Tag Archives: tema 2 orientación educativa

Tema 2 – Les capacitats com a objectiu de l’educació. Els seus diferents aspectes. Valor intrínsec. Valor propedèutic. Caràcter funcional en relació a la vida quotidiana.

Hameline (1979) proposà l’expressió “intencions educatives” per designar els enunciats més o menys explícits dels efectes esperats en un termini més o menys llarg, i amb major o menor certesa i interès pels educadors, alumnes, planificadors i responsables educatius, sense…

Tema 3 – Processos d’aprenenta­tge:Condicionament, aprenentatge per observació, Aprenentatges superiors. El processament de la informació: el paper de l’atenció i la memòria.Les habilitats metacognitives.

En general, s’anomena ccondicionamemt clàssic a la creació de una connexió entre un estímul nou i un reflex ja existent. D’una manera més concreta es defineix el condicionament clàssic com l’aprenentatge, on un nou estímul origi-nàriament…

Tema 2 – Las capacidades como objetivo de la educación sus distintos aspectos: valor intrínseco, valor propedeutico y carácter funcional en relacion con la vida cotidiana.

Si la educación tiene como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad del individuo, un objetivo prioritario es el fomento, mejora y perfeccionamiento de las capacidades específicamente humanas y especialmente la capacidad intelectual en interacción con otras capacidades…

Tema 2 – Las capacidades como objetivo de la educación, sus distintos aspectos: valor intrinseco, valor propedeutico, carácter funcional en relacion con la vida cotidiana.

La preocupación por determinar hacia dónde debe dirigirse la Educación, qué es lo que realmente se debe enseñar y por qué, son las cuestiones centrales de multitud de debates relativos a Educación. El Curriculum prescriptivo (común, flexible y abierto) establece un modelo…