Tema 17 – La Tutoria com a element de la funció docent.

Tema 17 – La Tutoria com a element de la funció docent.

Funcions del tutor a primària i a secundària.

Aportacions de la Psicologia i de les Ciències del’Educa­ció al desenvolupament d’aquestes funcions.

Sumari. Pàg.

1. INTRODUCCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.2

2. LA TUTORIA COM A FUNCIO DOCENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3

3. FUNCIONS DEL TUTOR A PRIMARIA I A SECUNDARIA . . . . . 30.7

4. APORTACIONS DE LA PSICOLOGIA I DE LES

CIENCIES DE L’EDUCACIO AL DESENVOLUPA­MENT

D’AQUESTES FUNCIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.11

5. BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.13

1. INTRODUCCIO.

Els requeriments que la societat actual ens demana, exigeixen que els alumnes no solament aprenguin coneixements específics sobre determi­nades matèries, sino un conjunt de competències que els facin aptes per a situacions que la pròpia societat els demanarà i que no sols serà coneixement i capacitat d’aprenentatge sino també adap­tació al seu entorn social i toleràn­cia i comprensió vers els seus conciuta­dans.

Referint-nos a l’Etapa d’ensenyament secundari obligatori, 12-16 anys, atès que els joves es troben en una fase evolutiva de gran influència per a decisions poste­riors, etapa en la qual han de desen­volu­par la seva formació bàsica, els seus interessos i les seves actituds, considerem que la orientació a l’escola, -en les tres ves­sants, orien­tació educativa, orientació personal-social i orienta­ció vocacional-, té una importància cabdal dins la forma­ció dels alum­nes.

Durant els últims anys el desenvolupament de la Psicologia i la Peda­gogia ens han donat elements que obliguen a revisar determinats planteja­ments didàctics vàlids fins ara. Aquests elements subratllen la neces­sitat d’un nou enfoca­ment per a la relació ensenyament-aprenen­tatge i, com a conseqüència, del rol del profes­sor en la seva tasca.

La implantació d’un nou sistema educatiu ha posat les condi­cions idònies per a fer possible aquestes noves propostes, que comporten canvis en el currícu­lum, en les metodologies didàc­tiques, en la formació del profes­sorat, en una nova concepció de la tasca del pro­fessor i, per a tenir cabuda tot això, tambè calen canvis en l’organitza­ció estructural del centre.

De tot el que hem dit fins ara ésla nova concep­ció de la tasca del professor la que ens preocu­pa. Fins fa poc la principal missió, i gairebé l’única, del professor era la transmis­sió de coneixements. Des de la per­pectiva actual, tot profes­sor, en la tasca diaria esdevé responsable no sols que l’alumne assoleixi uns objectius a través d’uns continguts, sino també de la seva formació so­cial, amb la qual cosa és l’equip de pro­fessors d’un grup d’alumnes qui ha d’assumir aquesta forma­ció i per tant la tasca tutorial, cada professor des de la seva funció específi­ca.

El Departament d’Ensenyament des de l’any 1983 porta a terme una sèrie d’actua­cions encaminades a impulsar plans d’acció tutorial als centres, mitjan­çant la formació del professorat, ajuts econòmics, in­tercanvis d’expe­riències, publi­cacions i difusió de materials de su­port.

2. LA TUTORIA COM A FUNCIO DOCENT.

El títol que encapçala aquest TEMA ens presenta a “La Tutoria com a element de la funció docent” crec que pot deduir-se de l’anàlisi de la LOGSE i de la normativa que durant els últims anys ha desenvolupat el Departament d’Ensen­yament, doncs és així com l’Administració Públi­ca es manifes­ta, escri­bint i publi­cant legislació.

Tot i que el nou ensenyament secundari obliga­tori encara és experimental, doncs no s’ha generalitzat aquest per a tots els nois i noies de Catalunya, és lògic que si desit­gem escriure de l’acció tutorial ara, ens hem de referir al model d’ensen­ya­ment que ens aporta la LOGSE.

La LOGSE (art. 60) diu:

“1. La tutoria i l’orientació dels alumnes for­marà part de la funció docent. Correspon als centres educatius la coordina­ció

d’aquestes activi­tats. Cada grup d’alum­nes tindrà un pro­fes­sor- tutor.

