Unidades Didácticas – Matemáticas

Probabilidade

Na programación indícanse os obxectivos didácticos da unidade. Nos obxectivos xerais da área de matemáticas do currículo aparece: Emprega-los métodos e procedementos estatísticos e probabilistas para obter conclusións a partir de datos recollidos no mundo da información…

Combinatoria

Dende un punto de vista teórico, a combinatoria resulta vital para a resolución de problemas probabilisticos e favorece o desenvolvemento de estratexias e razoamentos aplicables á vida cotiá (técnicas de reconto). En relación coas propias matemáticas conceptos como o número combinatorio resultan fundamentais e relaciónanse…

Estatística

Na programación indícanse os obxectivos didácticos da unidade. Nos obxectivos xerais da área de matemáticas do currículo aparece: Emprega-los métodos e procedementos estatísticos e probabilistas para obter conclusións a partir de datos recollidos no mundo da información…

Función expoñencial e logarítmica

Dende un punto de vista teórico, as funcións logarítmicas e expoñenciais con modelo de moitos procesos naturais ou sociais como o crecemento de poboacións, ecuación dun cable colgante, eliminación de sustancias en sangue, crecemento económico… Ademáis de logarítmicos constitúen unha ferramenta moi útil en diversos problemas…

Funcións elementais

Dende un punto de vista teórico, as funcións elementais constitúen un modelo sinxelo e manexable de infinidade de procesos e fenómenos en tódolos ámbitos do coñecemente (economía, socioloxía, física, química, bioloxía…) polo que se considera esencial o seu estudo. Os alumnos que continuen cursando o Bacharelato deberán enfrontarse á representación gráfica…

Funcións interpretación gráfica

Por unha parte, dende o punto de vista legal, o currículo autonómico indica como contidos a tratar en 4º ESO Estudo gráfico dunha función. Interpretación e lectura de gráficas en problemas relacionados con fenómenos naturais, da vida cotiá e o mundo da informaciónestudo das funcións polinómicas de primeiro e segundo grao, das funcións expoñenciais e de proporcionalidade…

Xeometría analítica

Dende un punto de vista teórico, a xeometría analítica é unha ferramenta para o cálculo de numerosos problemas xeométricos e é moi útil para a implementación informática de elementos xeométricos, tanto nas matemáticas como en física ou informática…

Vectores

A secuenciación establecida na programación ubícanos a unidade ó comezo do segundo trimestre, continuando o bloque de xeometría e iniciando a parte de xeometría analítica precedida polo estudio da semellanza, trigonometría e triángulos. O estudio analítico das rectas que se fará na seguinte unidade require dos contidos desta para o seu desenvolvemento…

Resolución de triángulos

Por unha parte, dende o punto de vista legal, o currículo autonómico indica como contidos a tratar en 4º ESO semellanza, trigonometría e resolución de triángulos rectángulos. Os teoremas dos senos e do coseno son unha importante ferramenta xeométrica consecuencia directa do que xa aprenderon de trigometría…

Trigonometría

De xeito resumido, os contidos versan sobre as razóns trigonométricas nun triángulo rectángulo, radián, razóns trigonométricas de un ángulo calquera, signos, relacións entre razóns trigonom´étricas de distintos ángulos, identidades trigonométricas, razóns trigonométricas de ángulos coñecidos, resolución de triángulos…