Tag Archives: unidad didáctica filosofía

Unidad didáctica: Rousseau

Els continguts d’aquesta unitat didàctica estan dirigits a la temàtica de la teoria del coneixement i la metafísica que apareixen al text de Rousseau, La professió de fe del vicari savoià. Especialment ens interessa destacar el paper de les sensacions i percepcions…

Unidad didáctica: Rousseau 2

En aquesta unitat didàctica haurem de tractar potser del tema central de La professió de fe del vicari savoià: la religió natural, i les relacions entre Estat i religió. Cal incidir en la tesi rousseauniana d’una religió universal i natural més enllà de les diverses manifestacions…

Unidad didáctica: Platón 1

Els temes d’aquesta unitat tractaran de presentar breument el context històric i intel·lectual en el qual sorgeix la figura de Plató, per entendre la seua proposta filosòfica i política a la República, temes que seran objectiu d’estudi més concret en posteriors unitats…

Unidad didáctica: Platón 2

Amb aquest unitat s’inicia l’entrada en el nucli dur de la filosofia platònica, combinant el problema de la metafísica amb el del coneixement d’aquesta. Primerament caldrà introduir els alumnes en algunes definicions de conceptes típics de la filosofia i que seran…

Unidad didáctica: Platón 3

El tema de la filosofia política de Plató serà l’objectiu dels nostres continguts. En aquest unitat caldrà refermar les nocions i les tesis de la unitat anterior, ja que en certa manera, la filosofia política estratificada de Plató es deriva de la estratficació i nivells de saber…

Unidad didáctica: Nietzsche 1

Alguna sessió es dedicarà a la lectura en grups d’algun text de Nietzsche, i a l’anàlisi i extracció de les tesis més importants, així com dels arguments presentats. Després d’aquesta primera tasca els alumnes haurien de comunicar a la resta de la classe quin ha estat…

Unidad didáctica: Nietzsche

Aquesta unitat didàctica està plantejada com a complement i aprofundiment en un dels temes centrals de la filosofia de Nietzsche, i que actua com un supòsit central per sostenir les tesis referides a la teoria del coneixement de la unitat anterior. Es tracta del…

Unidad didáctica: Marx 1

Aquesta unitat didàctica està pensada per ser una introducció general al problema de la filosofia i la política social del socialisme científic o materialisme històric de Karl Marx i Friedrich Engels. Els continguts estaran dividits en una sèrie de temes generals, que…