Temario de Orientación Edicativa – en Catalan

En relació al currículum, Coll (1986) continua afirmant que les informacions que proporciona l'anàlisi psicològica són útils per seleccionar objectius i continguts, per establir seqüències d'aprenentatge que afavoriran al màxim l'assimilació significati­va de decisions respecte...

Hameline (1979) proposà l'expressió "intencions educatives" per designar els enunciats més o menys explícits dels efectes esperats en un termini més o menys llarg, i amb major o menor certesa i interès pels educadors, alumnes, planificadors i responsables educatius, sense...

En general, s'anomena ccondicionamemt clàssic a la creació de una connexió entre un estímul nou i un reflex ja existent. D'una manera més concreta es defineix el condicionament clàssic com l'aprenentatge, on un nou estímul origi-nàriament...

En general, s'anomena ccondicionamemt clàssic a la creació de una connexió entre un estímul nou i un reflex ja existent. D'una manera més concreta es defineix el condicionament clàssic com l'aprenentatge, on un nou estímul origi-nàriament neutre, amb relació amb una resposta...

Així la Llar d'In­fants defineix un entorn amb unes caracte­rístiques més co­munes amb el marc familiar, amb més flexibilitat quant el temps i la forma d'acolli­ment, ade­quan­t‑se so­vint a les necessi­tats de la família a la qual seveix de suport i, per això mateix, amb...

La nova estructura del sistema educatiu considera l'Educació Infantil com una etapa educativa organitzada en dos cicles , 0‑3 anys i 3‑6 anys, anomenats a Catalunya Llar d'Infants i Parvulari respectivament. La Llar d'Infants i el Parvulari estan considerats...

L'Etapa de l'Educació Primària comprèn les edats de 6 a 12 anys. Aquesta etapa és la primera de l'ensenyament obligatori i s'estructura en 3 cicles: Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior. Té unes característiques específi­ques i essencials des del punt de vista del procés...

A l'etapa compresa entre els 6 i els 12 anys d'edat es produeix una consolidació de les habilitats lingüístiques desenvolupades en el periode anterior. Com assenyalen la majoria d'estudis situats en una òptica funcional, l'ús de determinats termes i estructures en la parla del nen...

El desenvolupament de l'home travessa etapes successives, des del naixement fins la mort, i cadascuna d'aquestes etapes es recolza en l'anterior. Durant aquesta evolució hi ha un període en què sembla que tot trontolla, i es perd la seguretat i l'equilibri que es gaudia fins...