Temario de Orientación Edicativa – en Catalan

Tema 20 – Aspectes de la diversitat dels alumnes rellevants per a l’educa­ció i l’aprenentat­ge. Aptituds, motivacions, estils cognitius i altres diferències individuals.

Els aspectes que cal considerar per assegurar l’atenció adequada que cada alumne necessita no es poden referir únicament a les condicions personals dels alumnes. El procés educatiu és un procés interactiu, el resultat final del qual depèn de tots els elements que hi…

Tema 24 – L’organització del sistema d’organització i suport a Espanya en les diferents Administracions Educatives: Equips de sector. Programes d’orientació a centres.

La Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu fixa en el Títol IV, referit a la qualitat de l’ensenyament, que “les Administracions educatives garantiran l’orientació acadèmica, psicopedagògica i professional dels alumnes, especialment en allò que fa referència a les…

Tema 27A – Orientació escolar. Assessorament i consell sobre itineraris educatius en concordància amb les aptituds i motivació del alumnes en l’educació secundària. Optativitat, modalitats de batxillerat, cicles de formació professio­nal.

Orientar té relació amb possibles itineraris de les persones i amb opcions respecte a camins alternatius. La mateixa vida és concep com un itinerari determinat, entre diferents itineraris possibles, on els alumnes han de ser orientats. L’orientació consisteix en la pròpia educació sota…

Tema 27B – Orientació escolar. Assessorament i consell sobre itineraris educatius en concordància amb les aptituds i motivació del alumnes en l’educació secundària. Optativitat, modalitats de batxillerat, cicles de formació professional.

Decret d’ordenació de l’ESO de Catalunya es recull que una de les opcions bàsiques alhora de dissenyar aquest curricular ha estat la necessitat d’adaptar l’ensneyament a les exigencies del mon del treball , reforçant els aspectes d’orientació professional i de formació…