TECNOLOGIA I L’ÉSSER HUMÀ

TECNOLOGIA I L’ÉSSER HUMÀ

Temporalització: 3 sessions

· Lectura de texts amb formats continus: llibres de text, pàgines de Internet.

· Lectura de text amb formats discontinus: simbologia, esquemes, animacions, qüestionaris.

· Educació amb valors: esforç, autoestima. Cooperació i treball en equip.

Introducció

En aquesta unitat es treballen aspectes lligats a la llum i la il·luminació a l’habitatge e introdueix els fonaments del circuit elèctric com a eina per a l’estudi de les instal·lacions elèctriques.

Pensem que és un tema prou proper a l’alumnat i per tant pot arribar a ser molt funcional. A la vegada entenem que pot servir de punt de partida per introduir altres temes.

Cadascun dels mòduls de la unitat es complementa amb exemples, qüestionaris i activitats pràctiques que l’alumnat pot fer directament a l’ordinador. També es proposen activitats pràctiques que es poden desenvolupar a l’aula on fomentaran la cooperació junt si s’escau la socialització e integració.

La programació d’aquesta unitat didàctica es correspon amb els continguts d’electricitat per a 2on d’ESO, d’acord a la normativa vigent i el currículum vigent a Catalunya.

La normativa d’aplicació es el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) LOE 2/2006, de 3 de maig de 2006.

Característiques del grup d’alumnes on s’aplica

Aquesta unitat didàctica està adreçada als alumnes de 4rt. d’ESO, i s’engloba dins de l’àrea de tecnologia i d’acord al desenvolupament de la normativa i el currículum vigent a Catalunya.

En el grup classe (GG) podem trobar alumnes repetidors, que no van assolir el nivell de competències bàsiques per aquesta assignatura l’any anterior, pel que s’haurà de tenir cura de que comprenguin els continguts exposats.

També podem comptar amb alumnes nouvinguts, sobretot marroquins que ja hagin passat per l’aula d’acollida, Esperem que assoleixin el nivell necessari de coneixements lingüístics en breu temps. De totes maneres, en el següent punt relatem quina ha d’esser el procediment ha utilitzar per vigilar el seu progrés.

Característiques especials : alumnes “nouvinguts”.

Per les característiques del centre i la zona on està situada serà comú que s’incorporen alumnes nouvinguts. Per tant l’assignatura i les seves pràctiques estaran enfocades per a una fàcil assimilació dels conceptes i a utilitzar elements manipulatius i visuals fàcilment identificables integrats en el mon que envolta al estudiant.

L’ús de materials quotidians com es la neumàtica e hidràulica els permetrà millorar les aptituds lingüístiques coneixent nou vocabulari, millorant la seva integració i socialització mitjançant pràctiques amb grups de treball cooperatius, interactius i lúdics.

Si la seva competència lingüística no els permet seguir amb fluïdesa el desenvolupament de la unitat, caldrà plantejar adaptacions de les activitats curriculars i/o assistència a l’aula oberta, baix la coordinació del professor responsable del programa d’acollida i el tutor amb l’assessorament dels serveis psicopedagògics del centre.

Principio del formulario

Aportacions a l’àrea de competències bàsiques

OBJECTIUS
.Associar l’evolució de les persones amb la contínua recerca de millors
mitjans|medis i productes tècnics.
.Entendre la història tècnica de les persones com una contínua lluita per
la millora i adaptació al seu entorn a fi de millorar la seva qualitat
de vida.
.Diferenciar cronològicament els diferents períodes d’evolució tècnica, així com reconèixer les característiques i situacions dels mateixos.
.Associar l’impacte de grans invencions amb l’aparició de nous períodes
tècnics.

.Entendre les necessitats originals en cada període tècnic i saber argumentar els factors que van propiciar els esmentats canvis.
.Conèixer les principals fites tecnològiques de la història.
.Aprendre a relacionar invents clau amb la nostra activitat quotidiana.

CONTINGUTS

Conceptes

.Fites tècniques en la història de l’ésser humà. Els períodes de la història des del punt de vista tecnològic.
.La Prehistòria. El descobriment del foc. Cronologia de la ciència i la
tècnica en aquest període.
.La Edat Antiga. L’aprofitament de la roda. Cronologia de la ciència i la
tècnica en aquest període.
.La Edat Mitja. La impremta. Cronologia de la ciència i la tècnica en
aquest període.
.Los segles XX i XXI. L’ordinador personal i Internet. Cronologia de la
ciència i la tècnica en aquell període.
.El impacte social de la tecnologia: revolució industrial i revolució
electrònica.
.Cronologia d’invents «moderns»: de la màquina de vapor al DVD.

