Author: Laura Gonzalez

A nivell general tota institució necessita un projecte per poder funcionar. Segons el tipus de centre , aquest projecte es concreta en programacions que s’adapten a les necessitats de cada un dels grups ( centres educatius)...

L’avaluació que es fa dels infants en aquestes edats pot tenir unes conseqüències i una influència decisiva en el seu procés d’aprenentatge i de creixement...

Enfront de moltes irracionalitats que es donen al fer atribucions errònies que generen actituds i conductes que rebutgen, margines o persegueixen les diferències, cal establir el dret a la diversitat en reciprocitat, que implica...

El nen comença a mostrar interès pels altres a partir del 6è mes, abans el seu comportament està lligat a les formes primitives d'exploració del cos. Ch Bühler, diu que els nens de 7-8 mesos comencen a observar-se, a somriure's...

Els primers símptomes del llenguatge infantil estan vinculats a sensacions i necessitats orgàniques: gargoteig, més tard vocalitza sensacions de plaer, desig … és la característica del primer trimestre de vida. A partir d’aquí apareix el plor com a expressió...

Un conte per a poder ser explicat cal que tingui un argument, que podria ser la forma tradicional: presentació dels personatges i problema, acció dels protagonistes i desenllaç. El que és més important és que els protagonistes facin...

L'expressió corporal, però queda inclosa en l'àrea I tant en el vessant del control del cos i de l'organització d'habilitats motrius, com en l'aspecte d'expressió i manifestació corporals, i d'exploració de les possibilitats del cos a tots nivell...

El marginal es troba fora de la “normalitat” del grup. Les seves desavantatges econòmiques, socials, educatives, sanitàries i culturals fan que el marginal sigui un inadaptat social; no participa en la vida comunitària ni dels bens...

Es cau en un error greu i freqüent: començar pel nivell de l’activitat, i, només és porteriorment quan es fa un aanàlisi de la realitat i un plantejament d’objectius que busquen justificar allò que la intuïció ha establert...

La família a més tenir una estructura composta pels rols i funcions de cada un dels seus components, pot contemplar-se com a procés. Com a tal procés , la família evoluciona amb el temps , a mesura que es desenvolupen i evolucionen...