Tema 24 – L’organització del sistema d’organització i suport a Espanya en les diferents Administracions Educatives: Equips de sector. Programes d’orientació a centres.

Tema 24 – L’organització del sistema d’organització i suport a Espanya en les diferents Administracions Educatives: Equips de sector. Programes d’orientació a centres.

Sumari Pàg.

1. L’ORGANITZACIO DELS SISTEMES D’ORIENTACIO

I SUPORT A ESPANYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.2

2. ELS SERVEIS D’ORIENTACIO I SUPORT AL TERRITORI

GESTIONAT DIRECTAMENT PEL MINISTERI D’EDUCACIO

I CIENCIA. ELS SERVEIS D’ORIENTACIO EN ELS

PROPIS CENTRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.2

3. L’ORIENTACIO I L’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGOGIC

A CATALUNYA: ELS EAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.8

4. BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.13

1. L’ORGANITZACIO DELS SISTEMES D’ORIENTACIO I SUPORT A ESPANYA

La Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu fixa en el Títol IV, referit a la qualitat de l’ensenyament, que “les Administracions educatives garantiran l’orientació acadèmica, psicopedagògica i professional dels alumnes, especialment en allò que fa referència a les diverses opcions educatives i a la transició del sistema educatiu al món laboral…” (Article 60.2).

Així mateix, l’article 36, en el Capítol V dedicat a l’educació especial estableix:

“1. El sistema educatiu disposarà dels recursos necessaris perquè els alumnes amb necessitats educatives especials, temporals o perma­nents, puguin assolir dins del mateix siste­ma els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alum­nes.

2. La identificació i valoració de les ne­cessitats educatives especials es realitzarà per equips integrats per professio­ nals de qualificacions diverses, que establiran en cada cas plans d’actua­ció en relació amb les necessitats educatives especí­fiques dels alumnes.

3. L’atenció a l’alumnat amb necessitats espe­cials es regirà pels principis de normalització i d’integració escolar.

4. Al final de cada curs, s’avaluaran els resultats aconseguits per cadascun dels alumnes amb necessitats educatives es- pecials, en funció dels objectius proposats a partir de la valoració inicial. Aquesta avaluació permetrà variar el pla d’actuació en funció dels seus resultats.”

L’organització dels sistemes d’orientació i suport psicopedagògic als centres, en les diferents Administracions Educatives, s’adrecen principalment a donar resposta al que la LOGSE estableix en aquests dos articles, bé separadament per mitjà de serveis especialitzats en l’orientació psicopedagògica o en l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials, o bé, com en el cas de Catalunya, amb serveis que, en les seves funcions, integren ambdues competències.

2. ELS SERVEIS D’ORIENTACIO I SUPORT AL TERRITORI GESTIONAT DIRECTA­MENT PEL MINISTERI D’EDUCACIO I CIENCIA. ELS SERVEIS D’ORIENTACIO EN ELS PROPIS CENTRES

El Ministeri d’Educació i Ciència, per a l’àmbit territorial en què té la gestió directa de l’ensenyament orienta les funcions d’aquests serveis fonamentalment en el suport als centres i la col.laboració amb el professorat en les tasques d’atenció a la diversitat i de planificació i desenvolupament curricular. La intervenció psicope­dagògica ha de contribuir a la millora de la institució escolar mitjançant un suport permanent que ajudi els centres a fomentar el treball coordinat dels equips docents, a incorporar innovacions metodològiques i materials didàctics, a establir normes d’atenció a la diversitat i a desenvolupar es­tratègies que permetin una intervenció educativa adaptada a les necessitats dels alumnes, siguin quines siguin les seves necessi­tats.

Conjuntament amb els Centres de Professors i Recursos, els Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica conformen la xarxa externa integrada a les Unitats de Programes Educatius de les Direccions Provincials que el sistema educatiu posa al servei dels centres de cada província.

L’Ordre de 9 de desembre de 1992 per la qual es regulen l’estructura i les funcions dels Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica integra els fins aleshores Serveis d’Orientació Escolar i Vocacional i els Equips Multiprofessionals per a l’Educa­ció Especial.

