Author: Santiago

Hay que tener en cuenta que un niño tiene N.E.E. si, por cualquier causa, tiene dificultades de aprendizaje que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad, de forma que requiere A.C. significativas en cada áreas de ese currículo, poniendo el énfasis...

- Durant els anys 70, s’elabora l’INFORME WARNOCK (1978), aquest informe recull la filosofia integradora i recomana una sèrie de canvis. Es comença a parlar del concepte de NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS...

- Es aquel que presenta alguna alteración en el aparato motor, debido a un deficiente funcionamiento en el sistema óseo-articular, muscular y/o nervioso y con grados variables de limitación de algunas actividades...

Amb la industrialització, les persones amb unes necessitats especials, que abans ocupaven un lloc en el procés e producció, queden marginades. Cal protegir aquestes persones i, a finals del s.XIX, hi ha un increment d’institucions educatives que tenen com a finalitat...

La E.I. que realiza un maestro cuando se enfrenta a un niño deficiente motórico, tiene por objeto conocer y explicar como funciona el niño en su vida diaria e identificar N.E. de cara a tomar decisiones sobre el proceso de E/Ap...

Tal i com afirma Klucklohn, cada infant ñes com els altres infants, com alguns infants i com cap altre infant. En aquest sentit, definim la personalitat com la manera habitual pròpia de respondre a situacions diverses en virtut de l’especial estructuració de les característiques...

Des de l’àmbit de la neurologia, pedagogia i psicologia s’assenyala la importància de la psicomotricitat en el deenvolupament de la personalitat del nen. Wallon afirma que la psicomotricitat té per objectiu el desenvolupament del psiquisme humà, la relació amb els...

La infància representa un terç de la vida d’un ésser humà, cosa que li permet l’elaboració d’un un repertori comportamental molt més ampli i plàstic. Per a Osterrieth, la prolongació de la infància permet una plasticitat molt més gran en els individus, que és d’on...

Entendemos por deficiencia motora aquella que de manera transitoria o permanente altera las posibilidades motrices de la persona, limitando en grados variables la realización de determinados movimientos y/o provocando un desajuste entre la intencionalidad...

La generalització del programa d’integració educativa dels alumnes amb necessitats educatives especials representa un nou desafiament per a l’escola ordinària, la qual ha d’ajustar la seva resposta educativa a un conjunt d’alumnes amb característiques i peculiaritats...