2. Les administracions educatives garantiran la formació acadèmi­- ca, psico­peda­gògi­ca i pro­fessional dels alum­nes, especial­ment pel que fa a les dife­rents op­cions educati­ves i a la tran­sició des del sistema educa­tiu al món labo­ral, prestant singular atenció a la superació d’h­àbi­ts socials discri­mina­to­ris que condicionen l’ac­cés als diferents estudis i professions. La coordi­nació de les acti­vitats d’orientació es durà a terme per professio­nals que

comp­taran amb la preparació necessària. A més a més, les adminis­ tra­cions edu­cati­ves garantiran la relació entre aques­tes activi­tats i les que desen­volupin les adminis­tracions lo­cals.”

Com podem veure, és la LOGSE la que diu que la tutoria i l’orientació formaran part de la funció docent, garantint aquesta orientació espe­cialment pel que fa a les diferents opcions educatives i a la transi­ció al món del treball. Parla de coordinació d’activitats, el que fa pensar que el legislador presenta la tutoria com un tot arrelat al centre, o sigui està contemplant l’acció tutorial dins el centre.

Durant el curs 1986-87 van fer-se unes jornades de formació sobre l’acció tutorial dins del Programa Experimental de la Reforma Educa­tiva on es va definir l’acció tutorial com una acció educativa que correspon al conjunt de tots els professors, éssent aquests els res­ponsables de l’educació dels alumnes més enllà de la feina concreta de facilitar l’ensenya­ment-aprenen­tatge de l’àrea o matèria que impartei­xi.

La Circular de 9 de setembre de 1988 de la Direcció General d’Ordenació i Inno­vació Educativa donava criteris i orientacions complementant les Resolu­cions de 25 de juliol del mateix any sobre l’organització i funcionament dels centres d’en­senya­ment secundari per al curs 1988-89, al manifestar-se sobre l’acció tutorial s’expres­sava d’aquesta manera:

“ACCIO TUTORIAL.

S’ha de fer possible que des de qualsevol activi tat educativa l’alumne integri actituds, valors i normes a fi que vagin transformant i configu­rant el seu comporta­ment habitual. Els nois i noies de primer curs de Batxille­rat i Formació Profes­sional de primer grau, estan en període de formació, període que és de canvi, tant físic com psíquic, i es fa necessari que acabin consolidant actituds positives vers l’estudi, els com­panys, la futura inserció al món del treball laboral, els seus am­bients habi­tuals, etc…, i uns hàbits de treball i uns comporta­ments que l’ajudin a assolir la seva plena autono­mia per­sonal amb vista a la seva promoció a estudis poste­riors o a la seva propera incorpo­ració al món labo­ral.

L’acció tutorial ha de facilitar aquesta transforma­ció dels nois i noies a nivell individual i també la seva conseqüent evolució com a grup.

L’acció tuto­rial ha de ser assumida colAlectivament per tots els pro­fessors del grup classe i comptar amb la figura del professor tutor de grup com coordi­nador -però no únic actor- d’aquesta funció.

Per tal de facilitar i organitzar la tasca tutorial, cal elabo­rar un progra­ma d’actuació periòdica (per exemple, trimestral) i un programa al llarg de tot el cicle, integrat en la progra­mació general del Centre i sem­pre en el marc del Projecte Educa­tiu que regeixi la vida escolar.

Cal preveure també la corresponent avaluació per tal d’extreu­re’n les conclusions escaients i plani­fi­car, si és el cas, les modificacions més convenients.

L’acció tutorial ha de cobrir l’àmbit de l’orientació personal, escolar i professio­nal i s’ha d’establir en relació amb l’alum­ne, considerat indi­vidualment, amb el grup-classe i amb els pares:

– En relació amb l’alumne, s`ha de fer un seguiment individual, facili­- tant que s’estableixin contactes personals periòdics.

– En relació amb el grup classe, s’ha de fer periòdicament una sessió­ de tutoria colAlectiva, abor­dant tant el tractament informatiu o de debat de qües­tions d’interès dels alumnes (educa­ció per a la salut, formació per al lleure, esdeveni­ments polí­tics, econòmics, socials, científics o cultu­ rals) com analit­zant i cercant solucions colAlecti­ves als as­pects més interes­sants del funciona­ment del grup. Per tal de realitzar aquestes sessions, és possible, convenient i molt interessant fixar una hora set­ ma­nal a l’horari dels alumnes per dedicar a tuto­ria.

Aquesta pot ser perfectament una hora de per­manència del pro­fessor al centre pre­vista tant en el règim de dedicació dels profes­sors dels cen­ tres públics com en el conveni labo­ral dels profes­sors dels cen­tres pri- vats.

