Author: Santiago

En el centre educatiu, la persona que manté una relació més estreta amb l’infant és el mestre i, encara més, el tutor. El nen o nena fora del seu ambient familiar, estableix una relació afectiva amb el mestre. És per això que el docent ha...

El Reial Decret 1630/2006 de 29 de setembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació Infantil, contempla com a objectiu desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió. Respecte a l’àrea...

El llenguatge plàstic és un dels mitjans de comunicació de què disposa l’infant per expressar tot allò que va coneixent tant del seu món intern com del seu món extern. Els nens i les nenes, a partir del llenguatge plàstic, poden descriure vivències, pensaments, sentiments...

L’expressió corporal està avui dia molt més valorada que anys enrere. Moltes vegades el joc simbòlic és sinònim de joc dramàtic. Tots dos fan referència al joc conscient del nen en la representació dels rols socials. Els infants es manifesten i es comuniquen no...

Los objetivos generales son los que se consiguen en un ciclo o por áreas, formulados en términos de capacidades; los específicos son los que se alcanzan con las unidades didácticas o aspectos más concretos de los contenidos y lo objetivos operativos son objetivos...

La Reforma educativa planteada a partir de la L.O.G.S.E ha querido dar un gran protagonismo al profesorado en el proceso de desarrollo del currículo. Por eso, el Diseño Curricular Prescriptivo (R.D. 1330/91 de 6 de Septiembre por el que se establecen los aspectos...

Enseñar es una actividad compleja porque requiere tener en cuenta determinados aspectos tales como que no existe ningún niño idéntico, por lo que no habra una estrategia única. Además los niños ya saben cosas cuando llegan al aula, estableciendo relaciones...