Author: Laura Gonzalez

A secuenciación establecida na programación ubícanos a unidade ó comezo do segundo trimestre, continuando o bloque de xeometría e iniciando a parte de xeometría analítica precedida polo estudio da semellanza, trigonometría e triángulos. O estudio analítico das rectas que se fará na seguinte unidade require...

De xeito resumido, os contidos versan sobre as razóns trigonométricas nun triángulo rectángulo, radián, razóns trigonométricas de un ángulo calquera, signos, relacións entre razóns trigonom´étricas de distintos ángulos, identidades trigonométricas, razóns trigonométricas de ángulos coñecidos, resolución de triángulos...