general : Desenvolupament de la lateralitat.

Objectiu específic motriu : Orientació de la lateralitat a dins l’espai.

Objectiu específic cognitiu : Conèixer les nocions topològiques bàsiques i tenir imaginació.

Objectiu específic afectiu : Participació en les diverses activitats.

ACTIVACIÓ :

Per què necessitem sabre a on està la dreta i l’esquerre ? Moltes respostes.

Per posar en pràctica aquesta necessitat farem que els nins, agrupats per parelles simulin que un es un mestre que li demana a on està la seva classe. Després s’intercanvien els papers, fent un de policia i l’altre de turista.

ACTIVITAS :

1.- Fer de mirall del teu company.

2.- Asseguts tot al terra, els jugadors han d’imaginar-se que tenen un plàtan a la seva ma dreta i una pera a la seva ma esquerre. Segons lo que digui el mestre aixecaran una o altra ma. També es podran fer canvis ràpids i repeticions per dificultar les accions.

3.- Fer lo mateix que a l’exercici anterior però ara aixecant-se i aseures.

4.- Dividir la classe en 2, agrupar-se per parelles. Fer un rotllo. Per cada parella un jugador es situarà darrera del seu company, que estarà immòbil . Quan el mestre digui “dreta”, els qui estan darrera de la seva parella correran cap a la dreta, fer lo mateix quan digui “esquerre”, “a dalt”, “enrera”. Tot això ho faran amb l’acompanyament de música. Quan pari la música els jugadors que estan corrent hauran de anar en sprint cap al seu company i pujar a la seva espatllera, però de la manera en que estaven corrent.

5.- Cada alumne es desplaça per el espai imaginat que du un pal llarg en un del s seus segments. Per complicar més l’exercici es farà lo mateix però duguent el pla per diferents parts del cos ; Idem però ara per parelles.

6.- La classe es dividirà en dues parts : pescadors i peixos. Els pescadors estaran agafats de la ma, es la xarxa. Els peixos han d’intentar evitar quedar-se atrapats dins la xarxa.

7.- El alumne comença a corre i un company s’ha de desplaçar junt a ell en la situació que digui el mestre : davant, darrera, esquerre…

TEORITZACIÓ

Comentar els exercicis que s’han fet a classe. Comentar les dificultats que hem tingut a l’hora de fer els exercicis. Recordar anècdotes i demanar si ens hem divertit.

PADH

* Estudi analític del moviment : ( Ex : 1,2 ).

* Mimetisme : ( Ex : 4,5,6,7 ).

* Associacions : ( Ex : 3,4 )

ÀREES D’INTERÉS

– Experimentació Psicomotriu : ( Ex : 1,2,3,5,7 ).

– D’integració i reconeixement social : ( Ex : 1,2,3,4,6,7 ).

MATERIAL I RECURSOS

– Gimnàs o pati.

– Aparat de música.

SESSIÓ 7

Objectiu general : Desenvolupament de la lateralitat.

Objectiu específic motriu : Presa de consciència dels diferents graus de tensió intrasegmentaria. ( tren superior ).

Objectiu específic cognitiu : Concepte de canell y avantbraç.

Objectiu específic afectiu : Valoració del treball ben executat desde el punt de vista motor.

ACTIVACIÓ

Fer observar unes imagines a camera lenta del tir de bàsquet i del glopeig de una pilota de tenis. Fer observar com utilitzen diferents parts del braç. Fer-los que ells ho provin, i també que se fermin les sabates. Explicar que per a fer moltes de coses domes utilitzem unes parts del braç i no tot el segment.

ACTIVITAS

1.- Es col·locaran botelles de plàstic en el centre de la pista. Fer grups de 8, els jugadors a 8-10m de les botelles de cada grup. Amb una pilota cada un han de llançar-la de forma rodada cap a les botelles. Per cada botella tomada serà 1 punt, i la darrera valdrà 2 punts. Es variarà la distància i la posició de les botelles per fer-ho més complicat.

