Author: Santiago

Els aspectes que cal considerar per assegurar l'atenció adequada que cada alumne necessita no es poden referir únicament a les condicions personals dels alumnes. El procés educatiu és un procés interactiu, el resultat final del qual depèn de tots els elements que hi...

En psicopedagogia i orientació emmarcaren la prevenció primària en l'afirmació que prevenir exigia intervenir més en grans grups que amb individuali­tats. Aquest programes sòlida base de coneixe­ments sobre higiene mental i amb intencionalitat previsora de la inadapta­ció...

Des dels anys seixanta s'assisteix al resorgiment del concepte de prevenció primària en àmbits no relacionats amb la medicina, definida com aquella intervenció que tracta d'evitar que succeeixi quelcom negatiu en la vida d'una població determinada. Dubtes sobre quin és el moment...

La Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu fixa en el Títol IV, referit a la qualitat de l'ensenyament, que "les Administracions educatives garantiran l'orientació acadèmica, psicopedagògica i professional dels alumnes, especialment en allò que fa referència a les...

Orientar té relació amb possibles itineraris de les persones i amb opcions respecte a camins alternatius. La mateixa vida és concep com un itinerari determinat, entre diferents itineraris possibles, on els alumnes han de ser orientats. L'orientació consisteix en la pròpia educació sota...

Decret d'ordenació de l'ESO de Catalunya es recull que una de les opcions bàsiques alhora de dissenyar aquest curricular ha estat la necessitat d'adaptar l'ensneyament a les exigencies del mon del treball , reforçant els aspectes d'orientació professional i de formació...

El desenvolupament professional, la formació professional i l'orientació vocacional estan, evidentment interrelacionats i són part del desenvolu­pament humà. El 1973 la "National Vocational Guidance Association" exposà en un document de definició de principis la necessitat...

Unitats: Les expectatives Professional i Formatives.El procés d'elecció profesional. Factors personals en la pressa de decions i l'elecció profesional. Itineraris formatius de l'educació post-obligatoria. Les diferents families professionals. El projecte personal formatiu...

Qualsevol exposició d'un tema sobre assessorament i aconsellament sobre estudis superiors i orientació professional, cal que parteixi d'un reconeixement dels límits, del terreny que cobreix el procés orientador a l'escola...

A les orientacions pel desenvolupament del curriculum a l'ESO es considera que l'acció tutorial ha de concretarse en una tasca orientadora en una triple vansant d'orientació personal, escolar i acadèmica i professional...