Els nous Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica són serveis sectoritzats composats per Psicòlegs, Pedagogs, Treba­lladors Socials i, quan el compliment de les funcions assignades així ho requereixi, per Mestres especialistes en audició i llenguat­ge.

La configuració d’aquests equips preveu que se’ls atribueixin diferents funcions segons siguin:

– Equips Generals d’Orientació Educativa i Psicope­dagògica

– Equips d’Atenció Primerenca

– Equips Específics

– Als Equips Generals d’Orientació Educativa i Psicope­dagògica se’ls atri- bueixen les següents funcions:

1. Funcions de suport especialitzat als centres d’Educa­ció Infantil i Primària, que realitzaran a través de la seva participació en les Comissions de Coordinació Pedagògica dels centres i que es poden organitzar en tres blocs:

a) Funcions de col.laboració en els processos d’elaboració, aplicació, avaluació i revisió dels projectes curriculars.

Mitjançant l’acompliment d’aquestes funcions, l’Equip col.labora amb el professorat del centre en les decisions generals de caràcter metodològic, en l’organització i de- sen­volupa­ment del pla d’acció tutorial, en l’establiment de criteris generals sobre avalua­ció dels aprenentatges i pro- moció dels alum­nes, en el disseny de procedi­ments i ins- tru­ments d’ava­luació i en la preven­ció i detecció de difi- cultats o problemes de desenvolupament personal i d’apre- nentatge.

b) Funcions relacionades amb l’a­tenció indivi­dualitzada als alumnes. Estan vinculades a l’adopció de mesures especí- fi­ques per a l’aten­ció a la diversitat i inclouen actua­cions referides a l’avaluació psico­pedagògi­ca, a la col.labo­ració amb el professorat en l’elaboració d’a­daptacions curricu­ lars i activitats de recuperació i reforç, a la participa­ció en el seguiment d’alumnes amb necessi­tats educatives espe- cials i al recolza­ment psicopedagògic especialitzat.

c) Funcions dirigides a promoure la coope­ració entre els centres edu­catius i les famí­lies. Supo­sen la participació en la planifica­ció i de­senvo­lupament d’activitats, els ob­jectius de les quals són potenciar la relació i la comunicació entre pares i professors, facilitar l’intercanvi d’infor­mació, im- plicar les famílies en les activitats i programes que es rea- litzen en els centres i contribuir a la seva formació com adults amb responsabilitat directa en l’educació dels seus fills.

2. Funcions en relació al sector que també es poden agrupar en tres categories:

a) Funcions concernents a les de­mandes d’avaluació psicope­ dagògica d’alumnes amb necessitats edu­catives espe­cials i a la seva orien­tació cap a la modalitat d’escolarit­zació més adequada.

b) Funcions de col.laboració i coor­dinació amb altres instàncies i ins­titucions:

* Amb el Servei d’Inspecció Educa­tiva, els Centres de Profes­sors i altres institucions, fonamen­tal­ ment en tasques d’assessora­ment tècnic, esco­ larit­zació d’alum­nes amb ne­cessi­tats educati­ves espe­cials i activitats formatives per al perfec­cio-

na­ment del professorat.

* Amb altres serveis de la zona de caràcter social, cultural i sanitari per tal de projectar actuacions conjun­tes i, en el seu cas, derivar determi­nades intervencions.

* Amb centres escolars i altres Equips d’Orien­tació Educativa i Psicope­dagògica per facilitar l’ac­cés a les diferents etapes dels alumnes, especialment d’aquells que necessiten mesures educatives es- pecífiques, i assegurar el segui­ment d’aquests alumnes davant de possibles canvis de centre. També per afavorir l’inter­canvi d’expe­riències entre els centres del sec­tor.

* Amb centres específics d’Educa­ció Espe­cial per rendabilitzar re­cur­sos i coordinar actua­cions.

c) Funcions relacionades amb l’ela­boració i difusió de materials psico­pedagògics que siguin d’uti­litat per als professors.