2.- Dividim la classe en dos equips. Cada nin tindrà una pilota i situats al voltant d’un cercle, on al seu interior hi ha una botella de plàstic. S’haurà de llançar les pilotes de cap a la botella intentant treurel.la del cercle.

3.- Cada alumne haurà de tocar l’avantbraç del seu company i evitar que li toqui el seu. El que ho aconseguesqui més de tres vegades guanya, i podrà encomanar-li un ordre.

4.- Fer dos equips, cada nin tindrà un globus aferrat a el canell de la ma dominant i a l’avantbraç. Al mateix temps cada nin tindrà un escuradents que l’utilitzaran per explotar els globus del altre equip. Guany l’equip que exploti abans els globus. Per fer-ho més difícil podem fer que un equip tingui globus i l’altre no ; canvi del nombre de participants ; canvi de segment dominant….

5.- Equips de 4 persones. Tots amb i una pedra. Es situaran a uns 5m de una línia dibuixada al terra. Es llançarà, amb una ma, d’un en un i guanyarà qui s’apropi més a la línia. Per fer-ho més difícil es podria fer lo mateix però amb un ull tancat ; canvi de ma.

TEORITZACIÓ

Demanar : Què em fet avui ? Us sembla que hem après alguna cosa nova ? Quins exercicis us han agradat més ?

PADH

Estudi analític del moviment : (Ex : 4 ).

Mimetisme : ( Ex : 1,2,3 ).

Associacions : ( Ex : 1,5 ). Inversions senzilles : ( Ex : 4,5 ).

ÀREES D’INTERÉS

Experimentació Psicomotriu : ( Ex : 1,2,3,5 )

D’integració i reconeixement social : ( Ex : 1,2,3,4,5 ).

De relació i cooperació amb altres matèries : ( Ex. 1,3,4 ).

MATERIAL I RECURSOS

– Pales de platja ; pilotes de diferents esports ;botelles de plàstic ; pedres ; guix per dibuixar ; globus.

– Gimnàs o pati.

SESSIÓ 8

Objectiu general : Desenvolupament de la lateralitat.

Objectiu específic motriu : Presa de consciència dels diferents graus de tensió intrasegmentaria ( tren inferior).

Objectiu específic cognitiu : Concepte de turmell i empeine.

Objectiu específic afectiu : Respectar les regles del joc.

ACTIVACIÓ

Exemplificar als nins que quan caminem no s’ha de fer al estil FRANKENSTEIN, o tipus de pas militar. També sels hi farà visionar un vídeo del golpeig del balon al futbol.

Els hi farem caminar i corre d’aquesta manera, després normal. Els hi demanarem que quina diferència han trobat ? Els explicarem que quan caminem, correm, pujar escales… intervenen altres parts de dins el segments inferiors.

ACTIVITATS

1.- Golpetjar/xutar una pilota de futbol a sobre d’una diana en forma de porteria amb el peu dominant. Dibuixar sobre les parets del pati una porteria amb diferents puntuacions segons on xutin. Parescut a lo que fan al CANAL+. Per Fer-ho més difícil podrem fer un canvi de peu ; canvi de distància.

2.- Els nins s’imaginen que s’han transformat en ranes, deuran atravesar el espai de joc saltant. Per fer-ho més difícil posarem obstacles ; que saltin cap enrera ; saltar amb un sol peu, el dominant.

3.- Fer conduccions, amb el segment dominant, de pilota per un circuit, basat sobretot en fer zig-zags. Després es farà lo mateix però amb canvi de peu.

4.- Fer un rotllo per grups de 3 persones. Un jugador estarà al mig i intentarà agafar la pilota que es passen els altre do companys. Aquests dos últims es passaran la pilota amb el peu dominant i recepcionaran amb el que vulgui. No podran tenir la pilota més de 5 segons, abans de fer la passada.

