Tema 69 intervención sociocomunitaria Tag

La intervenció del Tècnic superior en I.S.(integració social) , en la modalitat de l’àmbit educatiu, adquireix característiques diferencials segons sigui el servei o prestació on intervé. No obstant, la seva funció és clara ; com a professional...

La intervención del técnico superior en Integración social, en la modalidad del ámbito educativo, adquiere características diferenciales según sea la red, servicio o prestación en el que interviene. Sin embargo, su función es clara, a saber: como profesional de la integración social trabaja en diversos...