Author: Laura Gonzalez

El període que anomenem vida adulta té una naturalesa i uns condicionaments marcadament socials ja que venen definits fonamentalment per successos i tasques socioculturalment definides i enclavades en diferents nivells d'edat...

La nova estructura del sistema educatiu considera l’Educació Infantil com una etapa educativa organitzada en dos cicles: la llar d’infants, de 0 a 3 anys, i el parvulari, de 3 a 6 anys. Malgrat l’Educació Infantil és una etapa no obligatòria...

Un infant presenta necessitats educatives especials, n.e.e., quan mostra retards en el seu desenvolupament, presenta desavantatges i mancances o malalties greus, transitòries o permanents que interfereixen en el seu procés d’aprenentatge...

Segons l'Organització Mundial de la Salut s'entén com a salut: un estat complet de benestar físic, mental i social i no solament la mera absència de malaltia o dolència. Aquesta concepció posi­tiva de salut enfront de l'absència de malaltia ens dóna...

Programes de formació de pares: Per formació de pares s’entén el conjunt d’activitats voluntàries d’aprenentatge; l’objectiu es proveir de models adequats de pràctiques educatives en el centre familiar, modificar o millorar les pràctiques existents...

El fet que, sovint, els alumnes amb deficiència auditiva presentin altres deficiències associades, fa que haguem de distingir dos tipus de necessitats educatives especials. D’una banda, aquelles necessitats pròpies del dèficit auditiu i, d’altra...

Per donar una resposta adequada i coherent a aquestes necessitats, cal disposar i desplegar tot un conjunt de recursos de diferent tipus. Així doncs, convindrà intentar delimitar les necessitats educatives especials de l’alumne/a, en un context determinat, per tal de precisar el tipus...

Així com tots els alumnes presenten unes necessitats educatives i requereixen d’uns recursos per accedir al currículum, també els alumnes amb una deficiència motora manifestaran unes necessitats educatives específiques que intentarem identificar...

En primer lloc, cal definir un concepte fonamental i previ, que incidirà en tot el plantejament i desenvolupament del tema. Què entenem per necessitats educatives especials? Un/a alumne/a presentarà necessitats educatives especials...

Cultura = procés, producte, readaptació, intercanvi i difusió constants als llarg de la història dels pobles. Cada cultura és una proposta global d'organització dels grups humans als seu entorns, entenent que els propis éssers humans formen part d'aquest entorn...