– En relació amb els pares, possibilitant i fomentant entrevis­tes perso­-

nals a fi d’afavorir l’intercan­vi d’informació i el seguiment conjunt (fami­ liar i esco­lar) de l’evolució de l’alum­ne. Cal també realit­zar re­unions conjuntes -com a mínim a l’inici i al final del curs- amb tots els pares dels grup per tractar els temes d’interès més gene­rals”.

Posteriorment apareix l’Ordre de 5 de maig de 1989, per la qual s’estableix un programa d’AT que orienta la planifi­cació i l’organització dels plans d’acció tutorial

en els centres d’ensenyament secundari a Catalunya. a l’article 3 es fixen els objectius següents:

“- Proporcionar als estudiants una orientació educa­tiva adequada, acadèmica i professio­nal d’acord amb les aptituds, les necessi­ tats i els interessos que mostrin.

– Donar suport a la figura dels professors en la seva dimensió de dinamitzadors de l’acció tutorial en el centre.

– Proporcionar als professors informació i formació adient ba- sant-se en les funcions que han d’asu­mir com a tutors.

– Regular la planificació i l’organització dels plans d’acció tutorial i extendre progressivament la seva implantació a tots els cen- tres d’ensen­ya­ment secundari.

– Intercanviar experiències de diferenctds centres amb la finalitat de reforçar la figura i les actuacions dels tutors establint un procés de coherència i de continuïtat pedagògica en l’acció tu- torial.”

Més endarrera, al Art. 4 diu que el Departament d’Ensenyament estimularà als centres perquè elaborin el seu Pla, tot oferint una formació actualizada als pro-fessors tutors i potenciant la coordinació de recursos a nivell de zona.

L’Art. 5 ens defineix el pla d’acció tutorial com el conjunt d’accions d’orientació personal, acadèmica i professional, dissenyades pels professors amb la colAlabo­ra­ció dels alumnes i de la mateixa comunitat educativa basant-se en les seves necessitats en el marc del projecte educatiu del centre.

Les característiques que ha de tenir un PAT: objectius, prioritats, procediments a emprar, etc…es citen a l’Art. 7.

Una part molt interessant d’aquesta Ordre és l’annex on es donen pautes orienta-ti­ves per al desenvolupament del projecte d’acció tutorial de cada centre.

Posteriorment, l’Ordre de 10 de maig de 1989, i les Resolucions de 24 de maig de 1990, 15 de maig de 1991, 9 d’abril de 1992 i 11 de juny d’enguany concreten,

mitjançant concurs públic, l’atorgament d’ajuts destinats a la realització de plans d’acció tutorial (PAT) en els centres d’ensenyament secundari a Catalunya.

El Decret 226/1990 de 4 de setembre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivel no universitari de Catalunya, desplega de forma sistemàtica aquests drets i deures en el si de la comunitat escolar i per tant dóna pautes molt clares per a la incidència de l’acció tutorial en el procés educatiu.

En les Resolucions de la Direcció General on, anualment, es donen instruc­cions per a l’organització i funcionament dels centres docents públics i privats d’en-senya­ment secundari a Catalunya, per al corresponent curs acadèmic, s’ha anat establint les tasques d’activitat de l’acció tutorial individual i de grup, així com les accions de suport a la coordinació de la tutoria, donant-li cada vegada més contingut i dibuixant millor el perfil d’aquesta tasca.

3. FUNCIONS DEL TUTOR A PRIMARIA I A SECUNDARIA.

3.1 A la primària.

La Resolució de 18 de juny de 1993, que dóna instruccions d’organització i funcionament dels centres dicents públics de Catalunya on s’imparteixen ensenyament d’educació infantil-parvulari, d’educació primària, d’educació general bàsica i centres d’educació especial per al curs escolar 1993-94, al seu annex 1, punt 2.4.1 Tutoria, diu:

“El director del centre, en ús de les seves fun­cions i d’acord amb les necessitats dels alumnes i de les característiques del centre, designarà un tutor per a cada grup d’alumnes, el qual vetllarà per l’atenció individualitzada, pel seguiment del grup i per la coordi­nació entre tots els docents que intervenen en l’activitat pe­dagògica del grup, i vehicularà l’intercanvi d’informació amb les families io els represen­tants legals.

En els darrers cursos de l’actual EGB, els tutors desinats empra-ran la informació sobre necessi­tats, característiques i nivells competencials de cada alumne per informar-lo de les possibilitats del sistema educatiu i orientar-lo de la manera més ajustada pos-sible cap a les opcions educatives que se li obren en acabar aques­ta etapa.”

