tema 30 orientación educativa Tag

Considererem alumnes amb necessitats educatives especials aquells alumnes que mostren problemes en el seu procés evolutiu, en el seu desenvolupament i/o difi- cultats d'aprenentatge significativament més grans que els alumnes del seu grup d'edat...

La importancia del tema es básica, especialmente cuando trabajamos con ACNEE, pues, aunque la intervención directa con estos alumnos/as forma parte del campo de trabajo del maestro/a de PT, también el orientador/a ha de participar en la toma de decisiones curriculares...