Unidad didáctica: Platón 1

Unidad didáctica: Platón 1

Introducció: la filosofia en Grècia. Sócrates, Plató i els sofistes

A. Continguts

Aquesta serà la primera unitat didàctica de la nostra programació, motiu pel qual haurà de tenir un caràcter introductori, flexible i atractiu per als alumnes. Els continguts d’aquesta unitat estaran dirigits a copsar l’atenció dels alumnes i a crear interés en estudiar la filosofia occidental, marcant la importància que va tenir la filosofia per al sorgiment de les idees centrals que han dominat en Europa, especialment a partir del seu naixement a la Grècia clàssica.

Els temes d’aquesta unitat tractaran de presentar breument el context històric i intel·lectual en el qual sorgeix la figura de Plató, per entendre la seua proposta filosòfica i política a la República, temes que seran objectiu d’estudi més concret en posteriors unitats didàctiques:

1. Introducció històrica: la situació política d’Atenes al s. IV. Les guerres contra els perses i contra Esparta. Democràcia i tirania: la importància de la justícia.

2. Del mite al lógos. De la filosofia de la natura a les discussions sobre el saber humà i la política: els sofistes. La filosofia com a eina i mercaderia en una societat en crisi.

3. Sòcrates: la crítica dels sofismes, la docta ignorància i el demon socràtic. L’impacte social de Sòcrates i la seua mort. El problema socràtic.

4. Els diàlegs de Plató: testimonis d’una nova forma de filosofar. El mètode socràtic. Maièutica i ironia: la crítica del saber.

5. Introducció a la República: un compendi de la filosofia del madur Paltó i una reforma de l’educació grega. La crítica a la tradició poètica. El fracàs de l’experiència política de Plató.

B. Metodologia

La metodologia principal que farem servir en aquesta unitat didàctica serà la de les exposicions dels temes a càrrec del professor.

Donat que es tracta d’una unitat introductòria haurem de motivar els alumnes a participar reflexionant sobre el paper de la filosofia en la societat actual, en comparació amb el marc històric de l’antiga Grècia.

Una activitat que es pot proposar és la recerca d’informació sobre el mode de vida de l’antiga Grècia i el lloc de la filosofia, tasca que poden realitzar amb materials d’història, enciclopèdies i altres materials, com documentals. Es pot plantejar també la projecció d’un documental sobre la societat de l’antiga Grècia.

C. Objectius específics

L’objectiu principal d’aquesta unitat és introduir els alumnes en el context de la reflexió filosòfica de Plató, i familiaritzar-los amb la terminologia conceptual, els personatges dels diàlegs de Plató, i amb les problemàtiques que es tracten en els textos.

Un primer objectiu procedimental és comprovar el nivell d’interés per la filosofia, i apreciar la capacitat per fer una recerca sobre una qüestió com la filosofia o algun filòsof de l’antiguitat clàssica.

D. Avaluació

L’avaluació d’aquesta unitat didàctica es realitzarà mitjançant l’observació actitudinal dels alumnes i el seu treball de recerca individual sobre l’antiga Grècia.

També es tindrà en compte el domini d’aquestos temes i la capacitat per relacionar-los amb els temes de les unitats didàctiques posteriors, en un primer examen dedicat a Plató, el qual tractarà de reproduir el que és un examen de selectivitat: comentari de text, tema a desenvolupar i algunes definicions de conceptes.