Author: Santiago

Al llarg del període de les operacions concretes, el subjecte ha fet un gran nombre d'adquisicions, per la qual cosa podriem deduir que en aquesta etapa operacio­nal ha completat el desenvolupament de la seva inte­l.ligència...

La gran majoria de les varibles psicològiques són del tipus multifactorial. Això és; estan formades per múltiples elements (factors) que interactuen entre ells, resul-tant‑ne d'aquesta interacció el nivell final de la variable...

La Formació Professional de Base, no és una Formació Profes­sional Ocupacional, sino és una formació impartida als Centres de Secundària amb l'objecte de pre-parar als alumnes per a estudis universitaris i per a sortides professionals...

La família és qui té la màxima responsabilitat en l'educació dels seus fills. La família i l'escola són punts de referència dels alumnes durant el seu creixement. Són els dos nuclis fonamentals que intervenen en la seva educació, la relació adequada...

La família constitueix el primer context socialitzador del nen perque és on es realitzen els primers aprenentatges, on s'estableixen els primers vincles emocionals que són fonamentals per la vida futura i on es propicia la incorporació...

La Psicología como disciplina se encarga del comportamiento humano y la psicología de la educación, del comportamiento del alumno en su proceso de aprendizaje. En dicha disciplina conviven las teorías del aprendizaje (explican los procesos del aprendizaje) y las teorías...