3.2 A la Secundària.

Per al curs 1993-94, les Resolucions donant instruccions per l’inici de curs tenen data del 18 de juny de 1993. Específica­ment per a l’ensenyament secundari han sortit tres disposi­cions: la primera, que dóna instruccions per a l’organització i funcionament dels centres docents públics d’ensenyament secundari de Catalunya; la segona, sobre l’organit­za­ció general del curs escolar dels centres docents privats d’ensenyament secundari de Catalunya i la tercera per la qual es donen instruccions específiques per a l’organització i funciona­ment dels centres que imparteixen amb caràcter experimen­tal l’Etapa de Educació Secundària Obligatòria o el Batxillerat i que completa les instruccions d’organitza­ció i funcionament de caràcter general per a tots els centres d’ensenya­ment secundari.

D’aquestes Resolucions, és a la primera on trobem regulada la part de l’acció tutorial, doncs a la segona en l’Article 2, apartat 22, punt c, ens remet a l’ordre de 5 de maig de 1989 ja mencionada i en la tercera Resolució, en les considera­cions generals, punt 1.5 de l’ANNEX I, indica que seran dues les hores que el tutor dedicarà als alumnes, una hora lectiva amb el grup-classe i l’altra, no lectiva, per atendre individual­ment als alumnes. Alhora de regular el currículum, indica els 2 crèdits de tutories que hi haurà en cada cicle, dels dos cicles que consta l’Etapa. Per tant transcrivim la part corresponent a l’Acció Tutorial de la primera Resolució.

“2.3 ACCIO TUTORIAL.

L’acció tutorial inclou un conjunt d’actuacions educatives dels professors d’un centre adreçades a afavorir l’ajustament de les acti­vi­tats do­cents de les diverses necessitats dels alumnes, fona­

mental­ment els àmbits curriculars i d’orientació professio­nal. Per tant, l’acció tutorial compromet l’actuació de tots els professors del centre i requereix tre­ball en equip dels professors, d’acord amb una pro­grama­ció.

Els equips de professors han de decidir i progra­mar els aspectes de treballs prioritaris per a cada nivell; tècniques d’estudis aplica­

des a cada materia, criteris d’avaluació, hàbits de treball, recupe­ració d’àr­ees i matèries, formes d’atenció a les necessi­tats educa­

tives especials dels alumnes, etc. La programació d’aquestes acti-vi­tats, que comprèn aspectes que corresponen a la tutoria indivi­dual i a la tuto­ria de grup, constitueix el Pla d’Acció Tutorial del centre.

D’acord amb el que disposa l’Ordre de 5 de maig de 1989, per la qual s’estableix un programa d’acció tutorial que orienta la planifi­cació i l’organització dels plans d’acció tutorial en els centres d’ensen­ya­ment secundari de Cata­lunya, el Pla d’Acció tuto­rial de centre és el conjunt d’ac­cions d’orientació personal, acadèmica i professio­nal, dissenya­des pels professors amb la col.labora­ció dels alumnes i de la resta de la comunitat edu­cativa basant-se en les seves necessi­tats. Aquest con­junt d’activitats ela­borat per l’equip directiu del centre s’e­fec­tuarà amb la participació i aprova­ció del Claustre de profes­sors i el Consell Escolar en el marc del Pro­jecte educatiu del cen­tre.

En els horàris de tots els grups d’alumnes, hi figurarà una hora setmanal dedicada a activitats de tutoria. Per coordinar l’acció tutorial, per a cada grup d’alumnes el director desig­narà, a pro­posta del cap d’estudis, i un cop escol­tat el Claustre, un professor tutor que haurà de ser professor del grup i preferentment de les mat­èries comunes del grup. L’exercici de les funcions de tutors serà coordinat pel cap d’estu­dis, el coor­dinador pedagògic, o pel càrrec directiu que en el centre tingui atribuïda aquesta responsa­bilitat.

L’acció tutorial, a més de la coordinació dels equips de profes­sors, comporta la relació amb cada alumne del grup (tutoria indi­vidual) i la relació amb el grup sencer (tutoria de grup). En relació amb la tutoria individual, corresponen al tutor, amb la col.labora­ció dels altres professors, les funcions següents:

– Conèixer la situació de cada alumne amb la finali­tat de facilitar el procés d’aprenentatge i el de desenvolupament personal.

– Fer un seguiment individualitzat de l’alumne utilit­zant els diver­ sos procediments habituals (entre­vista personal, fitxa de regis­ tre, reunions, seguiment del procés d’avaluació, etc.).

