Author: Santiago

Considererem alumnes amb necessitats educatives especials aquells alumnes que mostren problemes en el seu procés evolutiu, en el seu desenvolupament i/o difi- cultats d'aprenentatge significativament més grans que els alumnes del seu grup d'edat...

Unes de les preocupacions dels ensenyants és com augmentar les habilitats del pensament. S'han fet moltes experiències, i moltes de les quals tenen caracterís­ti­ques comunes, però també tenen diferències que les fan distintes. L'estudi del desenvolupament...

L'enfoc sistèmic aplicat a l'estudi de la conducta humana parteix d'idees i con-ceptes de la cibernètica, de la ingenieria, de l'antropologia i de la teoria dels sistemes. La teoria sistèmica va ser adoptada amb gran entusiasme...

De la mateixa manera que a les societats modernes el desenvolupament tècnic ha estat molt lligat a l'esforç sistemàtic d'aplicació dels progressos i avenços científics i, a cops, "agosarada", podríem entendre que en el món de l'educació hi ha un munt de recursos que poden...

L'home està dotat de raó, és vida conscient de sí mateixa; té consciència de sí mateix, dels seus semblants, del seu passat i de les possibilitats del seu futur. Aquesta cons­ciència de sí mateix com una entitat separada; la consciència del seu breu lapsus de...

En la nostra societat, l'avaluació entesa com la realització d'un conjunt d'ac­cions adreça­des a recollir una sèrie de dades sobre una persona, fet, situació o fenòmen per emetre un judici valoratiu que alhora permetrà la presa de deci­sions, és un element molt necessari en un...

L'avaluació psicopedagògica s'entendrà com un procés d'obtenció d'informació amb la utilització de la qual es pot formular judicis que serveixen per prendre decisions referent a algun alumne donat que el seu procés d'aprenentatge presenta alguna alteració significativa o requereix...

La llei atribueix una singular importància a l'avaluació general del sistema educatiu, i per aquest motiu crea l'Institut Nacional de Qualitat i Avaluació. L'activitat avaluadora és fonamental per analitzar en quina mesura els diferents alements dels sistema educatiu estan contribuint a la consecució...