Procediments, destreses i habilitats

.Interpretar esquemes,taules i línies cronològiques que mostren l’aparició de nous
objectes o invencions.
.Analitzar i comparar objectes antics amb els mateixos objectes
evolucionats en el temps.
Actituds .Actitud crítica davant de l’impacte social i mediambiental a
causa de l’activitat industrial de l’ésser humà.
.Asociación de la idea que una evolució tècnica equilibrada amb l’entorn de l’ésser humà millora les seves condicions de vida.

EDUCACIÓ EN VALORS

1. Educació per a la convivència.
La història ens revela multitud d’exemples de discriminació per raons de sexe, classe social, raça…, i encara avui dia aquests exemples es continuen repetint.
Respecte als comportaments de la societat actual, convé incidir en la detecció d’aquells aspectes que puguin portar injustícies. Per tant, en aquesta unitat s’ha d’impulsar la consolidació de formes de vida més justes mitjançant l’avenç dels mitjans|medis a l’abast de les persones, així com la potenciació de la tolerància i el respecte per les diferències individuals que tenen el seu origen en característiques
corporals, diferències físiques, formes de vida, etc.

Se ha d’incidir també en aspectes com l’interès perquè en s’hi hagi ben informat, de
manera que es mantingui una actitud crítica davant de les necessitats de consum que la indústria genera. D’altra banda, s’ha de mantenir a tota hora una actitud,una postura crítica davant la divisió social i sexual en el treball|feina i en les diverses professions, tolerant ivalorant positivament qualsevol tipus de diversitat d’opinió davant de qüestions tant tècniques com relatives al món actual.

2. Educació mediambiental.
Un dels inconvenients del desenvolupament tecnològic és la contaminació mediambiental. A més, per a moltes persones la contaminació és una cosa lligada a la ciència i la tecnologia. No els falta raó. Des de la primera revolució industrial, provocada per l’aparició de la màquina de vapor, fins als nostres dies, els danys causats a boscos, muntanyes, llacs, etc., no han deixat de créixer. Només des de fa unes dècades es presta certa atenció des de les administracions, els mitjans de comunicació i el públic en general als danys mediambientals causats per determinades activitats industrials.
Però la contaminació segueix en augment, fins i tot en països en vies de
desenvolupament que, econòmicament parlant, no poden dedicar gaires
recursos per aconseguir un desenvolupament sostenible, en harmonia amb
la naturalesa.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística
La diferència bàsica entre les persones i algunes espècies d’animals és el llenguatge. En aquest sentit, la il·lustració inicial d’escriptura jeroglífica ha de servir per mostrar la importància de la comunicació de cara a l’avenç tecnològic. Si no som capaços de transmetre els nostres coneixements, l’avenç serà molt més lent. Tractament de la informació i competència digital En les últimes dècades, els avenços en computació i en comunicacions han transformat el món en el qual vivim, tal com va succeir amb l’aparició de la màquina de vapor fa uns segles.Els ciutadans del segle XXI han d’estar preparats per aprofitar aquests avenços.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Los avenços tecnològics han tingut un preu per a la humanitat: el nostre planeta s’està contaminant, sobretot a causa de les activitats humanes.
L’obtenció d’energia, el transport, la indústria… generen residus que alteren la composició del terra, l’aigua o l’atmosfera.
Els avenços tecnològics han d’anar encaminats, doncs a millorar l’eficiència dels dispositius contaminants, al disseny de filtres i altres mesures que redueixin la contaminació i a la creació de noves tècniques que ens permetin gaudir dels avenços tecnològics sense espatllar el planeta.

Competència per aprendre a aprendre

La tecnologia és una branca del saber en constant evolució. Moltes branques d’ella, com la computació o les comunicacions, estan en una fase de continu desenvolupament, amb avenços notables en períodes d’anys o fins i tot mesos. En aquest sentit, el ciutadà modern ha de ser capaç d’adquirir coneixements per si mateix. Internet és el màxim exponent de les possibilitats modernes en aquest
sentit, amb ingents quantitats d’informació.

Elements bàsics: Objectius, continguts i criteris d’avaluació de la
Unitat Didàctica

1.Relacionar l’evolució de la tecnologia amb la història de la humanitat.
2.Identificar els principals avenços tècnics ocorreguts al llarg de
la història.
3.Explicar quins han estat les conseqüències socials i econòmiques
derivades de l’aparició d’alguns invents clau: la màquina de vapor,
l’ordinador personal, l’automòbil o Internet, per exemple.
4.Explicar quins són els problemes mediambientals derivats de
l’activitat tecnològica. Classificar-los tenint en compte:
.Problemes globals del planeta.
.Problemes nacionals.
.Problemes locals.
5.Relacionar invents clau amb la nostra activitat quotidiana

Organització de la seqüència d’ensenyament. Temporalització.

