Temario en Catalán – Pedagogía Terapéutica

Curiosament, la intervenció educativa que es fa a les nostres escoles actualment és el fruit i la recollida de les millors maneres de fer de totes aquelles corrents o escoles d’altres períodes d ela història. Elements presents...

El desenvolupament i l’aprenentatge tenen un caràcter intercatiu en el qual el medi social juga un important paper. No hi ha cap dubte que en aquest medi social la família hi té una funció molt específica. La família és el primer context on es desenvolupa...

És cert que cada cop l’educació per la salut té més rellevància dins de la nostra etapa, on l’hem de treballar de manera transversal, inculcant hàbits saludables, col·laborant amb les famílies i els serveis sanitaris. Així, els objectius que no hem de perdre de vista...

És molt impotrant subministrar als nens una dieta equilibrada i és necessari que els mestres i altres educadors els ensenyem els hàbits alimentaris saludables i les normes de conducta correctes. L’escola ha de ser entesa com un espai educatiu per treballar aquestes...

La LOE assenyala al seu preàmbul que “l’educació és el mijà és adequat per construir la seva personalitat, desenvolupar al màxim les seves capacitats, conformar la seva pròpia identitat personal i configurar la seva comprensió de la realitat, integrant la dimensió...

I li assignen característiques de personalitat des del punt de visa del rol. Aquest doble patró, segons López (2001), és present al llarg de tota la infantesa i adolescència. Entorn dels 18 a 24 mesos i fins els 3 anys, els nens i nenes comencen...

A partir del que estableix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en relació amb l’Educació Infantil, es promulga el Reial Decret 1630/2006, de 29 de desembre, on s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’educació infantil. Partint d’aquesta...

Podem definir la metodologia com el conjunt d’estratègies docents per assolir els objectius que adopta la nostra intervenció en el procés d’ensenyament aprenentatge dels alumnes. En aquest sentit, no podem afirmar que existeixi un únic mètode ideal; no podem...

La importància de l’adequat desenvolupament de les capacitats de l’infant durant els seus primers anys de vida en relació amb el seu procés d’aprenentatge, és un fet contrastat per la psicologia evolutiva i educativa. En el primer cicle de l’educació infantil el desenvolupament...