– Els Equips d’Atenció Primerenca també tenen funcions de suport especia­litzat i funcions en relació al sector.

1. Les funcions de suport especia­litzat se­rien:

a) Respecte als centres d’Educació Infan­til:

* Col.laborar en els processos d’e­labo­ra­ció, aplicació, avalua­ció i, en el seu cas, revisió de projectes curri­ cu­lars que con­templin la diver­sitat dels alumnes.

* Assessorar els eq­uips do­cents en tots aquells aspec­ tes psi­cope­dagò­gics i orga­nitza­tius que afectin el bon fun­cionament del centre i afa­vo­reixin la integració de nens amb necessitats edu­catives especials.

b) Respecte a l’atenció d’a­lumnes amb neces­sitats edu­catives es- pe­cials:

* Planificar les accions per a la pre­venció i detecció pri- me­ren­ca d’a­quests nens.

* Identificar i valorar la seva pro­blem­àtica. D’a­questa valo­ració es derivarà la pro­posta d’interven­ció educa­- tiva i de provisió de suports especialit­zats per a la se- va aplica­ció, seguiment i avaluació.

* Aplicar, si calgués, la part del pro­grama que suposi intervenció espe­cialitzada de caràcter psicope­dagògic, ja sigui individual­ment o en grup re­duït, dins l’aula o fora d’ella.

c) Respecte a la intervenció amb famílies:

* Desenvolupar programes que facili­tin la parti­cipació d’aquestes en el centre.

* Orientar les famílies en aquells as­pectes que resultin bàsics per atendre adequadament els nens amb ne- ces­sitats educatives espe­cials.

2. Les funcions en relació al sector:

a) Localitzar els recursos educatius, sani­taris i socials del sector amb la finalitat d’aconseguir el seu òptim aprofita­ment.

b) Procurar la col.laboració amb aqu­ells orga­nis­mes i institucions que donen aten­ció a la infància amb l’ob­jecte de projectar actua­ cions conjun­tes encaminades a la prevenció i detec­ció precoç d’alum­nes amb ne­cessitats educati­ves espe­cials.(Centre Base de tracta­ment de l’INSERSO, Centres d’O­rientació Familiar de l’IN­ SALUD, Conselleries de Salut i Be­nestar Social, etc.).

c) Realitzar l’avaluació psicope­dagògica dels nens i nenes amb ne­- cessitats educatives especials entre zero i sis anys, no escolarit­ zats, pro­posant la modalitat d’esco­larització més adequada en ca- da cas.

d) Col.laborar amb els Centres de Professors i altres institucions en activitats de formació de professio­nals d’Escoles d’Educació In- fantil i de pares.

e) Elaborar i difondre materials i eines psicope­dagògiques que si­guin d’utilitat per al professo­rat.

– I, els Equips Específics, adreçats a donar suport per a l’atenció educativa d’alumnes que presenten greus dèficits sensorials, motòrics o mentals, que centren la seva actuació en tres àmbits d’assessorament.

1. Funcions d’assessorament i suport especialitzat a Equips Generals, Equips d’Atenció Primerenca i Orienta­ció de Cen­tre i Departaments d’Orientació d’Instituts d’Educació Secundària.

a) Assessorament en l’adopció de mesures d’ade­quació curricular, tant dins l’àmbit del centre i de l’aula com en les adaptacions curri­culars individualitzades d’alumnes amb dèficits específics.

b) Assessorament i col.laboració en la proposta, disseny o adaptació de procediments, instru­ments i es­tratègies per a l’avaluació cur- ricular i psicopedagògica, fonamentalment en allò que es refereix a procedi­ments alternatius i/o com­plementa­ris que facilitin la co- municació amb l’alumne i permetin determinar la seva competèn- cia curricular.

c) Col.laboració en el desenvolupa­ment de progra­mes formatius i de suport que dinamitzin les relacions entre el centre i la família i que impliquin els pares en l’educació dels fills amb necessitats educa- ti­ves especials.

d) Assessorament i col.laboració amb els Departa­ments d’Orientació en els Instituts d’Ensenyament Secundari, a petició d’aquests, en activitats d’orientació professional adreçades a alumnes amb de- termi­nats dèficits.