5.- Fer diferents conduccions de pilotes de diferent tamany, sortejant obstacles, fer-ho a major velocitat ,fer-ho amb la oposició d’un company, conduir amb la part interna del peu.. tot amb el peu dominant. Després amb el segment no dominant

TEORITZACIÓ

Recordar els exercicis que hem fet i comentar-los.

PADH

Estudi analític del moviment : (Ex : 3 ).

Mimetisme : ( Ex : 1,2,4,5 ). Associacions : ( Ex :1,2,5).

Inversions : ( Ex : 2,5 ).

ÀREES D’INTERÉS

Experimentació psicomotriu : ( Ex : 1 ).

D’integració i reconeixement social : ( Ex : 3,4,5 ).

De relació i cooperació amb altres matèries : ( Ex : 1,2 ).

Expressiva-Creativa : ( Ex : 2 ).

MATERIAL I RECURSOS

– Pilotes de diferent tamany i textura ; diferents material per utilitzar-los com obstacles ; guix per dibuixar….

– Gimnàs o pati.

SESSIÓ 9

Objectiu general : Desenvolupament de la lateralitat.

Objectiu específic motriu : Presa de consciència de les diferents graus de tensió intersegmentaria.

Objectiu específic cognitiu : Saber que es més fàcil utilitzar els segment inferiors per una cosa i els superior per d’altres.

Objectiu específic afectiu : Respectar el torn d’actuació.

ACTIVACIÓ

Direm als alumnes que agafin una pilota cada un i que desde un punt marcat surtin fent una conducció de la pilota amb el peu. Quan arribin a un altre punt xutin per ficar gol al porter que serà el mestre. Com que els mestre no els controlarà segurament es “cabecillas” de la classe voldran xutar sempre i es esquitllaran.

Després el mestre dirà que tots hem de poder participar en igual d’oportunitats que els altres, i que por moltes ganes de participar que tinguem em de respectar el torn dels altres.

ACTIVITATS

1.- Cada alumne amb un pilota. A la senyal del mestre se llancen, amb el segment dominant, totes les pilotes lo més alt possible i s’ha de cuir abans de que toqui al terra. Provar d’agafar la pilota amb el peus. Que es més fàcil ? També per fer-ho més difícil es pot agafar una pilota diferent a la llançada.

2.- Passar una pilota al teu company. Canviar la distància i el pes de la pilota. Provar de fer-ho amb el peu i amb la ma.

3.- Posar un circuit on predomini la ziga-zaga. Intentar fer-ho a la màxima velocitat possible. Per això, els nins elegiran les mans o els peus.

4.- Fer una carrera de relleus.

5.- En una part del pati hi ha una zona de terra per a que juguin els nins petits, fer passades de pilota amb un company. Elegir les peu o les mans.

TEORITZACIÓ

Recordar els exercicis fets i decidir en quins es més fàcil utilitzar els segments superiors o inferiors.

PADH

* Mimetisme : ( Ex : 1,2,3,4,5).

* Associacions : ( Ex : 1 ).

ÀREES D’INTERÉS

– Experimentació Psicomotriu : (Ex : 1 ).

– D’integració i reconeixement social : ( Ex : 1,2,4,5 ).

– Expresiva-Creativa : ( Ex : 3 ).

MATERIAL I RECURSOS

– Pilotes de diferents pes i tamany ; cons.

– Zona de terra + gimnàs i pati

SESSIÓ 10

Objectiu general : Desenvolupament de la lateralitat.

Objectiu específic motriu : Presa de consciència de les diferents graus de tensió intersegmentaria

Objectiu específic cognitiu : Interioritació de la actitud postural.

Objectiu específic afectiu : Admetre qualsevol company com a parella per fer els exercicis.

ACTIVACIÓ

Jugar a encalçar-nos pel pati botant una pilota de minibàsquet. Com que no tenim destresa suficient la pilota ens fugirà i no agafarem als companys.

Comentar que necessitem aprendre a dominar els objectes amb una determinada part del cos.

