Temario en Catalán – Intervención Sociocomunitaria

Tema 37 – Principios de intervención en la etapa 0 a 6 años. Propuestas metodológicas. Criterios de organización y distribución de los recursos didácticos: tiempo y espacio. Selección y organización de los recursos materiales y del equipamiento. La evaluación de los recursos.

Una idea nuclear que informa el disseny curricular de base és que no existeix un mètode únic. Els mètodes no són bons ni dolents en termes absoluts, sinó en funció del tipus d’ajuda pedagògica que ofereixen responguin a les necessitats…

Tema 38 – Proyectos de intervención y educativos de 0 a 6 años: criterios y elementos para su elaboración. La programación: elementos y técnicas. Tipos de programación. El Proyecto Curricular de Centro en la Educación Infantil. Evaluación de los documentos de planificación.

A nivell general tota institució necessita un projecte per poder funcionar. Segons el tipus de centre , aquest projecte es concreta en programacions que s’adapten a les necessitats de cada un dels grups ( centres educatius)…

Tema 39 – La Evaluación en la Educación Infantil y la atención a la infancia: fines y ámbitos de aplicación. Tipos y funciones de la evaluación. Procedimientos e instrumentos. La observación. Información a las familias y/o a otros agentes de intervención. Referencias legislativas. Metodología de la investigación-acción.

L’avaluació que es fa dels infants en aquestes edats pot tenir unes conseqüències i una influència decisiva en el seu procés d’aprenentatge i de creixement…

Tema 40 – La atención a la diversidad educativa en centros de atención a la infancia. Factores de diversidad en la infancia. Necesidades educativas más frecuentes. La integración escolar: objetivos y recursos. Referencias legislativas. Colaboración con las familias y otros agentes de intervención

Enfront de moltes irracionalitats que es donen al fer atribucions errònies que generen actituds i conductes que rebutgen, margines o persegueixen les diferències, cal establir el dret a la diversitat en reciprocitat, que implica…

Tema 42 – Hábitos y habilidades sociales en la infancia. Programas de desarrollo, adquisición y seguimiento: fases y organización de recursos. Seguimiento y evaluación de los programas. Trastornos más frecuentes: caracterización de las alteraciones. Técnicas de modificación cognitivo-conductuales. Colaboración de la familia y otros agentes externos.

El nen comença a mostrar interès pels altres a partir del 6è mes, abans el seu comportament està lligat a les formes primitives d’exploració del cos. Ch Bühler, diu que els nens de 7-8 mesos comencen a observar-se, a somriure’s…

Tema 52 – El desarrollo del lenguaje de 0 a 6 años: evolución de la comprensión y la expresión. La comunicación no verbal. Estrategias de actuación y recursos para desarrollar el lenguaje infantil. El lenguaje oral en el currículum de la Educación Infantil.

Els primers símptomes del llenguatge infantil estan vinculats a sensacions i necessitats orgàniques: gargoteig, més tard vocalitza sensacions de plaer, desig … és la característica del primer trimestre de vida. A partir d’aquí apareix el plor com a expressió…

Tema 53 – El cuento: su valor educativo en los programas de intervención infantil. Tratamiento de un cuento: técnicas de narración. Géneros de cuento. Criterios de selección de cuentos. El cuento como recurso globalizador. El rincón de los cuentos.

Un conte per a poder ser explicat cal que tingui un argument, que podria ser la forma tradicional: presentació dels personatges i problema, acció dels protagonistes i desenllaç. El que és més important és que els protagonistes facin…

Tema 54 – La expresión corporal, plástica y musical: formas de representación y vehículo de comunicación en la infancia. Evolución de 0 a 6 años. Estrategias de actuación y recursos para desarrollarlas. Los tres tipos de expresión el currículum de la Educación Infantil.

L’expressió corporal, però queda inclosa en l’àrea I tant en el vessant del control del cos i de l’organització d’habilitats motrius, com en l’aspecte d’expressió i manifestació corporals, i d’exploració de les possibilitats del cos a tots nivell…

Tema 55 – La intervención social. Intervención en integración y marginación social: concepto y teorías; inicio, evolución y situación actual en España. El marco administrativo, legislativo y competencial de la intervención social. Contexto, sistemas organizativos y modelos de intervención en España y en los países de la U.E.

El marginal es troba fora de la “normalitat” del grup. Les seves desavantatges econòmiques, socials, educatives, sanitàries i culturals fan que el marginal sigui un inadaptat social; no participa en la vida comunitària ni dels bens…