2. Funcions de suport especialitzat a centres d’integració preferent.

En els centres d’integració preferent els Equips Especí­fics hi desenvolupa­ran les

funcions que els Equips Generals tenen atribuïdes a la resta de centres.

3. Funcions d’àmbit sectorial:

a) Elaboració d’un mapa de neces­sitats que per­meti fer una distribu­ ció operativa dels recur­sos disponi­bles. Dins d’a­questa anàlisi, és determi­nant el coneixement dels centres de la seva província (or- di­naris, preferents i especí­fics), així com d’altres serveis, de ma- nera que es puguin valorar els recursos de què es dis­posa per do- nar res­posta a les necessitats especials d’aquests alumnes.

b) Elaboració, adaptació i difusió de materials i instruments sobre orien­tació educativa i inter­venció psico­pedagògica per als alumnes amb minusvàlues en les quals aquests Equ­ips estan especialitzats.

En relació amb aquestes tas­ques, els Equips Específics col.labora­ran en l’adapta­ció, el control i el seguiment de la utilització i aprofitament d’a­quells mitjans tèc­nics individuals o col.lec­tius que el Ministeri d’Educa­ció i Ciència aporta als centres i als alumnes per a una millor educació d’aquests (aparells de FM, pròtesi, ordinadors, comunica­dors, màqui­nes Perkins, etc.)

c) Col.laboració, amb altres Equips i serveis edu­catius, sanitaris i so­ cials, en actuacions preventives i en la detecció precoç de casos amb el dèficit específic del qual s’ocupen. A aquest efecte, partici­ paran en les tasques adre­çades a elaborar i mantenir actualitzat un cens de control sobre els casos existents a la provín­cia.

d) Avaluació psicopedagògica d’a­lumnes amb necessitats específi­ ques i col.laboració en els proces­sos d’escolarització i transició d’e­tapa.

e) Col.laboració amb la Inspecció Educativa, amb els Centres de Pro- fessors i amb altres institucions en el suport, assessorament i for­ mació dels professors i pares d’a­lumnes dins l’àrea de la seva es- pe­cialitat.

Als centres d’Educació Secundària la intervenció psicope­dagògica es canalitza dins dels propis centres a través del Departament d’Orientació i especialment de la figura del professor especia­lista en psicologia i pedagogia al qual se li atri­bueixen funcions de coordinació de les actua­cions d’orientació que es realitzen als centres.

L’Ordre de 27 d’abril de 1992 que dóna instruc­cions per a la implantació avançada del segon cicle d’ESO, fixa com a actua­cions prioritàries dels Departaments d’Orientació, les següents:

a) Orientació educativa i professio­nal als alumnes.

b) Col.laboració i assessorament als tutors en la planifi­cació d’acti- vitats per al desen­volupament de la funció tutorial.

c) Col.laboració amb els tutors per preve­nir i detectar dificultats edu- catives o pro­blemes d’aprenentatge que presenten els alumnes i intervenció per intentar posar remei a aquestes dificultats o pro- blemes.

d) Col.laboració amb els altres Departa­ments en l’atenció als alumnes amb difi­cultats d’aprenentatge i en el disseny i aplicació de pro- gra­mes d’adaptació indivi­dualit­zats per a alumnes que ho necessi­ tin.

e) Intervenció, d’acord amb la normativa corresponent, en les deci- sions sobre avaluació i promoció dels alum­nes que participin en programes d’adaptació indivi­dualit­zada.

f) Assessorament a la comisión de coordi­nació pe­dagògica en els aspectes psico­pedagògics i meto­dològics per a l’elaboració del projecte curricular del centre.

g) Difusió entre els alumnes, directament, o a través dels tutors, d’in- forma­ció sobre el món laboral i les sortides professionals vincu- lades a l’Educació Secundària.