ACTIVITATS

1.- Sona la música, i la gent es mou com vulgui seguint la música. En un moment se para la música i els jugadors s’han de quedar immòbils en la postura en que es troben. Elegim una postura y tots els jugadors la imiten.

2.- Per parelles, un jugador representa un nombre amb el seu cos i el seu company ha de endevinar

3.- Grups de 3. Un te una manta amunt, adoptarà una determinada postura. Un dels altres dos anirà palpant per averiguar la posició que té i s’ha de col·locar en la posició que creu que té. El tercer del grup, aixecarà la tela i observarà si s’ha col·locat igual.

4.- Tots per l’espai. Es donaran 4 pilotes. A la senyal del mestre es passen les patates calentes ( les pilotes ) de un als altres. Quan el mestre ho digui, es pararà i qui tingui la patata serà penalitzat amb un punt. Per dificultar l’acció s’utilitzaran pilotes de diferents tamanys ; sacs d’arena….

5.- Es divideix la classe en 2 equips. Cada un a una meitat del camp. Es reparteixen equitativament pilotes, i al senyal els han de llançar al camp contrari amb el segment dominant superior, procurant que hi hagi el mínim nombre de pilotes en el camp propi en tot moment. Després per es podrà fer amb un peu, canvi de segment dominant….

TEORITZACIÓ

Xerrar dels exercicis fets a classe, que els ha parescut ?

PADH

* Mimetisme : ( Ex. 1,2,3,4,5 ).

* Associacions . ( Ex : 4 ). * Inversions : ( Ex : 5 ).

ÀREES D’INTERÉS

– Experimentació Psicomotriu : ( Ex : 1,2,3,4 ).

– D’integració i reconeixement : ( Ex : 2,3,4,5 ).

– De relació i cooperació amb la resta d e la matèria : ( Ex : 2 ).

– Expressiva-Creativa : (Ex : 1,2,3 ).

MATERIAL I RECURSOS

– Música ; teles/mantes ; moltes pilotes.

– Gimnàs o pati.

SESSIÓ 11

Objectiu general : Desenvolupament de la lateralitat.

Objectiu específic motriu : Percepció dels elements temporals que mediatitzen l’eficàcia dels exercicis.

Objectiu específic cognitiu : Conèixer alguns graus rítmics musicals

Objectiu específic afectiu : Conèixer els diferents significats d’alguns sons.

ACTIVACIÓ

Posarem un vídeo amb diferents tipus de danses i balls, per a que així associen el moviment amb el ritme.

Què farien si sonés la sirena d’incendis ? Representarem una simulació d’incendis. D’aquí la importància de la relació.

ACTIVITATS

1.- Posar un circuit qualsevol de desplaçament. Hauran de reproduir el seus

moviments en relació al ritme de la música que hi hagi ( més ràpid o menys).

2.- Fer conduccions de pilota amb zig-zag durant 5 m. després augmentar la distancia a 10 m.

3.- Els alumnes formaran un cercle, el mestre enmig del cercle amb un pandero. Els nins intentaran seguir el ritme del pandero picant amb la ma dominant al terra. Després fer-ho amb els peus.

4.- Botar una pilota de bàsquet per un circuit amb la “pata coixa”. Fer lo mateix, però amb llançament a canastra.

5.- Distribuïts per tot l’espai, els alumnes representaran ser titelles que mouen els diferent segments corporals al son de la música. De sobta es rompen les cordes d’un costat. Com es mouran ara les titelles.

TEORITZACIÓ

Comentar els exercicis fets .

PADH

* Estudi analític del moviment : ( Ex : 3 ).

* Mimetisme : ( Ex : 1,4,5 ). * Associacions : ( Ex : 4 ).

ÀREES D’INTERÉS

– Experimentació Psicomotriu : ( Ex : 1,3,4 ).

– D’integració i reconeixement social : ( Ex : 3 ).

– De relació i cooperació amb la resta de les matèries : ( Ex :1).

