Maquiavel

Maquiavel

La teoria política de Maquiavel: el realisme polític

A. Continguts

Tot seguit presentarem el nuclis temàtics que haurem de tractar en l’exposició d’aquesta unitat didàctica dedicada a la teoria política de Nicolàs Maquiavel. El text bàsic és El príncep, encara que el professor utilitzarà bibliografia secundària sobre Maquiavel (Pocock, El moment maquiavèl·lic) així com els Discursos sobre la primera dècada de Titus Livi.

1. Introducció històrica: la situació política a Europa. L’Imperi dels Reis Catòlics i l’equilibri europeu. Les teories de la sobirania i la monarquia teocràtica.

2. El model republicà de Maquiavel. El republicanisme polític: definició segons Maquiavel (Pocock-Skinner).

3. Realisme polític front a utopisme: l’antropologia pesimista, la necessitat de les aparences i els consells de política pràctica.

4. La noció de virtut i de fortuna en Maquiavel. La virtut com a fortalesa i la necessitat de dominar la fortuna.

B. Metodologia

La metodologia d’aquesta unitat didàctica es centrarà en l’exposició magistral per part del professor dels temes principals de la unitat.

Així i tot, els alumnes tindran a la seua disposició una selecció de textos que incloem en l’annex, i que seran objecte de comentari detallat en les classes. L’edició del text de Maquiavel és la catalana d’Edicions 62. D’aquesta manera, els alumnes podran participar en classe i es pot obrir un debat en torn de les consideracions de la política actual. Així mateix, tindran l’oportunitat de realitzar un comentari de text optatiu, guiat pel professor.

C. Objectius específics

Un dels objectius principals d’aquesta unitat és que els alumnes coneguen la importància de la figura política de Maquiavel en la història política europea. La filosofia assumeix així un paper de problematització crítica dels esdeveniments polítics concrets del seu present, de manera que els estudiants poden reflexionar sobre la tasca de la filosofia en el seu propi present, especialment donat el fet que el “maquiavel·lisme” i allò “maquiavèl·lic” són nocions ja del sentit comú.

A més, els alumnes han d’arribar a poder diferenciar les propostes polítiques “realistes” de les “idealistes” o utòpiques, tot i les dificultats que impliquen aquestos rètols. A la vegada que assoleixen unes nocions bàsiques sobre la posició política de Maquiavel, poden conèixer també quin és el model polític que defensa l’autor i que ha estat objecte de debat al segle XX, el republicanisme polític. Finalment, els alumnes haurien de ser capaços de reflexionar críticament en torn a les relacions entre moral i política, repte que planteja l’autor, i discutir també la noció de naturalesa humana que suposa Maquiavel per defensar les seues tesis polítiques.

D. Avaluació

L’avaluació d’aquesta unitat s’inserirà dins l’avaluació contínua, sense plantejar-se una prova específica sobre aquest autor. En tot cas s’oferirà als alumnes la possibilitat de realitzar i entregar treballs optatius de comentari de text que haurien d’ajudar a decidir la nota final, en funció dels resultats aconseguits en les proves dedicades als autors principals (Plató, Hume, Rousseau, Nietzsche).