Unidad didáctica: Rousseau

Unidad didáctica: Rousseau

Coneixement i món a la Professió de fe

A. Continguts

Els continguts d’aquesta unitat didàctica estan dirigits a la temàtica de la teoria del coneixement i la metafísica que apareixen al text de Rousseau, La professió de fe del vicari savoià. Especialment ens interessa destacar el paper de les sensacions i percepcions en el coneixement, i la relació entre metafísica i ciència física en el cas de la seua concepció del món. D’aquesta manera haurem de fer front als dos primers articles de fe que defensa Rousseau i que són la clau per al desenvolupament de les seues idees posteriors:

Els nuclis temàtics principals que volem destacar són els següents:

1. Introducció: vida i pensament de Rousseau. La professió de fe com a text autobiogràfic.

2. La reivindicació de les sensacions. El sentit intern i el sentit extern. La reivindicació de la intuïcio. La nova formulació del mètode cartesià.

3. La polèmica entre idealistes i materialistes: Rousseau com a tercera via.

4. La reivindicació del subjecte de coneixement. La crítica als empiristes i la defensa d’una posició activa dels subjectes. La concepció objectivista de la veritat.

5. La relació entre les ciències físiques i la metafísica. Els límits del coneixement.

6. El paper dels articles de fe en la teoria del coneixement. Les relacions entre fe i raó en Rousseau.

B. Metodologia

La metodologia que posarem en funcionament en aquest unitat didàctica es centrarà en les classes i exposicions magistrals per part del professor, centrant-nos en el comentari de textos que s’acordaran amb els alumnes, i que aquestos hauran de preparar a casa, amb una lectura inicial i el plantejament de qüestions i dubtes a classe.

En alguna de les sessions s’intentarà promoure un debat en torn a la qüestió de les relacions entre ciència i religió, partint del plantejament de Rousseau, encara que traslladant el debat a qüestions actuals, si els alumnes estan interessats en la temàtica.

Altra activitat que forma part de la metodologia d’aquesta unitat és l’elaboració d’un breu esquema d’alguns dels texts inclosos en l’annex, o altres que es poden plantejar en el curs, un esquema que serà obligatori per als alumnes. Aquest esquema serà també l’objecte de comentari a partir del qual el professor haurà de completar i analitzar els textos de Rousseau per ajudar al desenvolupament de les capacitats crítiques dels seus alumnes.

  1. Objectius específics

Com en altres ocasions caldrà diferenciar entre els objectius temàtics i els objectius procedimentals.

Entre els objectius temàtics cal destacar la necessitat de que els alumens coneguen i siguen capaços de diferenciar la proposta de Rousseau d’altres tan importants i que hauran sorgit en el curs, com la de Hume, o també del racionalisme (Descartes). La concepció del món i del coneixement en Rousseau van de la mà d’una determinada visió de les relacions entre filosofia, ciències i religió; el paper de la fe troba un lloc especial i diferent en altres autors. També cal tenir en compte que Rousseau es presenta com un il·lustrat molt especial, ja que és un dels primers crítics de la idea de progrés, i també en certa mesura avança alguns dels ideals del romanticisme.

Pel que fa als objectius procedimentals, s’intentarà que els alumnes porten endavant una lectura autònoma del text, i es promourà la seua capacitat de síntesi i d’esquematització dels textos filosòfics de Rousseau. Així podran fer front a un comentari de text d’aquest autor, distingint entre les parts crucials i aquelles accesòries, anant a les tesis principals i ordenant les secundàries, aspecte molt important per desenvolupar un comentari de text, tasca que se’ls demanarà en l’avaluació.

  1. Avaluació

L’avalució d’aquesta unitat tindrà dues parts fonamentals. La primera serà la tasca contínua dels alumnes, com la presentació dels esquemes i resums obligatoris, axí com també la participació en els debats i comentaris a classe. En tot moment els alumnes poden proposar una pràctica de comentari de text al professor, qui guiarà i ajudarà l’alumne interessat en aquesta activitat.

La segona part de l’avaluació consistirà en l’examen o prova relativa al conjunt de les unitats didàctiques dedicades a Rousseau. En aquesta prova s’inclourà una activitat en la qual s’avaluaran alguns aspectes desenvolupats en aquesta unitat didàctica.