– Expressiva-Creativa : ( Ex : 5 ).

MATERIAL I RECURSOS

– Pilotes de futbol i de bàsquet, cons.

– Gimnàs o pati.

SESSIÓ 12

Objectiu general : Desenvolupament de la lateralitat.

Objectiu específic motriu : Treballar les activitats de locomoció juntament amb les de percepció del temps.

Objectiu específic cognitiu : Conèixer les habilitats bàsiques de locomoció

Objectiu específic afectiu : Confiança en si mateix i lluita contra la por interna.

ACTIVACIÓ

El mestre dirà al nins que què seria de noltros si domes caminaren ?

El mestre posarà un circuit que posi en pràctica las seves habilitats de locomoció.

ACTIVITATS

1.- Marcarem amb 4 banderins un circuit quadrangular a on es realitzaran carreres a diferents ritmes a cada un dels 4 bandes. Els alumnes memoritzaran el ritme i intentaran reproduir-lo a dada sèrie.

2.- Al exercici anterior variarem la velocitat de córrer amb el ritme. Es correrà amb diferents direccions conservant el ritme.

3.- Córrer col·locant el peus de forma diferents. Canviar el ritme d’acceleració i desacceleració anant en parella. Saltar cada vegada que pugi la intensitat del ritme.

4.- Farem coincidir el salt i la caiguda sobre un objecte amb el accent rítmic de la carrera.

5.- Sense sabates el damunt de colxonetes provar de saltar per damunt dels altres en diferents postures i posicions.

6.- Grups de 5, un dura una corda que tindrà aferrada un pilota de espuma. Aquest la farà girar descrivint cercles a diferents altures per alcanzar al grup i eliminar als participants que no estiguin atents i siguin tocats amb la corda.

TEORITZACIÓ

Recordar els exercicis fets i comentar-los.

PADH

* Estudi analític del moviment : ( Ex : 2,3,4,6 ).

* Mimetisme : ( Ex : 1 ). Associacions : ( Ex : 5 ).

ÀREES D’INTERES

– Experimentació Psicomotriu : ( Ex : 1,4,5 ).

– D’integració i reconeixement social : ( Ex : 3,5,6 ).

– De relació i cooperació amb la resta de les matèries : ( 1,4 ).

– Expresiva-Creativa : ( Ex : 5 )

MATERIAL I RECURSOS

– Banderins ; música ; colxonetes ; cordes ; pilotes d’espuma.

– Gimnàs o pati

SESSIÓ 13

Objectiu general : Desenvolupament de la lateralitat.

Objectiu específic motriu : Ocupació uniforme de tots els espais.

Objectiu específic cognitiu : Conèixer diferents formes geomètriques del terreny.

Objectiu específic afectiu : Tenir cura del material.

ACTIVACIÓ

El mestre explica que a dins la classe estan distribuïdes las taules per tota la classe per a que els alumnes puguin treballar més lliurament.

Intentar jugar tota la classe, dividida en 2 grups, a passar una pilota amb les mans en un quadre de 5m per 5m. El mestre demanarà què problemes hem trobat ? Clar tots van darrera de la pilota i queden espais vuits que no els aprofiten.

ACTIVITATS

1.- Marquem amb guix en un terreny de joc pla alguns quadrats per fer que els alumnes es situen cada un en una zona, i a la senyal del mestre es canvien d’espai per poder ocupar totes les zones. Tots es desplaçaran de forma equidistant sense apropar-se més uns d’altres.

2.- Posarem anelles per tot l’espai. Hi hauran dos equips que competiran per arribar primer de una banda del gimnàs a l’altre. Faran dues fileres i sortiran d’un en un. El jugador domés podrà sortir quan el seu company hagi arribat a l’altre banda.