1. Fase inicial d’introducció, motivació i planificació………………1 sessió.

. Fase de desenvolupament i recerca: Al ser una unitat teòrica ens basarem en exemples extrets de Internet, material demostratiu………………………. 1 sessió.

. Fase de síntesi: Sesió en GG (debat) per afiançar els coneixements sobre l’aprés……………………………………………………………………………………1 sessions.

Fase inicial:Introducció, motivació i planificació………..1 sessió

1) En aquesta primera sessió, presentem l’U.D .informant de la planificació i aclarint tota la classe el desenvolupament didàctic.

2) És molt important que quedi clar des del principi el què?
com? quan? y on? treballarem aquests continguts. En aquesta primera sessió
treballarem en gran grup (GG).

1) Activitat 1 : Introducció de la U.D:

a. Definicions

– Tecnologia:

Conjunt de coneixements i tècniques que s’apliquen per idear i construir productes que intenten satisfer les necessitats de l’home

– Objecte tecnològic: Qualsevol objecte que ha sigut fabricat

– Procediment tecnològic :

Ø Procediments de fabricació: Ferramentes, màquines i materials a usar.

Ø Procediments organitzatius: Indiquen com han de organitzar-se els elements

Ø Procediments d’invenció: Disseny i millora

b. Efectes

Ø Avantatgés:

– Independència amb el medi que l’envolta

– Augment de la supervivència

– Millora dels procediments i impuls de les ciències

Ø Inconvenients:

– Deteriorament del medi ambient

– Esgotament dels recursos naturals

– Aparició de noves malalties i problemes

2) Activitat 1 : Mapa de continguts a desenvolupar

3) Activitat 3 : Desenvolupament de la U.D.

Es tracta de fer una mirada a totes les èpoques de la història detectant en cada moment el què es volia resoldre, en que comptaven i com ho van resoldre

Es a dir:

· Característiques generals de la època

· Procediments emprats

· Material naturals emprats

· Fonts d’energia emprades

· Invents i descobriments claus que es van donar.

1) NAIXEMENT DE LA TÈCNICA : PALEOLÍTIC

Paleolítica (fins 10.000 AC) Edat de pedra

Ø Característiques : Societats nòmades

Ø Canvis significatius : Caçadors i recol·lectors

Ø Material naturals emprats : Pedres, fusta i ossos

Ø Fonts d’energia emprades : Foc i força muscular

Ø Invents i descobriments claus que es van donar:

Fabricació d’instruments i ferramentes per caçar i pescar

2) MESOLITIC I NEOLITIC

Neolític (10.000 – 3.000 AC) Edat de pedra

Ø Característiques: Augment de la població implica manca d’aliments

Ø Canvis: Domesticació d’aliments i cultiu de plantes (sedentarisme).

Ø Material naturals emprats : Fang i fibres vegetals

Ø Fonts d’energia emprades : Foc i força muscular animal

Ø Invents i descobriments claus que es van donar:

Fabricació d’aparells pel camp i recipients per guardar els aliments.

3) PRIMERES CIVILITZACIONS

Civilitzacions antigues (3.000 AC – 400 DC)

Ø Aviso legal | Sobre la web | © 1995-2007 Generalitat de Catalunya

Ø Característiques:

o Sumeris i egipcis : Mapa Riu Tigris,i Èufrates i el Nil

o Grecs i Romans

Ø Canvis:Domesticació Construcció de grans ciutats i camins i especialització de la feina en agricultors, ramaders, terrissaires…

Ø Material naturals emprats : Metalls

Ø Fonts d’energia emprades : Foc i força muscular animal

Ø Invents i descobriments claus que es van donar:

Màquines simples: Politges, torns, pla inclinats, rodes….

Altres: Fabricació de grans vaixells, calendaris, escriptura…

Activitat:

1) El cargol d’Arquímedes

2) L’eolípila de Heró d’Alexandria

3) Groma Romana

  
 


Imatge Funcionament Groma-1
Imatge Funcionament Groma 2

4) ENERGIA HIDRÀULICA I EÒLICA

Edat mitja (400 – 1500)

Ø Característiques: Creuades, Epidèmies, Renaixement de la cultura islàmica, grans catedrals

Ø Canvis: Tot tipus de ocupacions

Ø Material naturals emprats : Metalls

Ø Fonts d’energia emprades : Hidràulica i eòlica

Ø Invents i descobriments claus que es van donar:

Brúixola, roda de filar, pólvora, paper, abonament i estris del camp..

