Aristòtil 1

Aristòtil 1

Potència i acte

A. Continguts

El contingut central d’aquest unitat són els conceptes aristotèlics de potència i acte, que serviran per complementar la concepció de la filosofia que s’havia esbossat en la unitat anterior sobre la saviesa i la teoria de les causes. Per a l’exposició dels temes seguriem parcialment l’ordre dels capítols del propi text aristotèlic. Ací ens ocuparem dels caps. 1-8 del llibre novè de la Metafísica. En aquesta unitat ens haurem de referir breument al problema de les categories aristotèliques, ja que el propi autor presenta les nocions de potència i acte com a complement d’aquesta vessant de la seua filosofia.

1. Introducció a les categories: sistema de lògica i ontologia. Filosofia del llenguatge i metafísica. La categoria central: l’entitat o substància.

2. Sentits de la noció de potència: les potències racionals i irracionals.

3. Realitat de la potència: crítica de les tesis anteriors sobre la idea de potència i acte.

4. La idea de possibilitat i impossibilitat.

5. Tipus de potències i maneres d’actualitzar-se.

6. Noció i tipus d’acte. Les formes de ser potència.

7. La prioritat de l’acte sobre la potència.

B. Metodologia

La metodologia d’aquesta unitat didàctica es centrarà en l’exposició magistral per part del professor dels temes principals de la unitat, encara que combinarà també la creació d’un debat en torn a la distinció terminològica que proposa Aristòtil, i les seues implicacions en la concepció de la naturalesa en general i de la humana en particular.

Com en altres casos, els alumnes tindran a la seua disposició alguns textos bàsics en torn als quals es centrarà l’exposició del professor. L’edició del professor és la traducció castellana de Tomás Calvo publicada per Gredos. Donada la complexitat de la teoria i del llenguatge aristotèlic, el pes de la unitat recaurà sobre el professor, tot i que es possibilitarà el lliurament de treballs optatius sobre algun dels textos d’Aristòtil, en aquest cas, obrint el ventall de possibilitats a alguns textos de la Física o a les Categories.

C. Objectius específics

En aquesta unitat es tractaria d’aprofundir en alguns conceptes clàssics de la filosofia aristotèlica; el que es pretendria es complementar la unitat didàctica anterior i obrir el pas cap a la filosofia medieval de Tomàs d’Aquino, on aquestes nocions de potència i acte reben una reformulació importantíssima.

Els alumnes han de dominar aquestos conceptes i distingir-los de les nocions del sentit comú que poden dificultar la comprensió dels textos de l’autor.

D. Avaluació

Possiblement es plantege un comentari de text com a tasca optativa, sempre orientat i guiat pel professor. A més, s’oferirà als alumnes la possibilitat de realitzar i entregar treballs optatius de comentari de text que haurien d’ajudar a decidir la nota final, en funció dels resultats aconseguits en les proves dedicades als autors principals (Plató, Hume, Rousseau, Nietzsche). L’avaluació d’aquesta unitat es fonamentarà en la participació dels alumnes en classe i la seua predisposició a realitzar treballs optatius.