tema 6 orientación educativa Tag

Així la Llar d'In­fants defineix un entorn amb unes caracte­rístiques més co­munes amb el marc familiar, amb més flexibilitat quant el temps i la forma d'acolli­ment, ade­quan­t‑se so­vint a les necessi­tats de la família a la qual seveix de suport i, per això mateix, amb...