Activitats: http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/

L’energia del aigua : Turbina hidroelèctrica

L’energia del vent : Turbina eòlica

ACTIVITAT ALTERNATIVA:EL PAPER

Es important conèixer el context on es desenvolupen els fets.

Com entreteniment adjunto el següent Link : Edat mitjana: La impremta

5) ENERGIA TÉRMICA I REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Revolució industrial (1500 – 1850)

Ø Característiques: Augment de la població, escassejant la terra i l’energia.

Ø Canvis: Desenrotllament elèctric i tèrmic

Ø Material naturals emprats : Metalls

Ø Fonts d’energia emprades : Carbó (Anglaterra)

Ø Invents i descobriments claus que es van donar:

La màquina de vapor. Es converteix en el 1er mitjà de producció

Altres: construcció de mines, bombeig d’aigua..

Activitats relacionades amb la web:

Màquina de vapor:

Vídeo màquina de vapor (pot)

Vídeos màquina de vapor (domestica)

http://tecnotic.wordpress.com/tag/maquina-de-vapor/

Activitats: tipus de bombes

Bombes rotatives: De pistó:

Segle XIX (1850 – 1900)

Ø Característiques: Imperialisme i colonització d’Àfrica

Ø Canvis: Se desenrotlla el motor de combustió interna

Ø Material naturals emprats : Acer substitut del ferro

Ø Fonts d’energia emprades : Electricitat

Ø Invents i descobriments claus que es van donar:

Primer ferrocarril transcontinental, canal de Suez

Producció i transport de la electricitat

Es desenvolupa el motor de combustió interna

Practica : Motor de combustió interna: Practica : Electricitat:

Motor de 4 temps Obtenció: Centrals tèrmiques,

hidroelèctriques i nuclears

6) L’ACCELERACIÓ TECNOLÓGICA DELS SEGLE XX

Revolució industrial (1500 – 1850)

Ø Característiques: Guerres mundials, l’home arriba a la lluna.

Ø Canvis: Acceleració tecnològica

Ø Material naturals emprats : Plàstics, aleacions especials

Ø Fonts d’energia emprades : Combustibles fòssils, minerals radioactius, energies alternatives.

Ø Invents i descobriments claus que es van donar:

Automòbil, Radio, TV, PC’s,Robots, Satèl·lits, Enginyeria genètica…

Electrònica: vàlvula de buit, transistors, xip de silici,

Ordinadors: Etapes ( 1, 2 … generació)

7) RESUM

LA EVOLUCIÓ DELS OBJECTES TÈCNICS:

UNA MATEIXA NECESSITAT ES POT RESOLDRE TÈCNICAMANT DE VARIES FORMES DIFERENTS DEPENENT DE:

Ø Els materials, les ferramentes i les tècniques disponibles en cada lloc i en cada moment.

Ø Les fonts i les formes d’energia de les que se disposa

Ø La ideologia, les creences, les costums, les modes, les lleis de la societat que fabriquen i usen aquests objectes.

PREMISSA: DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE:

DEFINICIÓ:

· Desenvolupament per satisfer les necessitats presents sense comprometre la capacitat de les futures generacions per satisfer llur necessitats.

Solucions:

Ø Facilitar el desenvolupament del països més pobres

Ø Frenar el creixement exponencial de la població

Ø Reduir l’ús dels recursos no renovables i canviar-los per energies inesgotables ( Fusió nuclear ???)

PRACTICA: PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DEL TEU ENVOLT

1) Informació sobre estris utilitzats

2) Com han evolucionat els procediments, l’entorn Recollir informació variada: fotos, vídeos, …i comentar.

3) Exemples didàctics (annexats):

a. Evolució de l’escola (materials, procediments pedagògics, ideologies….)

b. Evolució del entorn on vivim : Tortosa

Bibliografia

Tecnologia Industrial II Batxillerat

Editorial: Mc GrawHill

Autor: S. Val, JL Huertas, J.Ibañez, JA Gonzalez, F.Torres

Diseño i Tecnologia ESO 2 Ciclo

Editorial: Akal Ediciones

Autor: James Garratt

Adreces interessants:

Webs usades en la UD:

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio

http://www.xtec.net/

http://www.educasites.net/tecnologia.htm

http://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm

http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/