3.- Es faran 4 equips, que es distribuiran cada un en una zona. Els jugadors reconeixeran la seva zona per que cada grup tindrà un figura geomètrica diferent ( un triangle, quadrat, cercle i pentàgon ). A la senyal del professor es canvien de “casa”. Hi haurà un jugador que estarà al centre del pati que serà l’encarregat d’atrapar als més ressagats en el moment en que es fan els canvis de casa. Una persona es considerarà agafada quan el perseguidor faci que toqui el cul al terra. Tota aquella persona agafada es convertirà en perseguidor. Guanya l’equip que mantingui més jugadors en competició

4.- Córrer pel gimnàs lliurement, i la senyal reunir-se en un punt preestablert, desplaçant-se com vulguin.

5.- Tindrem anelles de diferents estructures geomètriques. Els alumnes duran una anella per la cintura. Circularan lliurement pel gimnàs com si fos la nostra moto. No podem xocar amb les altres motos. Al senyal deixarem la moto aparcada (al terra) i correrem a agafar una altre.

6.- Anar de banda a banda del gimnàs amb una pilota. Però la pilota no podrà tocar al terra.

TEORITZACIÓ

Recordar els jocs que hem fet i perquè ens serveixen.

PADH

* Mimetisme : ( Ex : 1,2,5 ).

ÀREES D’INTERÉS

– Experimentació Psicomotriu : ( Ex: 1,2,3,4 ).

– D’integració i reconeixement : ( Ex : 1,2,3,5 ).

– De relació i cooperació amb altres matèries : ( Ex : 1,3,5 ).

– Expresiva-Creativa : ( Ex : 4,6 ).

MATERIAL I RECURSOS

– Anelles de diferent estructures geomètriques ; guix ; colors per marcar les diferents línies al terra

– Gimnàs o Pati.

SESSIÓ 14

Objectiu general : Desenvolupament de la lateralitat.

Objectiu específic motriu : Avaluació del nivells dels alumnes per a veure si s’han aconseguit els objectius de la unitat didàctica.

Objectiu específic cognitiu : Conèixer el grau de realització dels actes motors.

Objectiu específic afectiu : Evitar la discriminació per característiques personals, sexuals i socials. Tots podem fer les mateixes activitats.

ACTIVACIÓ

Posarem d’exemple la guerra del Kosovo per educar als nins cap al civisme i respecte a tot tipus de persones, Ja siguin d’un color diferent al nostre, d’una cultura diferent o de sexe diferent. Els hi demanarem que si ens agradaria que ens tractessin com tracten als kosovars ?

ACTIVITAT

Posarem diferents circuits per tal d’omplir la següent graella i conèixer el nivell dels nostre alumnes, i les possibles observacions a fer :

Elements a observar

ALUMNES

Utilització del segment dominant superior.

     

Utilització del segment dominant inferior.

     

Grau de moviment a dins l’espai.

     

Nivell de memòria espacial.

     

Previsió de la col·locació corporal.

     

Combinació de passes i desplaçaments

     

Desdoblament del ritme.

     

Grau d’adaptació del moviment a l’espai.

     

Pesa de coneixement dels diferent graus de tensió intrasegmentaria .

     

Pesa de coneixement dels diferent graus de tensió intersegmentaria.

     

UNITAT DIDÀCTICA B : L’EQUILIBRI

OBJECTIU GENERAL : MOTRICITAT GENERAL

1 Sessió : Objectiu Motriu : Mantenir la posició d’equilibri dinàmic amb i sense objectes.

2 Sessió : Objectiu Motriu : Mantenir la posició d’equilibri dinàmic amb i sense objectes.

3 Sessió : Objectiu Motriu : Mantenir posicions d’equilibri estàtic i dinàmic. 

4 Sessió : Objectiu Motriu : Mantenir posicions d’equilibri estàtic i dinàmic. 

5 Sessió : Objectiu Motriu : Controlar el cos en situacions d’equilibri

estàtic. 

6 Sessió : Objectiu Motriu : Controlar el cos en situacions d’equilibri

estàtic. 

