Temario en Catalán – Intervención Sociocomunitaria

Tema 18 – Planificación y programación de la Animación Sociocultural. Fases del proceso de planificación. Elementos y técnicas de la programación. Organización y gestión de los recursos: aspectos administrativos, económicos y legislativos fundamentales. El proyecto como eje de la intervención directa.

Així com tots els alumnes presenten unes necessitats educatives i requereixen d’uns recursos per accedir al currículum, també els alumnes amb una deficiència motora manifestaran unes necessitats educatives específiques que intentarem identificar…

Tema 19 – Evaluación y control de intervenciones sociales. Definición y su necesidad. Métodos de diseño de la evaluación. Proceso de evaluación. Técnicas e instrumentos. Organización de los recursos y actividades de evaluación. Tratamiento y organización de la información. Metodología de investigación-acción.

En primer lloc, cal definir un concepte fonamental i previ, que incidirà en tot el plantejament i desenvolupament del tema. Què entenem per necessitats educatives especials? Un/a alumne/a presentarà necessitats educatives especials…

Tema 23 – Concepto de cultura. El ser humano como ser cultural. Modelo cultural. Aproximación a los modelos dominantes (occidental, oriental, arabo-musulmán). Interculturalidad y multiculturalidad. Fenómenos de transmisión y permanencia cultural. Procesos de aculturación y colonialismo cultural.

Cultura = procés, producte, readaptació, intercanvi i difusió constants als llarg de la història dels pobles. Cada cultura és una proposta global d’organització dels grups humans als seu entorns, entenent que els propis éssers humans formen part d’aquest entorn…

Tema 24 – Animación cultural. Estrategias de intervención. Difusión, democratización y democracia cultural. Gestión cultural. Ámbitos de intervención. Proyectos de animación cultural: aplicaciones metodológicas. Diseño y elaboración de proyectos y programas. Modelos de proyectos. Instrumentos de evaluación. Organización de los recursos.

Coneixements, valors, tradicions, procediments i tècniques, normes i formes de relació…. que es transmet o s’adquireix a través de l’aprenentatge; el que s’hereta i es genera en la vida social, i no el que es transmet i desenvolupa en el pla de la pura biologia…

Tema 27 – El proceso de comunicación: elementos. Teoría de la comunicación. Medios de comunicación de masas: pautas para su utilización en Animación Sociocultural. Predominio de lo audiovisual en la cultura de masas. Los medios audiovisuales: tipos y técnicas básicas. Nuevas tecnologías de la información.

Codifiquem quan emetem i descodifiquem quan interpretem. És la necessitat d’un canal de comunicació el que exigeix codificar. El procés s’inicia quan el transmissor dóna el missatge a un codificador…

Tema 29 – El ocio y el tiempo libre en la sociedad actual y posible evolución. Técnicas específicas de animación en el campo del ocio y del tiempo libre. Recursos de ocio y tiempo libre: fiestas y juegos, la naturaleza, tecnología, vida social y otros. Organización de los recursos: programas de actividades y centros de recursos.

L’oci és aquella activitat o ocupació que es fa en el període de temps alliberat. L’oci implica tant un temps propi, exclusiu. Es crea una situació d’oci quan la persona decideix i gestiona lliurement les seves activitats…

Tema 32 – La educación infantil en el pensamiento de los primeros pedagogos: Comenio, Rousseau, Pestalozzi. Corrientes pedagógicas de influencia más recientes: Fröebel, hermanas Agazzi, Decroly, Montessori. Visión actual de sus aportaciones.

L’obra és un tractat d’educació, sobre l’art de l’educació. Un art que ha d’imitar a la natura. L’educació és un procés cíclic i integral, “tot per tothom”. Integració de l’aprenentatge, apunta a ensenyar primer els principis generals i després…