Temario en Catalan- Educación Infantil

Tema 10 – La educación sexual en la etapa infantil. Descubrimiento e identificación con el propio sexo. La construcción de los roles masculino y femenino. Estrategias educativas para evitar la discriminación de género.

La LOE assenyala al seu preàmbul que “l’educació és el mijà és adequat per construir la seva personalitat, desenvolupar al màxim les seves capacitats, conformar la seva pròpia identitat personal i configurar la seva comprensió de la realitat, integrant la dimensió…

Tema 12 – Principios de intervención educativa en Educación Infantil. El enfoque globalizador. Sentido y significatividad del aprendizaje. Una metodología basada en la observación y en la experimentación. Su concreción en el marco del proyecto curricular.

Podem definir la metodologia com el conjunt d’estratègies docents per assolir els objectius que adopta la nostra intervenció en el procés d’ensenyament aprenentatge dels alumnes. En aquest sentit, no podem afirmar que existeixi un únic mètode ideal; no podem…

Tema 14A – La programación en el segundo ciclo de Educación Infantil. Objetivos, contenidos y propuestas metodológicas más adecuadas para este ciclo. Las distintas unidades de programación. La continuidad entre la Educación Infantil y Primaria. Medidas curriculares y vías de coordinación.

Entre les principals funcions dels educadors es troba la de realitzar les programacions, en les quals es planifiquen i distribueixen els objectius i continguts d’aprenentatge i es temporitzen les activitats d’aprenentatge i avaluació corresponents a un curs escolar…

Tema 14B – La programación en el segundo ciclo de Educación Infantil. Objetivos, contenidos y propuestas metodológicas más adecuadas para este ciclo. Las distintas unidades de programación. La continuidad entre la Educación Infantil y Primaria. Medidas curriculares y vías de coordinación.

Per altra banda també cal afegir el paper que juga la planificació en l’adaptació de l’acció educativa a la diversitat > L’atenció a la diversitat no es pot deixar a l’atzar , ni a la improvisació > Només tenint clar allò que han d’assolir els nostres alumnes tenint en compte…

Tema 15 – La función del maestro o maestra en Educación Infantil. La intencionalidad educativa. Relaciones interactivas entre el niño y el educador. El maestro como miembro del equipo educativo y en su relación con las familias.

En el centre educatiu, la persona que manté una relació més estreta amb l’infant és el mestre i, encara més, el tutor. El nen o nena fora del seu ambient familiar, estableix una relació afectiva amb el mestre. És per això que el docent ha de tenir coneixements de…

Tema 22 – Evolución de la expresión plástica en los niños y niñas. Elementos básicos del lenguaje plástico. Objetivos, contenidos, materiales, actividades, estrategias metodológicas y de evaluación de la expresión plástica. Modelos y estereotipos.

El llenguatge plàstic és un dels mitjans de comunicació de què disposa l’infant per expressar tot allò que va coneixent tant del seu món intern com del seu món extern. Els nens i les nenes, a partir del llenguatge plàstic, poden descriure vivències, pensaments, sentiments…

Tema 23A – La expresión corporal. El gesto y el movimiento. La expresión corporal como ayuda en la construcción de la identidad y de la autonomía personal. Juego simbólico y juego dramático. Las actividades dramáticas.

L’expressió corporal està avui dia molt més valorada que anys enrere. Moltes vegades el joc simbòlic és sinònim de joc dramàtic. Tots dos fan referència al joc conscient del nen en la representació dels rols socials. Els infants es manifesten i es comuniquen no…