Hume

Hume

La ciència de la natura humana: llibertat, passions i moralitat

A. Contiguts

La unitat temàtica següent està concebuda com un complement secundari a l’anterior, i per això se li dedicaran menys sessions i tindrà un paper menor en l’avaluació. Està dedicada a la filosofia pràctica de Hume, a la seua teoria de la llibertat, a la seua concepció de la moralitat, els costums i les passions. Ací els textos de referència no seran propiament els de l’abstract, on el tema es tracta molt breument, sinó algun del Tractat o del Assaig sobre l’enteniment humà.

El contingut principal serà el problema de la llibertat humana, derivat d’una determinada concepció de la naturalesa del món. Per això, haurem de plantejar una introducció al problema de la llibertat humana i la responsabilitat moral, tema tradicional de la filosofia. Les unitats temàtiques seran les següents:

1. Introducció: el problema de la llibertat. El dualisme de la naturalesa humana. Cos i ment. Spinoza i el determinisme.

2. La llibertat de la voluntat compatible amb la necessitat natural: la proposta de Hume. La crítica de la idea de necessitat natural.

3. Les passions i la moralitat: l’orgull i la humilitat. La formació del caràcter.

4. El problema de la fal·làcia naturalista: del ser al deure.

  1. Metodologia

En aquest cas, la metodologia estarà orientada també per l’exposició del professor, qui es farà càrrec de les exposicions a classe dels temes centrals d’aquesta unitat.

La metodologia que inclou la participació activa dels alumnes estarà dirigida especialment a la redacció d’un assaig obligatori sobre el problema de la llibertat, l’autonomia i l’heteronomia a partir d’algun breu text de Hume que serviria de punt de partida.

  1. Objectius específics

L’objectiu central d’aquesta unitat temàtica és donar a conèixer un tema clau en la filosofia pràctica i moral, com és el de la llibertat, i les passions naturals humanes. Els alumnes han de poder reconèixer aquest tòpic i saber a quin tipus de problemàtica estan enfrontant-se en llegir un text de filosofia.

També és important que dominen mínimament les tesis de Hume al respecte per complementar la unitat anterior sobre teoria del coneixement, amb la qual està íntimament lligada.

L’objectiu procedimental bàsic d’aquesta unitat és que els alumnes siguen capaços de redactar i reflexionar críticament de forma autònoma sobre un tema filosòfic a partir d’una breu ajuda textual. Aquesta capacitat és important per comprovar el nivell de maduresa i reflexió intel·lectual dels alumnes.

  1. Avaluació

L’avaluació d’aquesta unitat consistirà bàsicament en la redacció de l’assaig sobre el tema de la llibertat, així com en les seues aportacions al desenvolupament de les classes, en cas de que s’obrigués un debat.

Aquesta avaluació es completaria amb la prova conjunta per aquesta unitat i l’anterio, prova en la qual podria aparèixer una qüestió conceptual o temàtica vinculada a aquesta unitat o que demana relacionar qüestions d’una i altra unitat.