3. L’ORIENTACIO I L’ASSESSORAMENT PSICOPE­DA­GOGIC A CATALUNYA:

ELS EAP

A Catalunya, l’Ordre de 20 de maig de 1983 regulava la interven­ció psicopedagògi­ca als centres i creava els Equips d’Assessora­ment i Orientació Psicopedagògica (EAP) als quals atribuïa les següents funcions:

a) La prevenció educativa en el medi escolar, familiar i social.

b) La detecció, tan aviat com sigui possible, dels proble­mes i tras- torns en el desenvolupament psicopedagògic de l’infant.

c) La valoració multidisciplinària de les necessitats educati­ves espe- cials d’un alumne determinat i de les seves possibilitats. Aquesta valoració cal que sigui feta des de la perspectiva de l’anàlisi de les distintes varia­bles que hi incideixen: escolars, familiars i socials.

d) L’elaboració de programes de desenvo­lupament individual que do- nin resposta a les necessitats de cada alumne valorat i la seva proposta al professor tutor o de suport a qui pertoca l’aplicació.

e) El seguiment del programa de desen­volupament individual en es- treta col.labo­ració amb tots aquells que hi prenguin part.

f) L’orientació escolar, personal i vocacio­nal dels alum­nes, especial­ ment en els moments crítics de llur escola­ritat.

g) L’assessorament i ajuda tècnica als professors d’EGB i d’EE i de suport pel que fa a l’orientació escolar i vocacional dels alumnes.

h) Contribuir, com a òrgan tècnic sectorit­zat, en la realització del dis- seny del qua­dre de necessitats concre­tes del sector que ha d’ela- bo­rar la Inspecció, la qual l’elevarà a la Comissió Territorial.

Aquestes funcions, desenvolupades posterior­ment per la Resolu­ció de la Direcció General d’Ensenyament Primari de 1984, en la qual s’establien les línies bàsiques d’actuació dels EAP, estan mediatitzades per la promulgació de la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu i del Decret 75/1992 pel qual s’estableix l’ordena­ció general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària a Catalunya.

Actualment els EAP s’integren en el conjunt de serveis educatius que el Departa­ment d’Ensen­yament ha anat creant: els Centres de Recursos Pedagògics (CRP), els Centres de Recursos Específics per a Deficients Auditius (CREDA), els Camps d’Aprenentatge i els propis EAP, i que s’han constituït com a nuclis de dinamització pedagògica, de suport i d’orientació psicope­dagògica, de recerca de noves metodologies, d’apropa­ment de l’escola a l’entorn i de respecte al medi ambient.

Els Equips d’Assessorament i Orientació Psico­pedagògica (EAP) són serveis sectoritzats inte­grats per Psicòlegs, Pedagogs i, en alguns casos, Treballadors Socials que tenen l’àmbit d’intervenció als centres d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària i d’educació especial.

Les seves actuacions s’adrecen als centres i professors, als alumnes i a les seves famílies i al sector en què intervenen.

La concreció de les funcions que tenen encoma­nades respecte a aquests àmbits d’intervenció comporten actuacions com les següents:

– En relació als centres i al professorat

En aquest àmbit, considerem que els EAP han de desenvolupar actuacions com les següents:

1. Assessorament als centres en el procés d’elaboració, aplicació i revisió dels Pro­ jectes curriculars, en tot allò que faci referència a aspectes psicopedagògics i d’aten­ció a la diversitat de necessitats dels alumnes. Això implica actuacions concre­tes dels EAP referides als següents as­pectes relacionats amb les possi- bilitats d’oferir resposta als alumnes amb menys recursos per a aprendre:

* Proporcionar criteris per a la con­creció d’ob­jectius i continguts, en el sentit que es faci un plantejament equilibrat dels diferents tipus de capacitats i continguts presents en les àrees, per tal de poder prioritzar alguns d’ells en funció de les ca­racterístiques específiques d’alguns alumnes.

* Assessorar sobre les formes de diversificar i flexibilitzar les activitats d’aprenentatge per a fer-les acces­sibles als alumnes que tenen més dificultats per a participar-hi o per evitar pre­ventivament que esdevin­guin inaccessibles per a altres alu­mnes.

