Unidad didáctica: Marx 1

Unidad didáctica: Marx 1

El compromís social de la filosofia: Marx i Engels

A. Continguts

Aquesta unitat didàctica està pensada per ser una introducció general al problema de la filosofia i la política social del socialisme científic o materialisme històric de Karl Marx i Friedrich Engels. Els continguts estaran dividits en una sèrie de temes generals, que seran aproximadament els següents:

1. Introducció: la Revolució Industrial a Europa. Economia i filosofia: contractualisme, liberalisme, idealisme.

2. Marx i Engels: interpretació i transformació del món. La filosofia com a eina crítica de la situació social. Dels grecs a l’estudi de la classe obrera.

3. La relació amb l’idealisme alemany: contra Hegel. La idea de l’Estat, la societat civil i la família.

4. El socialisme utòpic: Fourier, Proudhon, Owen. El comunisme primitiu de Plató.

5. L’abolició de la propietat privada i la reivindicació d’una nova idea de treball. La humanitat integral. Igualtat material, formal i llibertat. La justícia social.

B. Metodologia

Per desenvolupar aquesta unitat es facilitarà algun text del Manifest comunista, edició valenciana de l’Ajuntament de Sueca-Universitat de València. Així mateix, per a la preparació dels temes dels alumnes se’ls oferirà altres textos com algunes parts dels Manuscrits, L’origen de la família, o altres textos, per concretar més segons el tema que hagen escollit per exposar la tasca es realitzarà a classe i a casa, per exposar-se en dues sessions, aproximadament amb 10-15 minuts per grup.

L’actualitat i la proximitat del debat pot facilitar la implicació dels alumnes. Tanmateix, en la metodologia de la unitat cal tenir en compte el treball en grup sobre algun dels temes de la unitat. Cadascun dels grups estaria encarregat d’explicar a la resta algun d’aquestos aspectes. En una sessió posterior el professor tractaria de reforçar els punts que poden haver quedat obscurits en l’exposició dels estudiants.

C. Objectius específics

L’objectiu central d’aquesta unitat és que els alumnes puguen conèixer de forma introductòria un dels pensadors més influents en els darrers segles, i siguen capaços d’apreciar la necessitat d’una reflexió crítica sobre les condicions socials i materials no només del treball i de la societat en general, sinó també de la pròpia tasca intel·lectual.

Altre objectiu de contingut és entendre la història del pensament filosòfic alemany en el segle XIX, després de Kant i Hegel, amb l’alternativa, a grosso modo, entre idealisme i materialisme, i les concepcions de la societat i de la història que es defensaven.

A nivell de procediments, s’espera que els alumnes aprenguen a buscar i ordenar la informació per ser comunicada públicament d’una manera efectiva. En tot cas, el professor sempre podrà intervenir per completar, aclarir o reforçar els punts de les exposicions. També es pretén desenvolupar la capacitat de crítica i d’autoavaluació creuada per part dels alumnes, tot justificant les seues conclusions.

S’ha de tenir en compte que l’objectiu d’aquesta unitat és preparar la unitat següent dedicada molt més a l’estudi d’alguns punts més concrets de la teoria de Marx i que correrà a càrrec del professor.

D. Avaluació

L’avaluació d’aquesta unitat temàtica es centrarà en el treball realitzat en grup, en la seua exposició pública i en el lliurament del material preparat per a l’exposició (guió, arguments, i altres materials preparats). També es demanarà al diversos grups que avaluen l’exposició dels temes dels grups dels companys, argumentant breument els motius.

Aquesta unitat didàctica, junt amb la darrera també dedicada a Marx, s’inclourà parcialment en un examen, en el qual els alumnes podran escollir entre realitzar una prova sobre Nietzsche o sobre Marx, segons la seua pròpia preparació.