Temario en Catalan- Educación Infantil

La LOE assenyala al seu preàmbul que “l’educació és el mijà és adequat per construir la seva personalitat, desenvolupar al màxim les seves capacitats, conformar la seva pròpia identitat personal i configurar la seva comprensió de la realitat, integrant la dimensió...

L’etapa d’Educació Infantil s’ordena en dos cicles. El primer comprèn fins els tres anys i el segon, dels tres fins als sis anys d’edat. El cicle constitueix la unitat temporal de la programació. Això vol dir que serà necessari el treball en equip de professionals...

Podem definir la metodologia com el conjunt d’estratègies docents per assolir els objectius que adopta la nostra intervenció en el procés d’ensenyament aprenentatge dels alumnes. En aquest sentit, no podem afirmar que existeixi un únic mètode ideal; no podem...

D’acord amb la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, l’educació infantil és una etapa educativa que atén infants des del seu naixement fins als 6 anys d’edat, té caràcter voluntari i s’ordena en dos cicles. El primer cicle d’educació infantil comprèn fins...

Entre les principals funcions dels educadors es troba la de realitzar les programacions, en les quals es planifiquen i distribueixen els objectius i continguts d’aprenentatge i es temporitzen les activitats d’aprenentatge i avaluació corresponents a un curs escolar...

Per altra banda també cal afegir el paper que juga la planificació en l’adaptació de l’acció educativa a la diversitat > L’atenció a la diversitat no es pot deixar a l’atzar , ni a la improvisació > Només tenint clar allò que han d’assolir els...

En el centre educatiu, la persona que manté una relació més estreta amb l’infant és el mestre i, encara més, el tutor. El nen o nena fora del seu ambient familiar, estableix una relació afectiva amb el mestre. És per això que el docent ha...

El Reial Decret 1630/2006 de 29 de setembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació Infantil, contempla com a objectiu desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió. Respecte a l’àrea...

El llenguatge plàstic és un dels mitjans de comunicació de què disposa l’infant per expressar tot allò que va coneixent tant del seu món intern com del seu món extern. Els nens i les nenes, a partir del llenguatge plàstic, poden descriure vivències, pensaments, sentiments...

L’expressió corporal està avui dia molt més valorada que anys enrere. Moltes vegades el joc simbòlic és sinònim de joc dramàtic. Tots dos fan referència al joc conscient del nen en la representació dels rols socials. Els infants es manifesten i es comuniquen no...