7 Sessió : Objectiu Motriu : Controlar les posicions d’equilibri estàtic i dinàmic amb objectes.

8 Sessió : Objectiu Motriu : Millorar les posicions d’equilibri estàtic i dinàmic. 

9 Sessió : Objectiu Motriu : Millorar les posicions d’equilibri estàtic i dinàmic. 

10 Sessió : Objectiu Motriu : Millorar la autonomia en diferents desplaçaments amb equilibri.

11 Sessió : Objectiu Motriu : Millorar la autonomia en diferents desplaçaments amb equilibri.

12 Sessió : Objectiu Motriu : Inventar posicions d’equilibri.

13 Sessió : Objectiu Motriu : Realitzar recorreguts mantenguent l’equilibri.

14 Sessió : Objectiu Motriu : Realitzar recorreguts mantenguent l’equilibri.

U.D.: EL COS : HABILITATS I DESTRESES.

OBJECTIU GENERAL : LLANÇAMENTS I RECEPCIONS AMB PILOTA.

1 Sessió : Obj. motriu : Determinar el nivell inicial dels alumnes.

2 Sessió : Obj. motriu : Realitzar i consolidar l’habilita bàsica del bot.

3 Sessió : Obj. motriu : Realitzar i consolidar l’habilita bàsica del bot.

4 Sessió : Obj. motriu : Realitzar llançaments a distància.

5 Sessió : Obj. motriu : Realitzar llançaments de precisió.

6 Sessió : Obj. motriu : Realitzar llançaments de precisió.

7 Sessió : Obj. motriu : Realitzar passes.

8 Sessió : Obj. motriu : Iniciar-se en el golpeig i controls.

9 Sessió : Obj. motriu : Desenvolupar el golpeig i els controls.

10 Sessió : Obj. motriu : Realitzar accions amb pilota en els peus.

11 Sessió : Obj. motriu : Millorar i desenvolupar els passes amb els peus.

12 Sessió : Obj. motriu : Millora i desenvolupament de les parades.

13 Sessió : Obj. motriu : Aplicar accions amb pilota a situacions de joc

14 Sessió : Obj. motriu : Avaluació del nivell dels alumnes per la verificació de si s’ha assolit els objectius d’aquesta U.D.

U.D. EL COS : EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ

OBJECTIU GENERAL : Iniciació a la pràctica del ball i la dansa.

1 Sessió : Obj. Motriu : Observar i constatar el nivell inicial d’expressivitat i seguiment del ritme de cada un dels nins.

2 Sessió : Obj. Motriu : Potenciar el reconeixement i seguiment dels diversos ritmes.

3 Sessió : Obj. Motriu : Potenciar que els nins coordinen diferents formes de desplaçament de la marxa mitjançant una estructura musical fàcil.

4 Sessió : Obj. Motriu : Que el nin aprengui la dansa de “Joan petit quan balla”.

5 Sessió : Obj. Motriu : Que els nin siguin capaços d’interpretar en grup els ritmes de la dansa.

6 Sessió : Obj. Motriu : Que els nin siguin capaços d’interpretar en grup els ritmes de la dansa.

7 Sessió : Obj. Motriu : Que els nin siguin capaços d’interpretar en grup els ritmes de la dansa.

8 Sessió : Obj. Motriu : Que l’alumne domini les posicions d’equilibri mitjançant parades i canvis de ritme que s’integrin en la dansa.

9 Sessió : Obj. Motriu : Practicar mov. ondulants que indiquin la conexió de les diferents zones articulars i segments corporals.

10 Sessió : Obj. Motriu : Ser capaç d’orientar-se a dins l’espai.

11 Sessió : Obj. Motriu : Ajustar moviments ondulants que indiquin la conexió de les diferents zones articulars i segments corporals.

