tema 41 orientación educativa Tag

L'avaluació del procés ensenyament-aprenentatge té dues parts molt ben defini-des. La primera l'hem vist al TEMA 51, per la qual, la segona part l'estudiarem a continuació.Primer, farem una presentació de la normativa legal a Catalunya...