Unidad didáctica: Platón 3

Unidad didáctica: Platón 3

La filosofia política de la República

A. Continguts

El tema de la filosofia política de Plató serà l’objectiu dels nostres continguts. En aquest unitat caldrà refermar les nocions i les tesis de la unitat anterior, ja que en certa manera, la filosofia política estratificada de Plató es deriva de la estratficació i nivells de saber i realitat, segons qui siga el subjecte que puga accedir a eixe saber.

Així doncs, en aquesta unitat didàctica haurem d’exposar mínimament la concepció aristocràtica de la societat, dividida en castes amd diferents tasques dirigides al manteniment de la societat.

Els temes de la unitat seran els següents:

1. Introducció: la biografia política de Plató (Carta VII). Les formes de govern: monarquia, democràcia i aristocràcia.

2. Les formes de saber: l’ascensió política en el mite de la caverna. Dialèctica i política: el camí cap a la formació dels governants.

3. Les classes o estaments socials: l’educació variable segon la classe social. La crítica a la paideia o educació tradicional.

4. El comunisme platònic en els estaments superiors. La figura de la dona.

5. L’educació del filòsof rei: la formació dels governants i el paper de les diverses ciències i sabers.

B. Metodologia

La metodologia que emprarem en aquesta unitat didàctica estarà dirigida fonamentalment per les exposicions del professor, que haurà de preparar acurats comentaris als textos de Plató, i haurà de demanar als alumnes la lectura prèvia dels textos per poder plantejar dubtes i que les exposicions didàctiques del professor donen peu a possibles debats i comentaris.

A més d’aquestes exposicions magistrals, el professor demanarà al menys un comentari de text obligatori sobre el tema de la relació entre el saber dialèctic i la política, especialment, sobre l’ascensió dialèctica en l’educació del filòsof-rei.

També es plantejarà un debat en torn del model educatiu proposat per Plató; un grup d’alumnes voluntaris haurà de preparar una exposició sobre el model polític aristocràtic de Plató i haurà d’avaluar-lo a la llum de l’eduació que proposa el mateix autor, argumentant en el seu favor o en la seua contra.

C. Objectius específics

Entre els objectius que persegueix aquesta unitat didàctica hem de destacar els següents.

Primer, els alumnes hauran de ser capaços de comentar i analitzar críicament textos sobre filosofia política, i hauran de dominar els tòpics sobre la qüestió en la República. Així mateix, també hauran de poder relacionar el tema de la política i la societat de classes amb altre aspecte de la filosofia de Plató, com el seu esquema de l’ascensió en l’escala de saber. Altre objectiu que haurien d’assolir els alumnes és certa maduresa en la reflexió crítica sobre un model polític proposat fa dos mil quatre-cents anys, i avaluar quins són els principis que el regeixen en comparació amb la societat actual.

En el plànol procedimental, els alumnes han de desenvolupar una capacitat de comentari i crítica de textos; també hauran de ser capaços de comprendre i desenvolupar alguns conceptes típics de la teoria platònica. No obstant, les activitats incloses en la metodologia pretenen a més que els alumnes s’exerciten en l’exposició pública breu d’un tema, argumentant i discutint públciament. Encara que aquesta capacitació no estiga dirigida a la prova de selectivitat, té la seua funcionalitat i valor en la maduració en la vida social dels alumnes.

D. Avaluació

Com en la unitat anterior, l’avaluació tindrà dues parts: la fonamental referida a la prova dedicada a l’autor, on alguna de les preguntes anirà referida als temes d’aquesta unitat sobre la filosofia política de Plató, i la part d’avaluació contínua, on es tindran en compte les intervencions a classe, les participacions en possibles debats o en comentaris de text en grup, i molt especialment la voluntarietat en la participació en el grup que exposaria públicament un tema d’aquesta unitat.

Per suposat queda oberta també la possibilitat de fer breus comentaris de text acordats amb el professor, per part dels alumnes que ho desitgen, exercicis recomanables, especialment per a aquells alumnes que tinguen major dificultat amb la comprensió (es tractaria d’una espècie de tutoria complementària).