Author: Santiago

L’etapa d’Educació Infantil s’ordena en dos cicles. El primer comprèn fins els tres anys i el segon, dels tres fins als sis anys d’edat. El cicle constitueix la unitat temporal de la programació. Això vol dir que serà necessari el treball en equip de professionals...

Podem definir la metodologia com el conjunt d’estratègies docents per assolir els objectius que adopta la nostra intervenció en el procés d’ensenyament aprenentatge dels alumnes. En aquest sentit, no podem afirmar que existeixi un únic mètode ideal; no podem...

D’acord amb la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, l’educació infantil és una etapa educativa que atén infants des del seu naixement fins als 6 anys d’edat, té caràcter voluntari i s’ordena en dos cicles. El primer cicle d’educació infantil comprèn fins...

Entre les principals funcions dels educadors es troba la de realitzar les programacions, en les quals es planifiquen i distribueixen els objectius i continguts d’aprenentatge i es temporitzen les activitats d’aprenentatge i avaluació corresponents a un curs escolar...