Author: Santiago

La innovació és un procés en el que entren en joc múltiples factors i variables. Precisa­ment, en la mesura en que es tracta d'un procés, la innovació és molt més que la mera elaboració per experts d'un programa o d'un projecte o d'un simple disseny...

Entre els experts no hi ha un consens sobre el concepte d'intel.ligència: el que per a uns és una capacitat d'abstracció (Terman), per a d'altres és un instrument que prediu l'èxit (Wechsler) i per a d'altres és un objecte de coneixement (Piaget).De tota manera, molts...

A nivell d'Estat, l'atenció als disminuïts era purament caritativa i assistencial fins ben entrat el segle XX. Però, en realitat, l'interès per l'Educació Especial no sorgeix fins que l'ensenyament esdevé obligatori. Des del punt de vista legal, es publiquen...

Circular de 4 de setembre de 1981 de la Secretaria General Tècnica que es-estableix criteris d'actuació en el camp de l'educació especial i en la qual s'introdueix un concepte més ampli i més flexible de l'educació especial que s'enten com "totes aquelles ajudes que cal...

Amb la realitat de la integració d'alumnes amb necessi­tats educatives especials en escoles ordinàries, el professorat i, conseqüentment les escoles, han hagut de diversificar les seves estratègies d´ensenyament per tal de garantir la millor atenció a tot l'alumnat...

Per adaptació curricular s'enten els tipus i nivells d' ajut pedagògic adreçat als alumnes que el necessiten en un moment donat de la seva d'escolaritat per tal de poder accedir el millor i fàcilment possible al currículum normalitzat. Els alumnes presenten diversitat en el...