Unidad didáctica: Rousseau 2

Unidad didáctica: Rousseau 2

La religió i la filosofia política segons Rousseau

A. Continguts

En aquesta unitat didàctica haurem de tractar potser del tema central de La professió de fe del vicari savoià: la religió natural, i les relacions entre Estat i religió. Cal incidir en la tesi rousseauniana d’una religió universal i natural més enllà de les diverses manifestacions institucionalitzades. En aquesta unitat està en joc el tema de la crítica a les diverses religions revelades i que han intentat expandir-se de forma violenta i intolerant per tot el globus. És interessant apreciar la vinculació d’aquesta temàtica religiosa (que podríem relacionar amb la unitat de Tomàs d’Aquino) amb la filosofia política; per això, hem inclòs un breu text de Del contracte social en l’annex, text que seria objecte de comentari puntual i paral·lel al text principal.

Els temes principals de la unitat seran els següents:

1. Introducció: la religió natural i la religió revelada. Teologia dogmàtica i teologia natural. El problema de la Reforma protestant.

2. La natura de la divinitat segons Rousseau.

3. El debat entre fe i raó. El diàleg entre l’inspirat i el raonador. El debat interior a la Il·lustració: la religió dins els límits de la raó.

4. El mètode comparatiu en l’estudi de les religions. Elogi de la tolerància religiosa i necessitat d’un cert escepticisme.

5. La polèmica religiosa: protestants, catòlics i jueus. Educació religiosa i tolerància: Emili, Contracte social i Professió de fe.

6. La crítica de les missions religioses. Religió i contacte cultural.

7. La solució de Rousseau: religió civil com a pràctica social i religió natural. La religió de l’home i la del ciutadà.

B. Metodologia

Per desenvolupar aquesta unitat didàctica ens centrarem en exposicions magistrals i en comentaris de text molt detallats,.seguint el fil conductor de l’argumentació de Rousseau.

A més de la forma clàssica d’exposició i comentari, oberta per suposat al debat i a les intervencions dels alumnes, volem incloure dues activitats: la primera seria la de realitzar un comentari de text breu o un esquema sobre un text determinat i acordat amb tota la classe, tasca realitzada a casa pels alumnes i que donaria peu a una exposició pública del comentari en l’aula per part d’alguns voluntaris. Arran d’aquesta exposició podria posar-se de manifest un debat o discussió sobre la qüestió.

Altra activitat relacionada amb aquesta seria la de plantejar un exercici de comentari de text (pot ser el mateix de l’activitat anterior) amb una correcció creuada per part dels alumnes, una vegada s’haja realitzat ja el debat, on s’haurien manifestat diverses qüestions, arguments i conclusions, de manera que els alumnes com a lectors-correctors tingueren major elements de judici.

C. Objectius específics

Amb aquest unitat es persegueixen diversos objectius. Els alumnes hauran de conèixer mínimament els termes del debat en torn a la religió en l’època de la Il·lustració i els antecedents d’aquesta polèmica.

Així doncs, Rousseau juga un paper especial com a crític i reivindicador d’un cert tipus de religió, la religió natural i civil, de forma que els alumnes han de tenir uns referents per a moure’s en un debat sobre el paper de la religió en l’àmbit privat i públic, quin tipus de relació ha de tenir amb l’Estat, o quines són les formes legítimes de la seua difussió i com s’ha de sotmetre a crítica la pròpia religió mitjançant un eixamplament d’horitzons culturals.

Altres objectius que persegueix la unitat és promoure un debat entre els alumnes a partir d’una exposició d’un company, per posar en pràctica la capacitat de discussió i crítica constructiva, tenint en compte l’esforç de l’expositor; en la mateixa línia estaria l’activitat de la correcció mútua entre els propis alumnes: aquesta tasca no sols es formativa per incitar a una lectura crítica distinta a la que ells haurien fet, sinó també pel fet que els ajuda a conèixer com altres companys han el·laborat un comentari i poden haver marcat punts desestimats per ells.

D. Avaluació

L’avaluació principal d’aquesta unitat serà conjunta amb la de les dues altres unitats didàctiques en una prova o examen, que constaria d’un comentari de text, la definició o explicació d’algun concepte explicat a classe i el desenvolupament d’un tema o de la relació entre dos temes també apareguts en les unitats referents a Rousseau.

A més d’aquest punt central, en l’avaluació d’aquesta unitat tindrem en compte el treball de comentari de text, l’exposició voluntària d’aquest i el nivell i els arguments que es donen en la correcció del treball dels companys.