Author: Laura Gonzalez

Programes de formació de pares: Per formació de pares s’entén el conjunt d’activitats voluntàries d’aprenentatge; l’objectiu es proveir de models adequats de pràctiques educatives en el centre familiar, modificar o millorar les pràctiques existents...

El fet que, sovint, els alumnes amb deficiència auditiva presentin altres deficiències associades, fa que haguem de distingir dos tipus de necessitats educatives especials. D’una banda, aquelles necessitats pròpies del dèficit auditiu i, d’altra...

Per donar una resposta adequada i coherent a aquestes necessitats, cal disposar i desplegar tot un conjunt de recursos de diferent tipus. Així doncs, convindrà intentar delimitar les necessitats educatives especials de l’alumne/a, en un context determinat, per tal de precisar el tipus...

Així com tots els alumnes presenten unes necessitats educatives i requereixen d’uns recursos per accedir al currículum, també els alumnes amb una deficiència motora manifestaran unes necessitats educatives específiques que intentarem identificar...

En primer lloc, cal definir un concepte fonamental i previ, que incidirà en tot el plantejament i desenvolupament del tema. Què entenem per necessitats educatives especials? Un/a alumne/a presentarà necessitats educatives especials...

Cultura = procés, producte, readaptació, intercanvi i difusió constants als llarg de la història dels pobles. Cada cultura és una proposta global d'organització dels grups humans als seu entorns, entenent que els propis éssers humans formen part d'aquest entorn...

Coneixements, valors, tradicions, procediments i tècniques, normes i formes de relació...

En primer lloc, cal definir un concepte fonamental i previ, que incidirà en tot el plantejament i desenvolupament del tema. Què entenem per necessitats educatives especials? Un/a alumne/a presentarà necessitats educatives especials...

Codifiquem quan emetem i descodifiquem quan interpretem. És la necessitat d'un canal de comunicació el que exigeix codificar. El procés s'inicia quan el transmissor dóna el missatge a un codificador...

L’oci és aquella activitat o ocupació que es fa en el període de temps alliberat. L’oci implica tant un temps propi, exclusiu. Es crea una situació d’oci quan la persona decideix i gestiona lliurement les seves activitats...