12 Sessió : Obj. Motriu : Que el nin sigui capaç de coordinar les moviments de flexió-extensió dels segments inferiors.

13 Sessió : Obj. Motriu : Que el nin sigui capaç d’ajustar moviments a la incorporació del vestuari.

14 Sessió : Obj. Motriu : Que l’alumne sigui pugui coordinar les moviments d’acompanyament de parella.

15 Sessió : Obj. Motriu : Que l’alumne sigui pugui coordinar les moviments d’acompanyament de parella.

U.D. ELS JOCS

OBJECTIU GENERAL : El joc com a manifestació social i cultural.

1 Sessió : Obj. Motriu : Utilització de regles per l’organització de situacions col.lectives de joc .

2 Sessió : Obj. Motriu : Utilització de regles per l’organització de situacions col.lectives de joc .

3 Sessió : Obj. Motriu : Utilització de les estratègies bàsiques del joc.

4 Sessió : Obj. Motriu : Utilització de les estratègies bàsiques del joc.

5 Sessió : Obj. Motriu : Aplicació de les habilitats bàsiques en situacions de joc.

6 Sessió : Obj. Motriu : Aplicació de les habilitats bàsiques en situacions de joc.

7 Sessió : Obj. Motriu : Pràctica d’activitats esportives adaptades mitjançant flexibilització de les normes de joc.

7 Sessió : Obj. Motriu : Pràctica d’activitats esportives adaptades mitjançant flexibilització de les normes de joc.

8 Sessió : Obj. Motriu : Recopilació d’informació sobre els jocs populars i tradicionals i la seva pràctica.

9 Sessió : Obj. Motriu : Recopilació d’informació sobre els jocs populars i tradicionals i la seva pràctica.

10 Sessió : Obj. Motriu : Recopilació d’informació sobre els jocs populars i tradicionals i la seva pràctica.

11 Sessió : Obj. Motriu : Pràctica de jocs de camp, exploració i aventura.

12Sessió : Obj. Motriu : Pràctica de jocs de camp, exploració i aventura.

13Sessió : Obj. Motriu : Millorar la motricitat fina.

14 Sessió : Obj. Motriu : Millorar la motricitat fina.

TEMPORALITZACIÓ

La Temporalització consisteix en la distribució dels continguts al llarg del curs. Ho dividiré en tres apartats que correspondran als trimestres escolars.

El nom de cada lletra correspon a la unitat didàctica, i el nombre identificarà la sessió d’aquella U.D.

OCUBRE – NOVEMBRE

    
    
    
    
    
    

GENER – MARÇ

    
    
    
    
    
    

ABRIL – JUNY

    
    
    
    
    
    

BIBLIOGRAFIA

* APUNTS DE LA CLASSE D’EDUCACIÓ FÍSICA I LA SEVA DIDÀCTICA I ( PERE PALOU ).

* CAIXES VERMELLES DEL M.E.C.

* “ UNIDADES DIDACTICAS PARA PRIMARIA ( IV ) ”.

VICTOR BAROJA BENLLIURE. ISBN:84-87330-47-9.

INDE PUBLICACIONES, 1996.

* “ UNIDADES DIACTICAS PARA PRIMARIA ( III ) ”.

MARTA CAPLLONCH BUJOSA. ISBN:84-87330-26-6.

INDE PUBLICACIONES, 1994.

CONCLUSIONS

El present treball ha volgut “ tocar ” les etapes més importants que han d’assolir els nins del primer curs del primer cicle de primària.

Aquesta programació no és definitiva, ja que per uns o altres motius que surtin s’hauria de canviar, és a dir, que s’haurà d’anar revisant continuament i variar-la en funció de les necessitats dels alumnes.

INDEX

INTRODUCCIÓ

DESENVOPLUPAMENT

UNITAT DIDACTICA

UNITAT DIDACTICA

UNITAT DIDACTICA

UNITAT DIDACTICA

TEMPORALITZACIÓ

CONCLUSIONS

BIBLIOGRAFÍA

EDUCACIÓ FÍSICA I LA SEVA DIDÀCTICA

PROGRAMACIÓ ANUAL.

DESENVOLUPAMENT D’UNA UNITAT DIDÀCTICA.