Unidad didáctica: Platón 2

Unidad didáctica: Platón 2

La metafísica de Plató

A. Continguts

Amb aquest unitat s’inicia l’entrada en el nucli dur de la filosofia platònica, combinant el problema de la metafísica amb el del coneixement d’aquesta. Primerament caldrà introduir els alumnes en algunes definicions de conceptes típics de la filosofia i que seran claus en la història de la filosofia: metafísica, epistemologia, enteniment, dialèctica, idea, etc. Caldrà presentar també breument els dos antecedents principals de la discussió platònica sobre la realitat i el seu coneixement: Heràclit i Parmènides, tenint en compte la recepció sofísiticai antropocèntrica de les tesis del primer.

Així doncs, els nuclis temàtics seran els següents:

1. Introducció: el problema de la realitat. Metafísica, ontologia i epistemologia. Esdevenir i ser: Heràclit i Parmènides. Protàgores i l’antropocentrisme. Les coses i les seues causes: essència i existència.

2. L’experiment mental: el mite i la filosofia. Tradició i renovació: el mite de la caverna. La teoria de les Idees: els graus de la realitat.

3. Les formes de saber. La crítica de l’educació sofística: la participació humana en el saber.

4. L’ascensió de l’ànima: immortalitat i coneixement. L’oposició entre ànima i cos.

5. La dialèctica i les formes de saber adequades per a la seua preparació: geometria i càlcul. La crítica de les arts.

6. El paper del filòsof en la societat: saber i poder. El pas cap a la política.

B. Metodologia

Fonamentalment, seguirem la lectura i comentari detallat del llibre VII de la República (en l’edició didàctica de la Universitat de València), incidint en la lectura epistemològica i metafísica del mite de la caverna.

La metodologia, per tant, serà un exercici de lectura hermenèutica i d’anàlisi crítica i pausada dels textos de Plató.

Per motivar la participació dels alumnes es duran a terme tres activitats especials: la primera serà un resum obligatori o un esquema amb els pasos realitzats pel subjecte filosòfic en el mite de la caverna; la segona serà una classificació de les disciplines educatives en relació a les formes de saber del mite de la caverna.

Finalment, la última activitat serà la projecció d’alguna part de la pel·lícula Matrix, que ha posat de manifest la sospita platònica i cartesiana d’un món vertader darrere de l’aparent que està dirigit per un esperit maligne.

C. Objectius específics

Entre els objectius d’aquesta unitat trobem els següents:

1. Donar a conèixer una terminologia filosòfica principal en la tradició occidental.

2. Introduir els temes de la metafísica i l’epistemologia de Plató: la seua teoria de les Idees, les formes de saber (dialèctica) i la importància del dualisme cos-ànima.

3. Desenvolupar la capacitat de comentari de text, de llegir pausada i críticament un text filosòfic complex.

D. Avaluació

L’avaluació d’aquesta unitat didàctica consistirà en la qualificació de les activitats de resums i esquemes propostes, activitats que formaran part del sistema de l’avaluació contínua.

A més d’aquest primer element d’avaluació (completud, correcció i claredat conceptual dels esquemes i resums), haurem de qualificar la unitat didàctica en la prova dedicada a Plató, en la qual s’avaluaran les tres unitats d’aquest autor. Molt possiblement el text a comentar en la prova estiga relacionat amb algun dels temes d’aquesta unitat.

També es valoraran molt positivament les intervencions a classe, així com possibles comentaris o assajos breus sobre textos concrets que es comentaran a classe i que proposarà el professor (veure l’annex).