Author: Laura Gonzalez

En primer lloc, cal definir un concepte fonamental i previ, que incidirà en tot el plantejament i desenvolupament del tema. Què entenem per necessitats educatives especials? Un/a alumne/a presentarà necessitats educatives especials...

Cultura = procés, producte, readaptació, intercanvi i difusió constants als llarg de la història dels pobles. Cada cultura és una proposta global d'organització dels grups humans als seu entorns, entenent que els propis éssers humans formen part d'aquest entorn...

Coneixements, valors, tradicions, procediments i tècniques, normes i formes de relació...

En primer lloc, cal definir un concepte fonamental i previ, que incidirà en tot el plantejament i desenvolupament del tema. Què entenem per necessitats educatives especials? Un/a alumne/a presentarà necessitats educatives especials...

Codifiquem quan emetem i descodifiquem quan interpretem. És la necessitat d'un canal de comunicació el que exigeix codificar. El procés s'inicia quan el transmissor dóna el missatge a un codificador...

L’oci és aquella activitat o ocupació que es fa en el període de temps alliberat. L’oci implica tant un temps propi, exclusiu. Es crea una situació d’oci quan la persona decideix i gestiona lliurement les seves activitats...

Entenem per risc social, la limitació d'oportunitats per desenvolupar-se en una societat i moments concrets. Interacció individu/societat amb dificultats...

L'obra és un tractat d'educació, sobre l'art de l'educació. Un art que ha d'imitar a la natura. L'educació és un procés cíclic i integral, "tot per tothom". Integració de l'aprenentatge, apunta a ensenyar primer els principis generals i després...

El desenvolupament comporta la participació dels processos adquisitius socials que interactuen estretament amb els processos maduratius...

Una idea nuclear que informa el disseny curricular de base és que no existeix un mètode únic. Els mètodes no són bons ni dolents en termes absoluts, sinó en funció del tipus d’ajuda pedagògica que ofereixen responguin a les necessitats...