Author: Laura Gonzalez

Caràcter qualitatiu de molts fenòmens i aspectes de la realitat social , aquest caràcter comporta dos dificultats : a vegades allò superficial no és el més important , sinó que per sota de la realitat aparent hi ha freqüentment interessos , ideologies i actituds...

L'adolescència és el període de desenvolupament en què es dóna la transició de la infantesa a l'edat adulta. Hi ha una nova concepció actual sobre el terme adolescència, desvinculat del tan anomenat "crisi", que posa més èmfasi en les aspectes constructius...

Segons Piaget i els seus col·laboradors cap els 11 o 12 anys emergeix una nova organització intel·lectual. Al llarg del períodes, mitjançant la progressiva realització d'un conjunt d'operacions lògiques que gradualment s'aniran diferenciant...

El període que anomenem vida adulta té una naturalesa i uns condicionaments marcadament socials ja que venen definits fonamentalment per successos i tasques socioculturalment definides i enclavades en diferents nivells d'edat...

La nova estructura del sistema educatiu considera l’Educació Infantil com una etapa educativa organitzada en dos cicles: la llar d’infants, de 0 a 3 anys, i el parvulari, de 3 a 6 anys. Malgrat l’Educació Infantil és una etapa no obligatòria...

Un infant presenta necessitats educatives especials, n.e.e., quan mostra retards en el seu desenvolupament, presenta desavantatges i mancances o malalties greus, transitòries o permanents que interfereixen en el seu procés d’aprenentatge...

Segons l'Organització Mundial de la Salut s'entén com a salut: un estat complet de benestar físic, mental i social i no solament la mera absència de malaltia o dolència. Aquesta concepció posi­tiva de salut enfront de l'absència de malaltia ens dóna...

Programes de formació de pares: Per formació de pares s’entén el conjunt d’activitats voluntàries d’aprenentatge; l’objectiu es proveir de models adequats de pràctiques educatives en el centre familiar, modificar o millorar les pràctiques existents...

El fet que, sovint, els alumnes amb deficiència auditiva presentin altres deficiències associades, fa que haguem de distingir dos tipus de necessitats educatives especials. D’una banda, aquelles necessitats pròpies del dèficit auditiu i, d’altra...

Per donar una resposta adequada i coherent a aquestes necessitats, cal disposar i desplegar tot un conjunt de recursos de diferent tipus. Així doncs, convindrà intentar delimitar les necessitats educatives especials de l’alumne/a, en un context determinat, per tal de precisar el tipus...