Temario de Orientación Edicativa – en Catalan

Tema 12 – Socialització i aprenentatge. L’escola com a institució socialitzadora: La transmissió en ella de pautes socials i valors. Tradició i patrimoni cultural en la transmissió educativa.

Cada societat considerada en un moment donat del seu desenvo­lupa­ment, té un sistema d’ensenyament que s’imposa a tots els individus amb una força general­ment irresistible. Es inútil creure que podem educar als nostres fills com vulguem. Existeixen costums amb els que…

Tema 13 – La dimensió moral de l’educació.

Algun tipus de valor està sempre ajudant a configurar les pràctiques edu­catives. Així, a l’escola es dóna una contínua transmissió de valors a través de canals i mecanismes diver­sos: des del tracta­ment dels alumnes, fins l’organització i presa de decisions, passant per la selecció…