Temario en Catalán – Pedagogía Terapéutica

Per donar una resposta adequada i coherent a aquestes necessitats, cal disposar i desplegar tot un conjunt de recursos de diferent tipus. Així doncs, convindrà intentar delimitar les necessitats educatives especials de l’alumne/a, en un context determinat, per tal de precisar el tipus...

- Durant els anys 70, s’elabora l’INFORME WARNOCK (1978), aquest informe recull la filosofia integradora i recomana una sèrie de canvis. Es comença a parlar del concepte de NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS...

Amb la industrialització, les persones amb unes necessitats especials, que abans ocupaven un lloc en el procés e producció, queden marginades. Cal protegir aquestes persones i, a finals del s.XIX, hi ha un increment d’institucions educatives que tenen com a finalitat...

Tal i com afirma Klucklohn, cada infant ñes com els altres infants, com alguns infants i com cap altre infant. En aquest sentit, definim la personalitat com la manera habitual pròpia de respondre a situacions diverses en virtut de l’especial estructuració de les característiques...

La infància representa un terç de la vida d’un ésser humà, cosa que li permet l’elaboració d’un un repertori comportamental molt més ampli i plàstic. Per a Osterrieth, la prolongació de la infància permet una plasticitat molt més gran en els individus, que és d’on...

Des de l’àmbit de la neurologia, pedagogia i psicologia s’assenyala la importància de la psicomotricitat en el deenvolupament de la personalitat del nen. Wallon afirma que la psicomotricitat té per objectiu el desenvolupament del psiquisme humà, la relació amb els...

La generalització del programa d’integració educativa dels alumnes amb necessitats educatives especials representa un nou desafiament per a l’escola ordinària, la qual ha d’ajustar la seva resposta educativa a un conjunt d’alumnes amb característiques i peculiaritats...

L’home és un ésser sociable per naturalesa. El procés de socialització que durant la infància del nen i la nena es desenvolupa, és fonamental dins del desenvolupament socioafectiu i indispensable per la seva maduració com a ésser humà. Dins de l’escola hem de...

En el nostre Sistema Educatiu espanyol, configurat d'acord als principis i valors de la Constitució, destaca com una de les finalitats de l’ Educació Especial " el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes"...