* Assessorar sobre formes de di­versificar i flexibilitzar aspectes organitzatius, tot optimit­zant els recursos disponibles: espais, agru­ pa­ments, horaris, per tal que els equips de mes­tres i professors puguin configurar organitza­cions adients per atendre tots els alum­ nes amb dificultats o risc de pre­sentar-les.

* Proporcionar criteris perquè el professorat dissenyi les formes d’avaluació de tal manera que es tinguin en compte les diferències d’inte­ressos, expectatives i capaci­tats dels alumnes i s’obtingui infor­mació adient per a prendre deci­sions (ajuts, repeticions, promo­ ció,…) a partir de diferents situa­cions d’ensenyament i aprenentat­ge.

* Proporcionar criteris per a l’elabo­ració de materials o per a la selec­ ció i ús adequat dels materials convencionals, així com assesso­rar- los per fer les adaptacions necessàries.

2. Assessorament al professorat en tot allò que es refereixi a l’atenció a la diversitat a l’aula. Això implica actuacions concretes dels EAP referides als següents aspectes relacionats amb les possibilitats d’oferir respos­ta als alumnes amb menys recursos per a aprendre:

* Col.laborar amb el professorat en l’avaluació de necessitats dels alu­mnes per tal de determi­nar quins són els que necessiten ajut, i de quin tipus se li ha de proporcionar. Aquesta actuació és indis- socia­ble de la revisió i diversificació dels procediments d’avalua­ció.

* Participar en l’elaboració i segui­ment d’adap­tacions del currículum per als alumnes amb necessitats educatives especials i per a tots aquells alumnes que les puguin necessitar.

* Assessorar el professorat en rela­ció a les formes més adients d’or­ ganització de les activi­tats per oferir oportunitats de participació als alumnes amb menys recursos per aprendre.

* Participar amb el professorat en el seguiment de les formes d’aten- ció específica que s’hagin pogut orga­nitzar per als alumnes amb més dificultats o necessitats educatives especials.

3. Participar amb el professorat en l’elabo­ració, aplicació i revisió del Pla d’Acció Tutorial.

4. Participar amb el professorat en les actuacions que es relacionin amb l’orien­tació escolar i professional dels alumnes.

– En relació amb alumnes i famílies

En aquest àmbit, considerem que els EAP han de desenvolupar actuacions com les

següents:

1. Avaluació de necessitats dels alumnes amb necessi­tats educatives espe­ cials i proposta d’escolarització.

2. Informar i orientar les famílies dels alumnes que per les seves condicions necessitin suport i orientació en relació a l’atenció educativa dels seus fills.

3. Promoure i participar en programes d’informació o de formació adreçats a les famílies, en col.laboració amb el professo­rat.

4. Col.laborar amb el professorat en l’es­tabliment d’una adequada relació entre famílies i centres.

– En relació al sector

En aquest àmbit, considerem que els EAP han de desenvolupar actuacions com les

següents:

1. Identificació dels recursos del sector amb com­petències relacionades amb les actuacions dels EAP.

2. Aportació de suport i de criteris tècnics psicope­dagògics a altres òrgans de l’ad­ministració educativa.

3. Col.laboració amb altres programes o serveis educa­tius del Departament.

4. Col.laboració amb altres programes o serveis depe­nents d’altres Departa­ ments o de les Administracions locals.

4. BIBLIOGRAFIA

– Butlletí Oficial del MEC núm. 32 d’agost de 1993.

– Jornades de formació per als professionals dels EAP.

Recull de Ponències. Sant Cugat del Vallès, se­tembre de 1993.

– Llei Orgànica 1/1980, de 3 d’octubre, d’Ordena­ció General del Sistema Educatiu.

– Orden de 9 de diciembre de 1992, por la que se regula la estructura y funciones de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.

– Ordre de 20 de maig de 1983, per la qual es regula la intervenció psicopedagògi­ ca als centres escolars i es creen els EAP.

DOGC núm. 344 de 13 de juliol de 1983.