– Ajudar i orientar els alumnes en la planificació i realització de les seves tasques escolars.

– Orientar l’alumne en l’elecció d’estudis i profes­sions, d’acord amb els seus interessos i capaci­tats.

– Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte.

– Informar als alumnes, especialment els de primer curs, sobre el funcionament del centre, i man­tenir-los informats durant tot el curs.

– Propiciar l’autoestima dels alumnes i destacar els aspectes po- sitius de la seva persona, per millo­rar la seva capacitat de rela­ cio inter­personal i el seu rendiment.

– Col.laborar amb els pares en el procés educatiu i informar-los de l’aprofitament acadèmic de l’a­lumne.

– Rebre els alumnes, o els seus pares, d’acord amb l’horari desti­- nat a l’efecte que consta en la declaració personal de l’horari de treball, sense perjudici d’adaptar aquest horari en els casos que sigui aconse­llable.

En relació a la tutoria de grup, corresponen al tutor, amb la col.la­boració dels altres professors, les funcions següents:

– Programar les actuacions tutorials conjuntes amb tot el grup.

– Presidir les sessions de la Junta d’Avaluació del grup, sense perjudici de les atribucions del director pel que fa al COU, i tenir cura de la documentació corresponent.

– Fer constar en acta els acords presos a les ses­sions de la Junta d’Avaluació del grup.

– Vetllar pel bon funcionament del grup, d’acord amb les normes de règim intern del centre.

– Coordinar i presidir les reunions de professors del grup.

– Coordinar la realització de les activitats del grup fora de l’aula.

– Vetllar pel control de l’assistència dels alumnes del grup, sense perjudici del que disposi el Reglament de règim intern del centre.

– Impulsar i, si escau, convocar per delegació del director, les reunions de professors i pares del grup, i assegurar que aquests estan sufi­cientment informats sobre el funciona­ment del cen­tre i sobre el grup en concret.

– Mantenir informats als pares sobre les activitats i el progrés del grup, afavorint un clima de diàleg i mútua col.laboració.

Fins aquí hem fet una transcripció selectiva de la normativa existent sobre l’acció tutorial, els plans d’acció tutorial i les tutories.

4. APORTACIONS DE LA PSICOLOGIA I DE LES CIENCIES DE L’EDUCACIO AL

DESENVOLUPAMENT DE LA FUNCIO TUTORIAL.

En la formació de tot professor hauria de ser inclosa la formació psicope­dagògica bàsica, per la qual cosa es fa necessari potenciar aquesta formació a través de:

– els programes institucionals de formació permanent del professorat en la funció tutorial i

– la lògica autoformació mitjançant el desenvolupament de la pròpia pràctica do­ cent.

En les Ciències de l’Educació i en la Psicologia el professor trobarà punt de reflexió per a la seva formació i per a la pràctica de la funció tutorial com són:

– la psicologia general, la psicologia evolutiva, , la psicologia de l’aprene­tatge, de l’educació, la social, etc.

Per una altra banda trobarà també:

– Coneixements de pedagogia general, de pedagogia experimental, tècniques de programació, sobre les distints tipus d’avaluació i els seus instru­ments, etc.

5. BIBLIOGRAFIA.

– ALVAREZ, M. i otros:

La orientación vocacional a través del currículum y la tutoria: Una propuesta para la etapa 12 a 16 años. Col. MIE. ICE Universitat de Barcelona y Ed. Graó. Barcelona, 1991.

– ARNAIZ, P. i altres: Eines per a l’acció tutorial. C.E.A.C.. Barcelona, 1985.

– CLEMES, H. y otros:Como desarrollar la autoestima en niños y adolescentes. Editorial Debate. Madrid, 1991.

-DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT:

* Experimentació del primer cicle d’Esenyament Secun­dari. Volum III. Orientació i Tutoria. Barcelona. 1985.

* Mòduls de tècniques d’estudis. Elements meto­dològics.Barcelona. 1988.

* Programa d’informació i orientació als estu­diants. (Dossier d’activitats). Bulletí de mestres, núm. 230. Barcelo­na, 1992.

* L’acció tutorial.Bulletí de mestres, núm. 231. Barcelona, 1992..

* Quadern d’orientació als estudians.Folletó. Barcelona, 1992.

– ESTREMS, N. I LLADO, C.: La pràctica de la tutoria a l’escola. Editorial Barcanova. Barcelona, 1991.

– MACHARGO, J.:El professor y el autoconcepto de sus alumnos. Editorial Escuela Española. Madrid 1991.